Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
İRADE İ..AS..33.13 33 13 Trabzon Vilayeti Zabtiye Alayı Dördüncü Taburu'nun Birinci Piyade Bölüğü Ağası Çerkes Davud Bey'e Şam'a gitmek üzere üç ay izin verilmesi. (1318Ra-13)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1521.114057 1521 114057 Trabzon Vilayeti Zabtiye Alayı Dördüncü Tabur Birinci Piyade Bölük Ağası Çerkes Davud Bey'in üç mahalle müddetle Şam'a azimetine ruhsat itasi. (Harbiye)
DAHİLİYE DH.MKT.1511.57 1511 57 Trabzon vilayeti dahilinde Hisarcık ahalisinden iki Hristiyanı katleden İzmidli Abaza Zekeriya ve avanesinin yakalanmış olmasının memnuniyet verici olduğu ve vilayet dahilindeki şekavet olaylarının tamamen ortadan kaldırılması için de ilgili tedbirlerin alınması gerektiği.
HATT-I HÜMEYUN 347 19749 Trabzon ve Sivas valisi Osman Paşa nın memuriyeti olan Sivas'a azimetini haber alan Tuzcuoğlu habis eşkiyanın Trabzon cihetlerinden tedib ve tenkile memur edilmesi üzerine , Kars muhafazasına kethüdasını bırakarak bermuceb-i hatt-ı hümayun eşkıya-yı mezkure tedibine çalışacağına dair kars muhafızı Ahmed Tevkii paşa nın kaymakam paşaya tahriratı.
DAHİLİYE 1319 71 Trabzon ve Giresun havalisinde yığılan Abaza Muhacirlerinin, Sivas, Ankara, Kastamonu ve Canik taraflarında iskan konusunda Marşan ahalisinden olup bölgeye gönderilen Süleyman ve Hüseyin Beyler marifetiyle ikna edildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1319.71 1319 71 Trabzon ve Giresun havalisinde yığılan Abaza Muhacirlerinin, Sivas, Ankara, Kastamonu ve Canik taraflarında iskan konusunda Marsan ahalisinden olup bölgeye gönderilen Süleyman ve Hüseyin Beyler marifetiyle ikna edildiği.
DAHİLİYE 1332 65 Trabzon ve Canik'ten 385 Kafkasyalı muhacirin gizlice Rusya'ya hicret ettikleri bildirildiğinden meskun ahaliyi hicrete mecbur edecek şartların ortadan kaldırılarak muhacirlerin iskanı hususunda itina gösterilmesi.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1264.48953 1264 48953 Trabzon valisinden gelen tahriratta Sohum kalesinin Ruslar'dan istirdarı için Abaza ve Çerkes taifesine istimalet verilmesi ve sabık muhafız Gülsen Beyzade Arslan Bey'in Trabzon'a gönderilip oradan Abaza içine gönderilmesi tezekkür olunduğu hakkında telhis. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1264 0 Trabzon valisinden gelen tahriratta Sohum kalesinin Ruslar'dan istirdarı için Abaza ve Çerkeş taifesine istimalet verilmesi ve sabık muhafız Gülsen Beyzade Arslan Bey'in Trabzon'a gönderilip oradan Abaza içine gönderilmesi tezekkür olunduğu hakkında telhis, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 200 10186 Trabzon Valisi ve Anapa Seraskeri Abdullah Paşa'nın asker nakli için Donanmadan üç kalyon istediği, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'nın şukkası olup Çerkeş ve Abaza kabileleri verdikleri söze sadık kalırlarsa devletin yüz elli binden fazla hassa askeri olacağı ve sadakat göstereceklerine söz verdikleri ve /> kendisinin de onların hediyelerini ve hükümet tarafından beylerine maaş bağlanacağına dair söz verdiği hakkında ariza.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'nın şukkası olup Çerkeş ve Abaza kabileleri verdikleri söze sadık kalırlarsa devletin yüz elli binden fazla hassa askeri olacağı ve sadakat göstereceklerine söz verdikleri ve /> kendisinin de onların hediyelerini ve hükümet tarafından beylerine maaş bağlanacağına dair söz verdiği hakkında ariza.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1104.44590Z 1104 44590 Z Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'nın sukkası olup Çerkes ve Abaza kabileleri verdikleri söze sadık kalırlarsa devletin yüz elli binden fazla hassa askeri olacağı ve sadakat göstereceklerine söz verdikleri ve kendisinin de onların hediyelerini ve hükümet tarafından beylerine maaş bağlanacağına dair söz verdiği hakkında ariza.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan Sadaret'e yazılan kaime olup Abaza ve Çerkeş kabileleri Ruslardan fazla zulüm ve hasar gördüklerinden vaziyetlerini anlatmak için bunların İstanbul'a hareket edecekleri ve getirmiş oldukları mahzar ve ilam ile zayiatlarını gösteren defterlerin ve Anapa'daki vekilinin Kuban tarafında bulunan Rus memuruna yazdığı cevabları tatar ile gönderdiğine dair.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1104.44592 1104 44592 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Pasa'dan Sadaret'e yazılan kaime olup Abaza ve Çerkes kabileleri Ruslardan fazla zulüm ve hasar gördüklerinden vaziyetlerini anlatmak için bunların İstanbul'a hareket edecekleri ve getirmiş oldukları mahzar ve ilam ile zayiatlarını gösteren defterlerin ve Anapa'daki vekilinin Kuban tarafında bulunan Rus memuruna yazdığı cevabları tatar ile gönderdiğine dair.
HATT-I HÜMEYUN 1103 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan kapı kethüdasına gelen şukkada gelen Çerkeş ulema ve beylerine götürdüğü hediyeler kifayet etmediğinden Anapa tüccarından daha bir takım eşya alarak tevzi ettiği ve gönderdiği kabile isimleri pusulasına tevfikan her kabileye bir ferman gönderilmesi hakkında.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1103.44569C 1103 44569C Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Pasa'dan kapı kethüdasına gelen sukkada gelen Çerkes ulema ve beylerine götürdüğü hediyeler kifayet etmediğinden Anapa tüccarından daha bir takım eşya alarak tevzi ettiği ve gönderdiği kabile isimleri pusulasına tevfikan her kabileye bir ferman gönderilmesi hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1058 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan gelen tahriratların hülasaları. Hasan Paşa'nın Anapa'ya gelerek işe başladığına, Yeniçeri Ocağı'nın ilgasına, ebniye ve zahire ve mühimmat işlerine ve Ruslar'da kalan toplar meselesine dairdir.
HATT-I HÜMEYUN 1102 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan gelen mufassal kaime olup Çerkeş kabailine sadakat yemini ettirip sened ve rehinler aldığı ve ancak bir iki kabilenin birer kısmı and içmediği ve mahbuslukda ısrar eden Şabzuğ kabailine satvet-i devletin gösterilmesi lazım olduğu hakkında.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1102.44560 1102 44560 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Pasa'dan gelen mufassal kaime olup Çerkes kabailine sadakat yemini ettirip sened ve rehinler aldığı ve ancak bir iki kabilenin birer kısmı and içmedigi ve mahbuslukda ısrar eden Sabzug kabailine satvet-i devletin gösterilmesi lazım olduğu hakkında.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI