Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Ruslarla mücadele etmekte olan Dağıstan hanlarından Hasan Han'ın öldüğü ve askerinin dağıldığı Ahmed Hanın ise Avar dağına çekildiği ve Ceneral Yermolof un harekatı, Kuban nehrinin beri tarafındaki kabailin uygunsuz hareketleri Anapa kalesinin ahali ve askerce vaziyeti ve mevkiinin ehemmiyeti ve saire hakkında Anapa Muhafızı Seyid Ahmed Paşa'dan Sadaret'e kaime.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 İstanbul'da Tophane'de esirci Hacı Ahmed'e ve Hamza'nın ortaklarına haber göndererek Anapa'da bulunan mallarını sefer korkusuyla başka yere nakle kalkışmalarıyla kabail halkını telaşe verdikleri ve cezalandırılmaları hakkında Anapa Muhafızı Seyid Ahmed Paşa'dan Sadaret'e şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Arslan Bey'e top, mühimmat ve askerce bulunulacak yardım ve Trabzon'un vaziyetinin gözönünde tutulması, Anapa ve Fas'a müretteb asker gönderilmesi ve saire hakkında Trabzon Mütesellimi Mehmed Emin'den Sadaret'e şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Arslan Bey'in istediği yardımın aşırı olduğu Faş tabyası için gönderilen topların Trabzon'da alıkonulduğu, cebehane de mevcud fışengin azlığı ve saire hakkında Trabzon Mütesellimi Mehmed Emin'den Sadaret'e şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Arslan Bey'in kardeşlerinin ahvalinden bahisle bunlardan Tayyar Bey'in Abaza içinden bu tarafa geldiği, Rusların bunu kendi taraflarına celbe çok çalışdıklarını anlattığı kral yanında mahbus olan kardeşi Hasan Bey'in kurtarılmasını Arslan Bey rica ettiğini ve saireyi havi Trabzon Mütesellimi Mehmed Emin'den Sadaret'e şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Rusların Anakara kalesini Gürcülere verdikden başka Fas'ı dahi peşkeş çekdiklerinden bahisle bu kale muhafazasında tekasül gösteren Mehmed Bey'in tehdit ile vazifesi başına gönderilmesinin temini hakkında Trabzon Mütesellimi Mehmed Emin'den Sadaret'e şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Çerkeş ve Abaza içinde vukua gelen keyfıyat ve ahvali arzeylediği, dileklerinin yerine getirilmesi ricasını havi Sohumlu Gülsen Beyzade Arslan Bey'den Sadaret'e mektub.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Çerkeş ve Abazalarla birleşmesine rağmen Ruslarla olan mücadelesinden Sohum kalesini alamadığından, Çerkeş taifesinin Devlet-i Aliyye'den yardım olmadıkça mücadeleye devam etmek istemediklerinden bahisle yardım edilmesi ve bunun şekli ve saire hakkında Sohumlu Arslan Bey'den Sadaret'e şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Rusların tecavüzüne uğradıkları, Gürcülerin istemeyerek Ruslarla birlikte hareket ettikleri yardım edilirse haklarından gelineceği, Trabzon Mütesellimi Emin Efendi'den aldığı cevab, Çerkeş ve Abaza taifelerinin temin edilerek kendisinin Trabzon'a geldiği yardımın tehir edilmemesi ve kardeşinin kurtarılması ve saire hakkında Gülsen Beyzade Arslan Bey'den Sadaret'e şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Yüz elli kantar barut ve sairenin alındığı ve adları yazılı diğer malzemenin gönderilmesi hakkında Sohum'da Gülsen Bey'den Trabzon valisine, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Ruslarla Dağıstanlılar arasındaki mücadelelerden, Adil, Ahmed, Hasan ve Serhay hanların ahvalinden bütünü Dağıstan'ın muvaffakiyetli muharebelerden sonra Ruslara karşı ittifak etmiş olduğundan ve saireden bahis Anapa Muhafızı Seyid Ahmed Paşa'dan Sadaret'e kaime.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Rusların Çeçenlere bir daha mağlup olduğu fakat tekrar taarruza hazırlandığı ve saire hakkında Anapa Muhafızı Seyid Ahmed Paşa'dan Sadaret'e şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Rusyalı nezdinde Çeçenler hakkında iltimas gösterilmesi ricası ve Ruslarla İranlılar arasında vaki görüşmeler neticesinde beş sene mütareke akdedildiği ve Rusların tekrar Dağıstanlılarla muharebeye başladıkları Anapa Muhafızı Seyid Ahmed Paşa'dan Sadaret'e şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Maziden ve Ruslarla olan mücadelelerinden bahisle Kadı Hacı Ahmed Efendi'nin beş kişi ile sefir olarak gönderildiği ve yardım ricasını havi Çeçen Reisi Kadı Mehmed Efendi'den padişaha gönderilen mektubun tercümesi.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Ruslara galebe çaldıkları, Hacı Kurban ve diğer dört kişiyi ifade-i hal için gönderdikleri ve saire Dağıstan'da Akuşe Kadısı ve Dimirkaf Hakimi Adil Han tarafından Anapa Muhafızı Ahmed Paşa'ya gönderilen mektub tercümesi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1106 0
HATT-I HÜMEYUN 1107 0
HATT-I HÜMEYUN 1107 0 Ölen Gürcü Mamya Güryel'in yerine oğlu Davit'in tayini hakkında bir ferman ısdarı ve cebhanece yardım edilmesi hakkındaki dilekleri ve Gürcistan ahvaliyle Faş kalesinin vaziyeti ve saire hakkında Faş Muhafız vekilinden Trabzon valisine mektub.
HATT-I HÜMEYUN 1107 0 Ölen Gürcistan hanının yerine oğlu David Han ve zevcesi Sofya'nın idareyi ele aldıkları ve saire Gürcistan Hanlarından Mamya Güryel'in zevcesi Sofya tarafından Canik muhassılına ve ondan Anapa muhafızına mektub. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1107 0
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI