Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.69.6881 69 6881 Gevgili'de Çerkes muhacirleri namına Ahmed'in, ahali tarafından inşa olunacak piyade kışlasının yapılacağı arazi hususundaki istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.9.820 9 820 Siroz'da Ayşe Hatun Mahallesi Çerkes ahalisinden bir sahsın, matlubunun tahsiline dair emir verilmesini talep eden istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.9.863 9 863 Salih ve Rıza Beylerle beraber ortak arazilerini zabt eden Çerkeslerin yakalanması için Siroz Defter-i Hakani Memuru Nuri Efendi'nin telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.97.9692 97 9692 Pristineli müteveffa Saban'dan alacağına mukabil, tarlasının haczini isteyen, Çerkes Şakir'in istidası üzerine yapılan araştırmada tarlanın Şaban'a ait olmadığının anlaşılmasına dair Bidayet Mahkemesi Reis-i Evveli Ali Himmet Bey'in yazısı. (Adı geçen istida bulunamamıştır)
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.210.20928 210 20928 Kesendire Jandarma süvarisi iken vefat eden Çerkes Salih'in mütedahil alacağının ödenmesine dair Selanik Vilayeti'ne gönderilen tezkire.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.15.94 15 94 Çerkes muhacirlerinin iskanına dair malumat verilmesi.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.18.97 18 97 Niksik ve diğer mevkilere iskan olunacak muhacirlere Karadağlılardan gelebilecek tahrikata karsı askeri tedbir alınması.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.19.13 19 13 Hersek'te uygun mahallere Çerkes muhacirlerinin iskan edilmesi.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.25.25 25 25 Yenipazar'a bağlı Vasovik sahrasına yerleştirilecek Çerkes muhacirlerinin iskanlarına dair zorlukların izah edilmesi.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.25.114 25 114 Trebin kaymakam vekili Salih Safi Efendi'nin Zadrima ile Liş kazası müdürlüğüne tayini, Poka kalesi istihkamlarının takviyesi, Akçahisar kalesinin tamiri, İskodra dag ahalisiyle Karadag hududu ahalisi arasındaki ihtilafın hal ve tesviyesi maksadıyla Salih Efendi'nin İskodra'ya hareketi ve talimata göre gereğinin yapılması.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.27.11 27 11 Drin nehrinde Sırp kayıkçıların ticari mal taşımacılığı yapmalarına izin verildiği ve Çerkes muhacirlerin Raca İskelesi civarında iskan edilmeleri. Gradacac, Belene ve Breçka kazalarına tabi bazı köylerin tefrik ve ilhakı. Prijovar Pole kasabasında bulunan muhacirlere zahire dağıtılması ve mısır mahsulünün çapalanması için civar köylerden çapacı kadın istihdamı.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.25.120 25 120 Podgoriçe ile İşbuzi arasındaki hudud boyunun muhafazası için bölgede kale ve istihkam inşasıyla Çerkes muhaciri iskan edilmesi.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.28.34 28 34 İzvornik sancağında ne kadar Çerkes muhaciri iskan edilebileceği ve tahsis edilecek araziye dair harita ve layihanın takdim edildiği.
TAPU TAHRİR TT.d.291 291 Kengiri, Kalecik, Tosya, Koçhisar, Kurşunlu, Çerkes, Karıpazarı ve Kargı'nın evkafını havi mufassal defter.
ŞURAY-I DEVLET SD.1180.29 1180 29 Mülga Muhakemat-i Maliye azasından Rıfat Efendi'nin Avrathisar kazasında kesif ve ihraç eylediği kömür madeni imtiyazının uhdesine ihalesi talebinde bulunduğu. (Ticaret 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.1181.1 1181 1 Kastamonu vilayetinin Bartın kazasına tabi Amasra nahiyesinin Kalaycı karyesinde olup Mehmed Tevfik Efendi ile rüfekası uhdelerine ihale edilmiş olan kömür madeni imtiyazının, rüsumların ödemediklerinden dolayı fes edilmesi. (Ticaret 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.1183.1 1183 1 Mehmed Zeki Pasa ile Ragıb ve Mehmed Tevfik Efendilerin imtiyazı uhdelerinde olan kömür madeninin, imtiyaz fermanının devr-i imtiyaz fıkra-i mahsusunun tayyı. (Ticaret 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.1217.3 1217 3 Kudüs'te bir eczacının petrol gazi ile isleyen buz makinesi celp etmek için imtiyaz talebinde bulunduğu. (Ticaret 3)
ŞURAY-I DEVLET SD.1223.27 1223 27 Beyrut Limanı'na idhalı memnu bulunan petrol ve emsali mevad ile Memalik-i Şahane'ye sahil iskelelerinden Beyrut'a getirilen kömür ve saman misüllü eşyanın liman hatt-i imtiyazı haricine ihracında rıhtım resmine tabi olup olmadığı. (Ticaret 3)
ŞURAY-I DEVLET SD.1224.55 1224 55 Beyrut'ta elektrikli tramvay inşası ve şehrin elektrikle tenviri için Selim Raad Efendi'ye verilen imtiyaz hakkındaki mukavelenameye istinaden Beyrut Tramvay ve Elektrik Şirket-i Osmaniyesi tarafından dermıyan olunan konular üzerine icra kılınan tahkikat. (Ticaret 3)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI