Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.MKT.1548.22 1548 22 Trabzon'dan Bingazi ve İskodra Vilayeti'ne gönderilecek olan Hemvendliler ile Çerkes muhacirlerinin vapur navlunlarının ödenmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.311.44 311 44 Trabzon'daki Çerkes muhacirleri için tüccardan İstanbulluoglu Haçi Kostantin'den alınan buğday bedelinin Hazine'den ödenmesi.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Trabzon'da oturan Açıkbaş Hanı Soloman'ın ölümüne ve yanında bulunaların mekulat ve mahiyelerine ve bunların sadakat ve gayretle hizmet edeceklerine aynı sülaleden olup hanlığa müstahak bulunanların ahvaline ve bazı evrakın takdim edildiğine ve saireye dair Trabzon Valisi Süleyman Paşa'nın tahriratından telhis.
SADARET A.}MKT.MVL.129.11 129 11 Trabzon'da muhacir sıfatiyle bulunan Abazaların, Kabnos Çayırı'ndan baska bir yere iskana teşvik edilmesi, olmadıgı takdirde burada iskan ile kendilerine ayrılan mekanın mikdarının isarı.
SADARET A.}MKT.NZD.326.97 326 97 Trabzon'da kalmış olan muhacirinin Hasan kale yerine Sivas'a sevk edilmesi.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Trabzon'da ikamet etmekte olan Solomon Han'ın vefatı üzerine maiyetindekilerin tayinat ve mahiyeleri Devlet-i Aliyye'nin Açıkbaştan feragat etmediğini göstermek üzere eskisi gibi bir han nasbına dair isim yeri açık bir menşurun Trabzon valisine gönderilmesi ve saire hakkında telhis, a.g.y.tt
SADARET A.}MKT.MHM.238.1 238 1 Trabzon'da gelen Çerkes muhacirlerinin Sivas'da akrabaları yanında iskan olunmaları. Trabzon'a gelmiş olan Seki muhacirlerinin Erzurum'a gönderildikleri.
DAHİLİYE DH.MKT.2043.59 2043 59 Trabzon'da fırtınaya yakalanarak kayaya çarpan bir kayığın reis ve taifesini kurtaran şahısların tahlisiye madalyası ile taltifleri.
SADARET A.}MKT.MHM.249.57 249 57 Trabzon'da Çerkes kıyafetiyle gezip, Çerkesce politik şeyler söyleyen şahsın müteveffa Sefer Paşa'nın oğlu İbrahim Bey ile ilgili iddiasının tahkik edilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.250.57 250 57 Trabzon'da Çerkes kıyafetiyle dolaşıp politika yapan Mehmed Efendi adlı şahıs hakkında yapılacak muamele.
SADARET A.}MKT.MHM.298.26 298 26 Trabzon'da bulunan ve peyderpey gelen Çerkes muhacirlerinin Varna ve Köstence taraflarına sevk edilmeleri için vapur gönderilmesi.
SADARET A.}MKT.NZD.323.68 323 68 Trabzon'da bulunan Çerkes muhacirlerinden on beş kisinin Canik sancağında iskanları.
CEVDET C..DH..201.10016 201 10016 Trabzon'da bulunan Çerkes muhacirler için sarf olunan 264.632 buçuk kurusun müfredatı.
MECLİS-İ VALA MVL.664.24 664 24 Trabzon'a peyder pey tevarüd etmekte olan muhacirin-i Çerakise'nin tayinatta vukubulan masarifin fevkalede olmasından dolayı Trabzon valisinin sukkası. (23. Anadolu)
SADARET A.}MKT.NZD.251.3 251 3 Trabzon'a gemi ile giderken Kasapoğlu Agop'un kardeşlerini öldürüp paralarını gasbeden Abaza Mustafa ile Ömer'den paraların geri alınması ve cezalandırılmaları.
SADARET A.}MKT.UM..522.18 522 18 Trabzon'a gelmiş olan Çerkes ve Nogay muhacirlerinin sayılarında hayli artış olduğundan bunlardan bir kısmının, Sivas, Urfa ve Diyarbakır eyaletlerine sevkine kadar Trabzon'da barındırılmaları.
SADARET A.}MKT.NZD.389.59 389 59 Trabzon'a gelmiş olan Anapa ve Çerkes muhacirlerinin Urfa, Diyarbakır ve Van tarafına gönderilmeleri.
SADARET A.}MKT.MHM.233.100 233 100 Trabzon'a gelmiş olan Abaza muhacirlerine iskan olunduklarına mahal için iktiza eden senedin Ahmed Efendi ile Bekir Efendi isimlerine ve Adana'da iskan ettirilmiş olanlar için lazım gelen senadâtın tanzim ve irsal kılındığına dair tahriratın gönderildigi.
DAHİLİYE 1319 8 Trabzon'a gelen muhacirlere, verilen ekmeğin yetmemesi dolayısıyla, katık-baha verilmesi.
HATT-I HÜMEYUN 824 37403 Trabzon'a gelen Kürdistan hanlarından Keyhüsrev Han'ın geliş sebebi ile İstanbul'a azimetine müsaade edilip edilmeyeceği istizanı, Rusların Faş Boğazı civarındaki ormanı kestirdikleri, Trabzon'dan asker tedarik ve irsali mümkün olamadığından Rize'den talep edildiği ve Ahısha'da olan Gürcü hanzadelerin talep ve istirhamlarına dair Trabzon Mütesellimi Seyid Mehmed Efendi'nin tahriratı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI