Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3294.246978 3294 246978 Tokatlı Çerkesoğlu İsmail Ağa hakkında yapılan tebligatın ifası. (Dahiliye)
SADARET A.}MKT.DV.167.93 167 93 Tokatlı Çerkesoğlu Hüseyin Efendi'nin, kerimesinin teraküm eden nafakasını tesviye etmesi.
YILDIZ Y.EE.KP.9.850 9 850 Tokat'ta vefat eden Çerkes Ahmed Bey ile müteveffa Musa Pasa'nın müşterek tasarruflarında bulunan Kazabad'daki arazi hakkında haber verilmemesine dair.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.32.38 32 38 Tokat'ta Katiboğlu Ali'yi katleden, Şeyhoğlu Tahir'in yakalandığı. Divriği civarında eşyaları gasp edilen yolcuların eşyalarının kurtarıldığı ve gasıbların ise şiddetle takip edildiği. Tokat'ta bekçi Halil'i katleden, Osman'ı yaralayan, Osman ve Hüseyin'in yakalandığı. Hacıköy Hapishanesi'nden firar ederek şekavetle iştigal eden Kamil'in ölü olarak yakalandığı. Kürd Sefer'in katili Çerkes Hamid'in yakalandığı. Darende'de Gedeninoğlu Hacı tarafından çalınan koyunların istirdad edilerek, failin yakalandığı.
ŞURAY-I DEVLET SD.1817.9 1817 9 Tokat'ın Zile kazasına tabi Sis karyesine iskan edilen muhacirin-i Çerakiseden gördükleri zarar ve ziyana dair İsmail ve Halil imzalı arzuhal. (Sivas 2)
DAHİLİYE DH.MKT.1250.82 1250 82 Tokat'ın Mahmud Pasa Mahallesinde Çerkeoglu hafidi İsmail Ağa'nın zimmetine kaydettiği tütünleri kaçağa sarf etmesinden dolayı aleyhine açılan davanın mürur-ı zamana uğradığına dair gelen hükmün temyizen tedkikinin reddi.
SADARET A.}MKT.MHM.661.41 661 41 Tokat'ın Erbaa Kazası'nda bazı mahallere saldırı hazırlığında bulunan Çerkeslerin tecavüzüne meydan verilmemek için alınacak tedbirler.
SADARET A.}MKT.UM..562.27 562 27 Tokat'da oturmasına rağmen Dersaadet'de ölen Çerkesoğlu Hafız Hüseyin Efendi'nin burada da bir kızı olduğu için kassam defterinin irsali.
DAHİLİYE DH.MKT.1657.50 1657 50 Tokat'da iskan edilen Çerkes muhacirlerden Rusya'daki eşyalarını satmak üzere gitmek isteyenlerin ruhsat alması için Rusya Konsolosluğu'na müracaat etmeleri gerektiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1312.102 1312 102 Tokat'a tabi Artıkabad Nahiyesi'nde meskun Çerkes Muhacirlerin yerli halkı hırsızlık, gasp ve adam öldürme gibi hareketlerle rahatsız ettikleri yolundaki şikayet hakkında gerekenin yapılması
DAHİLİYE DH.MKT.1596.51 1596 51 Tokat'a bağlı Hanyolu adlı mahalde hükümetin tahsis ettiği arazide hane inşasıyla iskan oldukları halde ziraate elverişsiz başka bir yere nakledileceklerini haber aldıklarından ve mali müzayakalarından bahisle tohumluk zahire itasını taleb eden Çerkes muhacirleri için gereğinin ifası.
DAHİLİYE DH.MKT.1549.93 1549 93 Tokat sancağında bulunan Çerkes kölelerinden olduklarından ve hanımları ve kızlarının başkalarına satıldığından bahisle meninin talep edilmesi üzerine durumun tahkiki.
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2507.8 2507 8 Tokat Reji Muhafaza Memuru Çerkes Mirza Bey'in elinde tutulan kaçak mektep ücretlerinden dolayı zimmetinde olan bakiyenin mahsubu. (Dersaadet 9)
SADARET A.}MKT.DV.211.75 211 75 Tokat Mahkemesi Katibi Hacı Hafız Efendi'nin, üvey oğlu Ali'nin mirasına yapılan haksız müdahalenin menedilmesi.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17438 17438 Tokat kazası Koman nahiyesi Sataa köyünde iskan edilen Çerkes muhacirlere verilen ta'yinat bedellerini gösterir defter.
DAHİLİYE DH.MB..HPS.89.62 89 62 Tokat Hapishanesi'nde istihdam edilen Çerkesoğlu İsmail bin Abdullah'ın yerine Arabgirli oğlu Ahmed'in tayin olunduğu.
SADARET A.}MKT.UM..507.17 507 17 Tokadlı Çerkeszade Hafız Hüseyin Efendi'ye ihale olunan araziye Said ve Berb-i Atik köyleri ahalisinin müdahalelerinin önlenmesi ve mezkur arazilerin yeni usule göre yazılacak mazbatasının gönderilmesi.
İRADE İ.HUS.43.94 43 94 Tokad'ta Ermeni köylerinin Kürt ve Çerkesler tarafından yaĞmalanmasına bir daha fırsat verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması. (1313Ca-096)
DAHİLİYE DH.TMIK.M.1.67 1 67 Tokad'ın Erbaa kazasına hücum tasavvurunda bulunan Ayvarönü karyesi Çerkeslerinin evinde yapılan aramada silah ve cebhane bulunduğu ve hane sahibleriyle muhtarın nezaret altına alındığı.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.92.2 92 2 Tokad'a tabi Dimurta ve Kaledere karyelerine iskan edilen Çerkes muhacirlerle eski ahali arasında çıkan olayda dört kisinin yaralandığı, yaralılardan birinin vefat ettiği, münazaanın sona erdirilerek gerekli tedbirin alınması.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI