Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1330 0
HATT-I HÜMEYUN 1330 0
HATT-I HÜMEYUN 1330 0
HATT-I HÜMEYUN 1331 0
HATT-I HÜMEYUN 1332 0
HATT-I HÜMEYUN 1332 0
HATT-I HÜMEYUN 1332 0
HATT-I HÜMEYUN 1333 0
HATT-I HÜMEYUN 1337 0
HATT-I HÜMEYUN 1339 0 Soğucak ve Gelincik limanlarına giden bazı tüccar ve gemicilerin uygunsuz hallerinden dolayı o havaliye bir beylik gemi gönderilmesi Anapa Muhafızı Seyyid Ahmed Paşa tarafından iş'ar ve keyfiyetin kapdan paşa tarafından da tasvip edildiği.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1339 0 Mekrillilerin celbi maksadıyle Açıkbaş Meleği Soloman hanın evvelâ Trabzon Valisi Süleyman Paşa'nın ve sonra Çıldır Valisi Selim Paşa'nın nezdine gönderilmesi hakkındaki istizanların ne sebebe mebni olduğunu izaha dair cevap.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1340 0 Gürcistan hanzadelerinden sabık Açıkbaş Hanı Salamon'un yeğeni ve adamları olup Ahısha'dan İstanbul'a gelerek muvakkaten yerleştirilen yirmi otuz kişiye harçlık olarak bir mikdar atiyye verilmesi hakkındaki arzuhalin takdim edildiği.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1346 0 Soğucak ve Gelincik limanlarına giden bazı tüccar ve gemicilerin uygunsuz hallerinden dolayı o havaliye bir beylik gemi gönderilmesi Anapa Muhafızı Seyyid Ahmed Paşa tarafından iş'ar ve keyfiyetin kapdan paşa tarafından da tasvip edildiği.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1379 0 Mehmed Giray ordudan hareket etmiş ise de Dersaadet'e ne vakit vasıl olacağının malum olmadığı, Anapa'ya gönderilecek mühimmatın defterinin hazır olduğu, Battal Paşa'nın Anapa'ya vasıl olduğunun melhuz olduğu vesaire hakkında, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1380 0 Şahbaz Giray'ın Çerkeş ve Kabartay'da şöhreti olup, onun sözünden çıkmadıkları için hanlıkda ibkasının nafi olacağı fakat Trabzon ve Lazistan taraflarından maiyyetine asker verilerek Koban'a gönderilmesi hakkında sadrazamdan gelen telhis.
HATT-I HÜMEYUN 1380 0 Canik ve Lazistan'dan Koban Seraskeri Battal Hüseyin Paşa'ya gönderilecek asker ile Trabzon, Rize vesaireden orduya gönderilecek askerin defterini takdim ettiği hakkında sadrazamın telhisi.
HATT-I HÜMEYUN 1380 0 Beyaz üzerine sadır olan hattı aldığı, şunun bunun sözü ile işine fütur getirmenin hatırından geçmediği, Koban Hanı Bahadır Giray Han'a kırk beş bin kuruş nakid ve bir miktar kürk ile hilat gönderdiği.
HATT-I HÜMEYUN 1380 0 Kuban Hanı Bahadır Giray Han ile Ruscuk'a on iki saat mesafede Hezargrad kasabasında mülakat edildiği ve ifadesini reis efendinin kaleme alarak gönderdiği.
HATT-I HÜMEYUN 1382 0 Memuriyetle Soğucak'a giden Vani Ahmed Ağa ile Ahıska'dan gelen tatarın ifadelerinin kaleme alınarak takdim edildiği ve bu ifadelerden Battal Paşa'nın Sohum'a vasıl olduğunun anlaşıldığı, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1382 0
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI