Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 803 0 General paskoviç'e gönderilen mektubun cevabı olup bir tarafı Rusça diğer tarafı Türkçe olmak üzere muharrer ve aradaki dostluğun daimi olması temennisi hakkında mektub.
HATT-I HÜMEYUN 804 0
HATT-I HÜMEYUN 804 0
HATT-I HÜMEYUN 808 0 Revan serdarının biraderi hasan han'ın Mehmed Paşazade Mustafa beyden talep ettiği para nakden verilmeyip esir iken kendilerini besledikleri için olduğu ve bu mesele eski olup Hasan paşa zamanında da istendiği ve sonra vazgeçildiği ve Cemdanlı Aşiretinden olup Rusya'dan gelip yeniden gitmek isteyenlere mümanaat olunmayacağı.
HATT-I HÜMEYUN 813 0 Avar hanı Ömer Han'a, Dağıstan ümerasına ve Kürdistan ve Şarki Şirvan hanlarına mektuplar göndererek dostluğun takviyeye çalışıldığı. Bu vesika Üçüncü Selim devrine aittir.
HATT-I HÜMEYUN 813 0 Elçi tarzında Tiflis tarafına gönderdiği casusun getirdiği habere göre Rus kralı fevt olup Konstantin ve Mihail arasında taht kavgası zuhur ettiği ve Rusların dağıstan'da bir iş göremedikleri ve İranilerle her ne kadar dostlukları berdevam ise de hududları takviyeden hali olmadıkları hakkında Çıldır valisi Osman Paşa'nın Galib Paşa'ya gönderdiği ariza.
HATT-I HÜMEYUN 816 0
HATT-I HÜMEYUN 816 0 Beyazıt mutasarrıfı olup Kars maiyetinde olan Çeçen Hasan Paşa'ya elli bin kuruş atiyye verilmesi.
HATT-I HÜMEYUN 818 0 Oğluna kapıcıbaşılık tevcihinden dolayı memnuniyeti ve işlerinin muntazam görülmesi ricasını havi Çıldır valisi Ahmed Paşa nın tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 819 0
HATT-I HÜMEYUN 820 0 Acara ve Livane taraflarından erzurum'a asker celbinin mahaziri mucib olacağı ve talep olunan mühimmat ve zahairin yetiştirilmesi ve askeri muavemetin de ifası gereğine dair Çıldır Valisi Ahmed Paşa'nın tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 823 0 İranlılara karşı ibraz ettiği satvetle bunların firarına sebep olduğu,askerlere bozuk ekmek verilmesinden dolayı uğradığı müşkülat, vuku bulan tenbihata mebni Kars vücuhunun yanına gelmediğinden şikayetle ahvalinin ıslahı için serasker paşa ile müzakere edilmesi ve hudud kaidesi mucibince Tiflis generali Parmelef ile hediyeler teati edildiği ve İranlılar ile Ruslara ait alınan malumatı havi Hüsrev Paşa dan tarafından gönderilen tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 824 0 Gülsen Beyzade Arslan Bey Çerkeş tarafına firar etmiş ise de külliyetli Çerkeş askeriyle yine avdet edeceğinin tevatüren söylendiği, Rusların Faş Boğazı civarındaki ormanı kestirdikleri ve Trabzon'dan Fas'a asker izamı mümkün olmadığından Rize'den talep olunduğuna dair Trabzon Mütesellimi Seyid Mehmed Efendi'nin tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 824 0 Arslan Bey'e mektup gönderilip cevabının beklendiğine dair Faş Muhafızı Mehmed Bey'in gönderdiği varaka, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 824 0 Hudud için asker gönderilmesi ve Rusların askeri tedarikatta bulunduklarına dair Faş Muhafızı Ahmed Bey'in tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 826 0
HATT-I HÜMEYUN 826 0 Uhdesindeki eyaletler emvalinden Anapa muhafızına tahsis olunan elli bin kuruşun Darphane'ye gönderildiğine dair Bağdad Valisi Davud Paşa'nın tahriratı, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 834 0 Rusya ile Devlet-i Aliyye arasında muhasama zuhur edecek olursa her iki devlet ahalisinin altı ay zarfında mallarını satıp memleketlerine avdetlerine muhalefet edilmeyeceği hakkındaki muahedenin yetmiş beşinci maddesi. A.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 842 0
HATT-I HÜMEYUN 850 0 Açıkbaş Hanzadesi Vantik Han'ın ve diğer Gürcistan hanlarının Rusya'yı istemedikleri ve cümlesinin Rusya'ya isyan edecekleri cihetle Türkiye tarafından yardım edilmesi için müracaatta bulundukları hakkında Erzurum Valisi Galip Paşa'nın tahriratı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI