Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1164 0
HATT-I HÜMEYUN 1164 0
HATT-I HÜMEYUN 1164 0
HATT-I HÜMEYUN 1165 0 Rusya'nın Anadolu hududunda tecavüzatın meni ve Gürcüden alınan esirlerin iadesi ve Faş Boğazı'ndan Rusya gemilerinin geçmesine mümanaat olunmaması vesair o ahval hakkında emirler neşrolunmasına dair Rusya Ortaelçisi İtalinski'nin Babıali'ye verdiği takririn tercümesi.
HATT-I HÜMEYUN 1165 0 Rusya ile akdolunan musalehada Kuban suyunun bu tarafı kamilen Osmanlı Devleti'ne ilkası olup musaleha mucibince oralardan Rusların çekilmesi ve kaleleri teslim etmesi icab ettiği ve Rusların Güryel ve Açıkbaş vesair o havalide alakası olmadığı hakkında Trabzon Valisi Süleyman Paşa'nın Kütayis'te olan Rus kumandanına gönderdiği cevabın sureti.
HATT-I HÜMEYUN 1165 0 Batum limanından Faş kalesine kadar olan kalelerin birbirine olan uzaklıkları, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1165 0 Rusların Gürye ve Faş taraflarında toprak kaleler inşa etmekte olduğu ve tagallubu zahire almaya giden kervana zahire vermedikleri ve Rusların Ağa kalede zahire topladıklarının öğrenildiği hakkında Çıldır Valisi Selim Paşa'dan Trabzon Valisi Süleyman Paşa'ya gelen şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1165 0
HATT-I HÜMEYUN 1165 0
HATT-I HÜMEYUN 1165 0
HATT-I HÜMEYUN 1165 0
HATT-I HÜMEYUN 1165 0
HATT-I HÜMEYUN 1167 0
HATT-I HÜMEYUN 1167 0 Trabzon, Samsun ve Sinop taraflarında, Anapa ve Çerkeş İskelelerine memnu eşya nakledildiğinden buna mani olunmak için Rusya elçisinin gönderdiği talimname tercümesinin takdim edildiğj ve Trabzon vesair şehirlerde ilgililere mektublar yazılacağı.
HATT-I HÜMEYUN 1167 0 Rus maslahatgüzarı tarafından hançeri iye verilen talimnamenin tercümesi olup Karadeniz sahilindeki Osmanlı iskeleleri ile Çerkesler arasında memnu eşya ticaretinin menine çalışıldığı halde bu vaziyetin devam ettiği ve bu işlerde eli olan Sinop müteselliminin tedip edilmesi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1168 0
HATT-I HÜMEYUN 1168 0
HATT-I HÜMEYUN 1168 0
HATT-I HÜMEYUN 1168 0
HATT-I HÜMEYUN 1169 0 Çerkeş ve Abaza diyarından esir getirmek ticareti ile meşgul şahıslar, fırtına sebebiyle esirler ve eşyaları ile Kefe Limanı'na iltica ettiklerinden esir ve eşyaları Ruslar tarafından zabtolunduğu ve eşyalarının cins ve kıymeti şahidlerle tertip edilerek İstanbul kadısı marifetile tanzim olunan defter.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI