Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Gürcistan ve havalisinde Rusya'nın tahliye edeceği yerler, Açıkbaş hanının ik'adı, Sırblıların Ruslar tarafından tahriki, Erzurum Valisi Emin Paşa'nın azli ile Sadr-ı sabık Ahmed Paşa'nın tayini ve saire hakkında telhis, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Yanında on altı kişi olduğu halde Gürcistan'dan kaçıp Trabzon'a gelmiş olan Açıkbaş Han'ın oğlu Yoğan'ın arzusu üzerine İstanbul'a gönderildiği ve iskân ve iaşeleri hakkında Canik Muhassılı Vekili Osman Bey'den Sadaret'e kaime.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Haçtan avdetinde memleketinin Ruslar tarafından istila edildiğini görmüş olmakla Rusların buradan tardı arzusunda olduğu ve bunu ümerasından Hacı Taymas Han Bey'in ağzından maaş tayin edilmeyerek kendisine para verilip Anapa tarafına gönderilmesi hakkında takrir, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Gürcistan ahvaline dair casuslar vasıtasayla alınacak haberler ve bu hususa dair alınan ilam ve mahzarların gönderildiği, Rusların Gürcü rüesasını hoş tuttuğu, Kamhal tarafına gelmek istedikleri, Faş nehrinin mecrasını değişdirmeğe teşebbüs ettikleri, Sohum'da Gülsen Bey'in oğlu Hasan'ın habsedilmesi üzerine tahliyesine çalışıldığı ve Faş kalesine mühimmat gönderilmesi hakkında Trabzon Valisi Salih Paşa'dan Sadaret'e kaime.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Fas'ta tamir veya inşa olunan tabyeler anbar ve saire kalede mevcut harb malzemesi ve noksanları Sohum'da Gülsen Beyzade Hasan Bey'in Ruslar tarafından tutularak A Tiflis'e götürüldüğü sefere hazır olmak üzere ihtiyaçları hakkında Faş kalesi naibi Mehmet'ten Trabzon valisine ilam. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Faş kalesindeki tabyeler, anbarlar, mevcud harb malzemesi Gülsen Beyzade Hasan Bey'in Ruslar \Q tarafından tevkif ve habs ve saire hakkında Faş ileri gelenleri tarafından Trabzon valisine, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Rusya elinde olan malum kalelerin ve Açıkbaş ülkesinin tahliyesi, Erzurum valilerine mahsus olup Selefi Emin Paşa'nın oğlu Abdurrahman Bey zimmetindeki rüsumatın tahsili ahaliye zulmeden Erzincan Voyvodası İsmail Bey idam edilmiş olmakla terekesi tahriri, Dağistan hanının talebi üzerine gönderilen bazı usta neferat yolda kalmış olmakla ne yapılacakları ve Muş Mutasarrıfı Murad Paşa'nın kardeşi Şeyhu Bey'in kesik başının gönderildiği hakkında Erzurum Valisi Ahmed Paşa'dan gelen.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Rusya baş kumandanından alınan mektubta Sohum kalesinin tahliyesi ve Gülsen Bey ve oğlu Ali Bey'in Ruslara tebaiyeti ve Rusların da bu kaleyi teslim etmek istemedikleri, Açıkbaş, Şehriban, Güryel ve Kemhal ve sair yerlerin teslim edilmesi için teşebbüste bulunduğu, Rusya elçisi ile müzakerede bulunulması ve saire X hakkında Erzurum Valisi Ahmed Paşa'dan Sadaret'e l takrir. Anapa ve Soğucak kalelerinin tamir ve inşaatına bina emini tayin edilen Hasan Çelebizadenin henüz gelmediği evvelce olduğu üzere bu kalelerin inşasınaKütahyave Karahisar veya Erzurum ve Trabzon sancakları alay beylerinin memur buyurulması ve saire hakkında Anapa Muhafızı Hüseyin Paşa'dan Sadaret'e şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Kütayis'te bulunan Rus Polkovnik'i tarafından Açıkbaş Hanı Soloman'ın Trabzon valisi tarafına varışından bir kaç gün sonra alınmış olan Gürcüce mektubun tercüme ettirilerek gönderildiği ve saire hakkında Erzurum Valisi Ahmed Paşa'dan Sadaret'e kaime. Kuban nehrini geçen Nogay halkı ve bunların tecavüzlerine mani olunması ve saire hakkında Rus Polkovnik'inden Trabzon Valisi ve Anapa seraskerine mektub.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Rusların Soloman Han'ın teslimini istedikleri külliyetli askerle Kamhal'a geldikleri, Gürcistan'da Dadyan ve Sefer Bey'in tahrikatı, Rusların Faş suyundan nakliyat yapmaları üzerine çıkan ihtilaf, askerin tayinatı ve Rusların zahire tedarikinde çıkardıkları müşkilat ve saire hakkında Trabzon Valisi Süleyman Paşa'dan Erzurum Valisi Ahmed Paşa'ya kaime. Kuban nehrini geçerek tecavüzde bulunan Nogaylar hakkında Rus Polkovnik'inden Trabzon valisi ve Anape seraskerine mektub.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Açıkbaş ülkesi ve civarı yerlerin tahliyesi hakkında Rusya elçisinin hükümetten istizanına cevab gelmiş ise bir an evvel bildirilmesi ve saire hakkında Erzurum Valisi Ahmed Paşa'dan Sadaret'e kaime. Rusların henüz Açıkbaş ülkesini tahliye etmediği, Gürcistan ahalisi kendisine tarafdar olduğundan muvafık görülürse zorla çıkarmaya hazır oldukları ve saire hakkında Soloman Han'ın ve ricalinin ariza ve mahzarlrıyla Mekril Hanı Manoçar'ın ve Güryel ahalisinin Soloman Han'a gönderdikleri sadakat ve yardımı taahhüd eder mektublarına dair hülasa.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Trabzon valisi tarafına gitmiş olan Açıkbaş Hanı Soloman'ın bu tarafa celb olunduğu takdirde mahzurlar ve şimdilik bu vaziyetin muhafazası hakkında Erzurum Valisi Ahmed Paşa'dan Sadaret'e şukka. Rusların Açıkbaş ülkesinden zorla çıkarılmasına müsaade edilmesi ve Gürcistan ahalisinin adı geçen Halid ile birlik olduklarına ve saireye dair olup Soloman Han tarafından gelen evraka aid hülasa.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Dağıstan hanının talebi üzerine İstanbul'dan gönderilip yolların kapalı olmasından Erzurum'a geri dönen üç dökücü ve bir sızdırıcı ve üç topçu hakkında Erzurum Valisi Ahmed Paşa'dan Sadaret'e kaime. Rusların Açıkbaş ülkesini hala tahliye etmemiş olmalarından şikayetle tarafdarlarıyla Rusları zorla çıkartmaya müsaade edilmesini isteyen Açıkbaş Valisi Soloman'dan padişaha mektub.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 İran'a sefaretle memur Ali Celaleddin Efendi'ye verilmek üzere gönderilen tahrirat kendisinin hareket etmiş olmasından dolayı iade edildiği, Mustafa Rasim Efendi'nin Açıkbaş Hanı Soluoman'ı Trabzon valisine götürüp avdet ettiği, İran hükümetinden İstanbul'a sefaretle memur Mirza Mehmed Rıza'nın hareket ettiği Rusya Baş Kumandanı Nikolay tarafından gelen mektubun gönderildiği ve saire hakkında Erzurum Valisi Ahmed Paşa'dan Sadaret'e kaime. Dadyanlardan ve kardeşlerinin ahvalinden bahisle Rusların rızalarıyla bu havaliden çıkmayacakları ve saire Açıkbaş Valisi Soloman'dan Sadaret'e mektub.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 İran'a sefaretle memur Celaleddin Efendi'ye verilmek üzere gönderilen tahriratın mumaileyhin daha evvel hareket etmiş olmasından dolayı verilemeyerek iade edildiği, Açıkbaş Hanı Soloman'ın Trabzon Valisi Süleyman Paşa tarafına teslim edildiği, Rusya Baş kumandanı Nikolay tarafından gelen mektubun ve İran Elçisi Mirza Mehmed Hanın izam olunduğu ve saire hakkında Erzurum Valisi Ahmed Paşa'dan kapı kethüdasına kaime. Gürcü lisaniyle olup bir çok mühür ve imzaları ihtiva eden mazhar.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Açıkbaş Hanı Soloman'a Rusların bu taraflardaki harekatına, külliyetli zehaire,ihtiyaç bulunduğuna, Trabzon eyaletinden asker teminine, Kemhal tarafında zahire nakli meselesinde Ruslarla olan ihtilafa, Güryel Meliki Mamye Han'ın Selim Paşa ile münasebetlerine ve istediği askere, Faş kalesine ve Soloman Han'dan gelen arizaya dair olarak Trabzon Valisi Süleyman Paşa'dan gelen tahrirata aid telhis. Gürcüce olup bir çok imza ve mühürler bulunan mahzar.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Açıkbaş Hanı Soloman Han'a maaş tahsisi, Fas kalesinden Lazistan ağaları tarafından alınan topların geri alınması ve Divan Katibi Hüseyin Sadık ve Kassabbaşı Hüsnü Efendilerin yeni memuriyetlerinden bahseden Trabzon Valisi Süleyman Paşa'dan gelen tahriratın hülasası. Gürcüce mektub.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Yanında bulunan Açıkbaş Hanı Soloman'ın bütün masrafını kendisi gördüğü ve bu hal uzun müddet devam edemeyeceğinin bu defa mumaileyhin eniştesi Malhas'ın tahsisat rica etmek üzere yola çıkarıldığı hakkında Trabzon Valisi Süleyman Paşa'dan Sadaret'e kaime. Gürcüce bir yazı olup iki sahife kadardır ve armalı bir mührü vardır.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Arzuhale cevaben Hacegan Mustafa Efendi eliyle gelen ferman-ı aliden dolayı memnun ve minnettar kalındığı, Erzurum'dan Fas'a geldiği ve Ruslardan fena bir cevab alındığı, kendisinin gelmesiyle masarifatı artan Süleyman Paşa'ya yardım edilmesi hakkında Açıkbaş Hanı Soloman'dan Sadaret'e mektub. Gürcüce mektub.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Rusların tahliye etmesi icab eden Sohum, Anakara, Kemhal, Şekotil ve Görkület adındaki yerlerle Kütayis, Bağdatcık ve Şehriban kaleleri ve saire hakkında Trabzon Valisi Süleyman Paşa'dan gelen tahriratın hülasası.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI