Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1233 0
HATT-I HÜMEYUN 1233 0
HATT-I HÜMEYUN 1233 0
HATT-I HÜMEYUN 1233 0
HATT-I HÜMEYUN 1237 0 Prusya'dan celbolunacak ofçiyaller hakkında Prusya ile Çerkeş ve Gürcülerin muharebe edeceklerine ve bu hususda 20 piyade alayı ve bir liva topçu askeri hazırlandığına, Mısır'ın maliyesinin bozuk olduğuna, Kostantalı Ahmed Bey tarafından gönderilen mektubda Arabistan'da yapılacak icraatta mühim rol oynayacak derece mahir olduğuna dair Prusya sefiri Kamil Paşa'dan Umur-ı Hariciye nazırına gönderilen takrir.
HATT-I HÜMEYUN 1240 0
HATT-I HÜMEYUN 1240 0
HATT-I HÜMEYUN 1240 0
HATT-I HÜMEYUN 1240 0 Rusların berri ve bahri askerinin Anapa Limanı'na dahil olarak harbettikleri ve buna mukabil olarak Osmanlı askerinin hemen toplu bir surette mukabele edilmesi hakkında Selim Paşa'dan Ağa Hüseyin Paşa'ya kaime.
HATT-I HÜMEYUN 1241 0
HATT-I HÜMEYUN 1244 0
HATT-I HÜMEYUN 1244 0
HATT-I HÜMEYUN 1254 0
HATT-I HÜMEYUN 1263 0
HATT-I HÜMEYUN 1264 0 Çerkeş kabailini hükümete bağlamak için Anapa'ya bir muktedir vezir tayini ve vezire kafi miktarda maaş tahsis ve Rusya'dan gelen zahire gemilerinin yarı hamulesi İstanbul'da alıkonulup yarısının müruruna müsaade edilmesi ve Karaman Valisi Ali Paşa'nın Antalya'yı muhasara için istediği gemiler hakkında telhis, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1264 0 Trabzon valisinden gelen tahriratta Sohum kalesinin Ruslar'dan istirdarı için Abaza ve Çerkeş taifesine istimalet verilmesi ve sabık muhafız Gülsen Beyzade Arslan Bey'in Trabzon'a gönderilip oradan Abaza içine gönderilmesi tezekkür olunduğu hakkında telhis, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1265 0 Erzurum valisi nezdinde bulunan Açıkbaş Hanı Soluman Han'a yardım edilmesi hakkında Erzurum valisinden gelen kağıd üzerine Rusya elçisi ile Gürcistan'ın tahliyesi hakkında geçen sözlerin tafsilatını havi telhis, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1265 0
HATT-I HÜMEYUN 1265 0 Trabzon Valisi Süleyman Paşa ve Açıkbaş Hanı Soluman Han tarafından tahrirat ve mektup gelip hanın adamı Malhas'ın ifadesi de alınarak kendilerine yardım edilmesi hakkında mecliste edilen müzakereden bahseden telhis, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1265 0 Açıkbaş Hanı Müteveffa Soluman'ın Hazinedarı Favid Han'ın vefatı sebebiyle bikes kaldığından bir maaş tahsisi ve tekaliften afvı ile bir mahalde ikametine müsaade olunmasını istida ettiği hakkında telhis, a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI