Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 375 68 ORJİNAL KAYIT NO : 437 İlhami Paşa ile Herman Openhaym, Onore Şay ve Hanri Seva Şaser arasında imzalanan mukavelename suretinin tercümesi.
HARİCİYE NEZARETİ 369 54 ORJİNAL KAYIT NO : 124 Afrika'nın sahil-i şemalisi kurbünde kain olup Adana'da iskânı muhacirin cemiyeti tarafından hakk-ı hakimiyeti ihraz edilmiş olan bazı araziler.
HARİCİYE NEZARETİ 369 53 ORJİNAL KAYIT NO : 124 Kafkasya'dan Memaliki Şahane'ye hicret arzusunda bulunan Mehmed oğlu Sadık ile Molla Ömer nam şahıslar hakkında. »
HARİCİYE NEZARETİ 364 22 ORJİNAL KAYIT NO : 147 Nusret Paşa'nm Hükümet-i Seniyye'den talep eylediği akçeye mukabil Romanya ve Bulgaristan'da kalan Çerkes karyelerinin kendisine verilmesi talebinde olduğu.
HARİCİYE NEZARETİ 360 112 ORJİNAL KAYIT NO : 274 Memalik-i Şahane'ye hicret etmek isteyen iki bin muhacir hakkında gerekli emirlerin verilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 356 26 ORJİNAL KAYIT NO : TS 105 Şehbenderhanenin malumatı olmaksızın Rus memurlarının muhacirinin bir kısmını Rize'ye gönderdikleri.
HARİCİYE NEZARETİ 350 74 ORJİNAL KAYIT NO : 449 Kafkas gazetesi hakkında Kafkasya İdaresi Kançılaryası tarafından Tiflis Başşehbenderliği'ne irsal olunan mektup ile Kafkasya gazetesinin betfdi. a.g.tt
HARİCİYE NEZARETİ 491 39 ORJİNAL KAYIT NO : 264 Köstence'de bulunan Fransa konsolosunun, muhacirler için vermiş olduğu dakikin tesviye-i esmanı iddiasma karşı cevaben yazılan takrir.
HARİCİYE NEZARETİ 492 14 ORJİNAL KAYIT NO : 264 Lazistan Kaymakamlığı tarafından muhacirler hakkmda gönderilen tahrirata dair müzekkire.
HARİCİYE NEZARETİ 492 13 ORJİNAL KAYIT NO : 264 Çerkes muhacirlerinden Lakar Şimafhan adlı hatuna hizmetçileriyle beraber bu tarafa hicret etmek üzere ruhsat verdirilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 491 47 ORJİNAL KAYIT NO : 264 İzmir Demiryolu Kumpanyası'mn iane suretiyle Çerkes muhacirlerine gönderdiği akçeye dair müzekkire.
HARİCİYE NEZARETİ 490 38 ORJİNAL KAYIT NO : 109 İlyas adlı şahsın Muhacirin Komisyonu tarafından vürud eden arzuhalma dair müzekkire.
HARİCİYE NEZARETİ 490 16 ORJİNAL KAYIT NO : 109 Köstence'de sakin Çerkez muhacirlerinden Karantati Hatun'a dair, Petersburg Sefareti'ne gönderilen tahriratın tercümesi.
HARİCİYE NEZARETİ 488 25 ORJİNAL KAYIT NO : 115 Muhacirlerden Toloagay Beneş Sunduk adlı hatunun zevcesi Timur Bey hakkında Hocabey şehbenderine gönderilen talırirat.
HARİCİYE NEZARETİ 484 57 ORJİNAL KAYIT NO : 1456 Çerkesiztana bazı esliha ve mühimmatı askeriye irsaline dair Rusya sefaretinin talimatı.
HARİCİYE NEZARETİ 476 37 ORJİNAL KAYIT NO : 100 Memalik-i şahaneye avdet eden muhacirine dair nizamname.
HARİCİYE NEZARETİ 476 13 ORJİNAL KAYIT NO : 435 Muhacirinin vatanlarına avdetine dair Rusya ve Osmanlı azalarından mürekkep komisyonun nizamname kararı.
HARİCİYE NEZARETİ 464 50 ORJİNAL KAYIT NO : 405 Sirkeci iskelesi etrafından bulunan muhacirinin ahval-i sıhhiyesine dair tezkire-i samiyyeye Meclis-i Sıhhiye Katibi Doktor Vitalis tarafmdan cevaben ariza.
HARİCİYE NEZARETİ 464 26 ORJİNAL KAYIT NO : 400 Muhacirinin vatanlarına yahut mahall-i ahara nakillerinde muavenet olmak üzere Baron Hirs namına olarak dörtyüz lira takdim eylediğine dair Mösöy Venziyani tarafmdan ariza.
HARİCİYE NEZARETİ 457 95 ORJİNAL KAYIT NO : 401 Harem-i Şerif muhacirlerinden Dağıstanlı Mehmed Tahir Efendi'nin ihsan talebi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI