Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.527.53 527 53 Trablus'a irsal olunacak Çerkes muhacirlere dair Trablusgarb vilayetinden telgraf.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.93.6951 93 6951 Trablugarb'a tedib olunan İskeçeli Çerkes Süleyman'ın affını talep eylemesi. (Edirne)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.41.3 41 3 Torunu Çerkes diye Harem agalarından Vasıf Aga'ya satılan brahim Edhem'in torununun bulunması istirhamı.
İRADE İ.HB.141.20 141 20 Torpido mağazasında müstahdem Çarhçı Mülazım-ı Evvel Çerkes Hasan Fehmi b. Osman Efendi'nin icra-yı tekaüdü. (1331L-076)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2732.204860 2732 204860 Tophane-i Amire'ye mensup Seyyar Topçu ikinci Alay ikinci Tabur Altıncı Bölük çavuşlarından Çankırılı Halil bin Mehmed'in Çerkes Kazası Süvari Jandarma Mülazımlığına terfian tayini. (Harbiye)
HATT-I HÜMEYUN 589 28939 Tophane-i Amire'den Anapa ve Soğucak kalelerine gönderilecek mühimmatın alel-müfredat esamisi, a.g.y.tt
YILDIZ Y..PRK.ZB.32.65 32 65 Tophane-i Amire Caddesi'nde Kudüslü Hacı İbrahim adındaki sahsın falcılık yapmaktan tutuklandığı hakkında ne yapılacağı.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..13861 13861 Tophane'nin Sanayi Alayı'ndan bazı çavuşların tekaüde sevklerine, bazı keşan ve mesayıha maaş tahsisine, duhan gümrüğü ketebesinden müteveffa Feyzi Efendi kerimesine maas tayinine, Medine'de asakir-i zabtiye için kiralanan mahaller kirasının istizanına, Musul'da tımar bedelatının eshabına itasına, Sehrzor'dan mübayaa olunan bin ester bedelinin Urfa'dan havaleten tediyesine, bazı muhacirin-i Çerakise'ye yevmiye ve mesken kirası verilmesine vesaire muhtelif islerin temin-i husulüne dair Maliye'den vilayete yazılan evrakın kayıtlarını muhtevi evrak kayıt defteri.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..3.68 3 68 Tophane'de Tamtam Mahallesi'nde sakin Çerkes muhacirlerinden Hacı slamzade Mustafa Bey'in, Rusya'da kalan babası ile diger akrabalarının hicretlerine müsaade olunması talebi. (Dahiliye; Muhaceret)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..1.85 1 85 Tophane'de sakin Çerkes Fatma'nın Rus esaretindeki Sohum Kalesi'nde mahpus kocası Gayz Ali Efendi'nin kurtarılması hususundaki arzuhali üzerine yapılan tahkikat. (Dahiliye; Muhaceret)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.23.120 23 120 Tophane'de Sakıcıbası Mahallesi'nde oturan Çerkes muhacirlerinden Safer'in padişahın huzuruna kabulü talebi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.242.4 242 4 Tophane Müşiri Mustafa Zeki Paşa'nın, İstanbul'un elektrik imtiyazının kendisine verilmesi istirhamı.
DAHİLİYE DH.H...41.59 41 59 Tophane istimbotlarında müstahdem Bahriye efradından Çakır Mehmed oğlu Yakub'un, nikahlı karısının başka birine nikah edildiğini şikayet etmesi üzerine yapılan tahkikat neticesinde, karısının kendi rızasıyla Çerkes Ahmed oğlu Kemal'e kaçtığının anlaşıldığı.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2145.160843 2145 160843 Tophane çavuşlarından İzmitli Çerkes Mecid'in Rusya Sefarethanesi'nde müstahdem Valanito'yu darp etmiş olmasından dolayı hakkında mücazat-i lazıme-i kanuniyenin sürat-i icrası. (Tophane)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2145.160842 2145 160842 Tophane çavuşlarından Çerkes Mecid Çavuş'un Rusya Sefarethanesi'nde müstahdem Valanito'yu darp etmiş olmasından dolayı merkumun hemen cihet-i adliyeye teslimi Tophane-i Amire'ye yazılmış olmakla muhakemesinin icrasıyla muamele-i kanuniyenin ifası. (Adliye)
MECLİS-İ VALA MVL.1069.76 1069 76 Topçu Mülazımı Mehmed Aga'nın Aydos Kazası Meclisi Tercümanı Çerkes İsmail Aga'da olan matlubu hakkında tahrirat. (1. Edirne)
YILDIZ Y.PRK.ASK.11.14 11 14 Topçu Mirlivası Ahmed Hamdi'nin İstanbul ve civarında bir memuriyyetde istihdamına dair istirhamı.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..5.9 5 9 Tolcı'nın Rakel karyesinde sakin muhacirin-i Çerakiseden Hüseyin'in Sohum'da kalan oğlu ve amcasını almak için gönderdiği biraderi Hasan tefkif edildiğinden gerekli muamelenin icrası. (Dahiliye; Muhaceret)
CEVDET C..DH..288.14352 288 14352 Tolcı sancağında Mecidi kazasının Karabaki köyünde Çerkes muhacirlerinden kocası Neyli Hacıyı agu ile öldüren Neylihan nam kadının idamına dair Tuna Valisi Abdurrahman Nafiz Pasa'ya.
SADARET A.}MKT.NZD.370 .3 370 3 Tokatlı Çerkeszade Hafız Hüseyin Efendi'ye ait tarlalarda ahalinin hakkı olmadığı ve müzayedeye tabi tutulacak araziler için yeni usulün icrası.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI