Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1382 0 Anapa'ya gidecek olan Mehmed Giray'ın ne zaman gelip gideceği, Battal Paşa'ya olan emrin irsali, Anapa'ya mühimmat ve zahire gönderilmesi ve Bosna ahvalinin tanzimi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1383 0
HATT-I HÜMEYUN 1383 0 Vidin Seraskeri Hasan Paşa ile orduda bulunan Vezir Çerkeş Hasan Paşa'nın karşıya geçip Nemçeliden Lazarta'yı zabtettikleri, bir çok esir top vesaire aldıkları hakkında sadrazamın telhisi.
HATT-I HÜMEYUN 1384 0 Sabık Koban Hanı Şahbaz Giray'a mihmandarlık eden Mustafa Efendi'nin yaptığı masrafların tediyesini sadrazam yazmış olmakla kağıdının hülasasının huzura takdim olunduğu, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1384 0 İşkodra Mutasarrıfı Toptanzade Mustafa Paşa'dan gelen evrakın takdim olunduğu, asi Mahmud Paşa'nın üzerine Dukakin Mutasarrıfı Abdurrahman Paşa'nın tayinini tavsiye ettiği, Çerkeş Hasan Paşa'nın vefat ettiği ve ondan münhal kalan Eğriboz sancağı ile ordu çarhacılığının Curazade Ahmed Paşa'ya verildiği hakkında sadrazamın telhisi.
HATT-I HÜMEYUN 1384 0 Bahadır Giray Han'ın adamının Dersaadet'te verdiği takrir üzerine, Kuban hanlığının uhdesine tevcih edildiği ve Şahbaz Giray'a da istimalat verilmesi emrolunmuş ise de Şahbaz Giray'a ne yapılsa infiali zail olmayacağı hakkında sadrazamın telhisi.
HATT-I HÜMEYUN 1384 0 Kırım'da Giray Hanzade Bahadır Giray Sultan'a Kuban hanlığı tevcihi emri ile teşrifatının hemen gönderildiği ve hemen hareket etmesinin emrolunduğu hakkında sadrazamdan gelen telhis.
HATT-I HÜMEYUN 1385 0 Ruslarla akdolunan müsalaha mucibince Rusya'dan avdet etmekte olan eşrafın pek sefil ve perişan oldukları görülmesine binaen hudud başlarına izam edilecek memurlar vasıtasıyla kendilerine iane olarak yüz kese akçe tevzi edilmesi ve Koban'a da münasip bir vezir gönderilmesi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1385 0 Anapa Seraskeri Battal Paşa'ya mutemed bir ordu nazırı ile para gönderilmesi hakkında kaymakam paşadan yazılan tahrirat, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1385 0 Koban tarafına irsal olunacak evamir-i şerife ve atiyey-i seniyyenin ne suretle gönderileceğine dair kaymakam paşadan yazılan tahrirat, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1386 0 Soğucak ve Anapa taraflarına müretteb otuz bin piyade süvari askerinin iaşeleri için muktezi zehair bedeli hakkında, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1386 0 Kırım Adası'nın istirdadı için Battal Paşa'nın Kırım seraskeri nasbi, Dağıstan hanlarına evamir-i şerife gönderilmesi, Erzurum Valisi Abdullah Paşa'nın Anapa seraskeri nasbi ve Trabzon'un da tevcihi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1386 0 Kırım'ın istilasına medar olmak ümidiyle Dağıstan hanlarına, kabail ve Kabartaylar ricaline tertib olunan atiyyenin defterinin takdim kılındığına ve bu işler için bir memur tayini lüzumuna dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1386 0 İncili Köşk'ün toprak içinde muhtelif çaplarda bin iki yüz elli adet yuvarlak zuhur ettiği ve bunlardan bir miktarının Anapa'ya gönderildiği ve bu mahalde tekrar kazı yapılması, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1387 0 Anapa binası inşaatı ile Muhafız Mustafa Paşa ve kabail beynindeki münasebetlerin tahkik edilmekte olduğu, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1389 0 Rusya hududunda civar yerlerde bulunan Kabartay ve diğer kabilelerin düşman aleyhine tahriki vesaire hakkında, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1390 0 Soğucak tarafına gidecek hediyelerle Kalkay Sultan'ın bir kalyona irkab olunarak Donanma-yı Hümayun'un arkasından yola çıkarıldığı ve İspirdaki'nin ne gün idam olunacağı, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1391 0 Anapa'ya gidecek eşya ve evamiri Kütayisli Mehmed Bey ile yanına terfik edilecek bir mutemed adama teslim edilerek gönderilmesi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1391 0 Küçük Alioğlu'nunüzerine Adana Valisi Battal Ataullah Paşa'nın tayini ve Koban tarafına asker irsali hakkında şeyhülislam konağında meşveret akdedilmesi istizanına dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1392 0 Anapa'ya hücum eden Rus askerinin geri püskürtüldüğü, seraskerin iki yüz kelle ve yüz kulak gönderdiği hakkında Anapa Seraskeri Elhac Hüseyin Paşa tarafından gönderilen Tatar Ömer ve Mehmed Ağaların takrirleri.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI