Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1107 0 Gürcistan kabileleri Megril ve Abaza'nın Ruslara inkiyad ettiği hakkında Trabzon Valisi Hüsrev Paşa'dan Sadaret'e şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1107 0 Rusların Çeçenler ile olan mücadelelerine, Açıkbaş ve Gürcistan ile olan münasebetlerine ve askeri hareketlerine ve saireye dair Çıldır Valisi Ali Paşa'dan takrir, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1107 0
HATT-I HÜMEYUN 1107 0 Arslan Han'ın Lezgi taifesi ve saire ile ittifak ederek Ruslara karşı harekete geçenek elde ettiği muvaffakiyetler, Rusların telaşa düştükleri ve işi gizli tuttukları hakkında Kars Muhafızı Salih Paşa'dan Erzurum valisine şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1107 0
HATT-I HÜMEYUN 1107 0 Rusyalunun Gürcistan'a gönderdiği rahip maddesi, burada mevcud askeri Aleksander Hanın harekatı, Açıkbaş taifesinin Rus askerine yol vermediği ve Abaşize'ye merbutiyetleri, Ruslarla Çeçenler arasında mücadele, Gülsen Bey'in oğlu Sefer Bey'in ve Hasan Bey'in ve Abaza kabailinin ve Dadyan'ın ahvali, Dağıstan'daki muharebeler ve saire hakkında Gürcistan'dan dönen casusların ağzından takrir.
HATT-I HÜMEYUN 1107 0
HATT-I HÜMEYUN 1107 0
HATT-I HÜMEYUN 1107 0 Tiflis havalisinden gelen hanların iskanına, Rusların Gürcülerle olan münasebetlerine, Dağistan ve Çeçen taraflarında fazla meşgul olduklarına ve saireye dair Çıldır Valisi Ali Paşa'dan Sadaret'e kaime, g.tt
HATT-I HÜMEYUN 1107 0 Rusların Kuban nehri karşısındaki asker tahşidatının Çeçen taifesine karşı olduğu, burada uğranılan muvaffakiyetsizlikleri haber alan Rusya imparatorunun bu havaliye gelmekten vazgeçdiği ve saire hakkında Anapa Muhafızı Seyid Ahmed Paşa'dan Sadaret'e kaime.
HATT-I HÜMEYUN 1107 0 Demirkapı havalisinde olan Kumuk kabaili ümerasından Hacı Taymas Bey'in gelip yardım istediği ve Rusyalının Targol'daki kaleyi boşalttığını ve Korağ'daki ordusunu bilinmeyen bir yere sevkettiğini haber verdiği hakkında Anapa Muhafızı Seyid Ahmed Paşa'dan Sadaret'e kaime.
HATT-I HÜMEYUN 1107 0
HATT-I HÜMEYUN 1107 0
HATT-I HÜMEYUN 1107 0 Gürcistan'da olan Rus askerine zahire ve saire göndermek üzere Faş, Batum ve Anakara sahillerinin Rus gemilerine serbest bulundurulması meselesi hakkında telhis, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1107 0
HATT-I HÜMEYUN 1107 0 Dağıstan'da Kızlayir kalesine isal eden yol üzerindeki düşman kaidelerinin tahribi için Anapa ve Soğucuk kumandanları ve mahalli kabail ile müştereken harekat icrası ve saire hakkında Canketay Hakimi Hacı Ahmed Han'dan padişaha mektub.
HATT-I HÜMEYUN 1107 0 Anapa Seraskerliği Battal Hüseyin Paşa ve o tarafdaki kabail ile müştereken Kızlayir kalesine giden yol boyunca harekat icrası ve saire Canketay Hakimi Hacı Ahmed Han'dan Kaymakam Mustafa Paşa'ya mektub.
HATT-I HÜMEYUN 1107 0 Anapa Seraskeri Battal Hüseyin Paşa ve Çerkeş, Abaza, Nogay ve Kabartay kabileleriyle müştereken Kızlar kalesi havalisinde harekat icrası ve saire hakkında Um Han'dan Kaymakam Mustafa Paşa'ya mektub. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1107 0 Gürcistan ve Açıkbaş ahvaline, Soloman'ın Livana Beyi Süleyman Beyle birleşerek Sur kalesini kendisinden nasıl aldıklarına, Soloman'ın Devlet-i Aliyye'ye ihanetine, ne suretle tedip edilmesi lazım geldiğine ve saireye dair Açıkbaş Meliki Georgi'nin İstanbul'a kaçan hafidi ağzından takrir, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1107 0 Emir Hamza, Ahmed Han, Avar Hakimi Mehmed Nevsal ve Keyik Bey'in taltiflerine, Serhay oğlu Mehmed Bey'in Acemlere mağlup olduğuna, Ahmed Han'ın şemhallığa, Acemlerle mücadelelerine, Masum Han ve Kadı Sultan'ın da taltif edilmelerine ve saireye dair Dağistan ricalinden Beka Bey ve Kaytak Hakimi İsmi Han'dan rikabı hümayuna ve Sadaret'e mektup hulasaları, a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI