Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
İRADELER 25 0 Çerkeş mezarına inşa edilen zeminliğin kuzeydoğusunda bulunan adacığm Osmanlı tarafmm arazismde bulunduğu.
DAHİLİYE 1489 0 Kafkasya'dan hicret edip Sivas'ın Havza nahiyesine yerleştirilen muhacirlere yapılmakta olan yardım kıtlıktan dolayı mümkün olamayacağından, onlara da buğday ekmekleri için gerekli tohumluk buğdayın verilmesi.
HATT-I HÜMEYUN 1326 0 Havza ve Ladik Nahiyelerindeki Sohum muhacirlerinin tasamıflarmdaki Güldüğü adlı yerde iskanları teşebbüsünden vazgeçilmesi ve Sandıkçı veya bulundukları köylerde yerleştirilmeleri hususunda vaki müracaatla ilgili gerekenin yapılması.
HATT-I HÜMEYUN 0 Kafkasya'da ticaretle iştigal eden Kara Hasanzade Halid Fehmi Efendi'nin uhdesine rütbe-i salise ve biraderi Cafer Efendi'ye rütbe-i rabia tevcihi.
İRADELER 0 Sürmene ahalisinden Sohum'da mukim tüccardan Büyükzade Muharrem Efendi'ye rütbe-i salise tevcihi.
HATT-I HÜMEYUN 1314/R-24 0 ORJİNAL KAYIT NO : 24 Sohum ümerasından Hasan Bey'in oğlu Abdülkadir Bey'e maaş tahsisi.
İRADELER 1320/Ş-44 0 Rusya Kafkasya Ordusuna Memur General Nikola Dobyotof ile sairenin taltifleri.
İRADELER 1319/Ş-76 0 Rusya'nm Kafkasya Ordusu'na memur General Prens Dobibtof un taltifi.
HATT-I HÜMEYUN 500 0 Çerkeş gönüllü reisi Puladin ile Fardar aşiretleri reisleri İsmail ve Timur Çanko ile Sufi Abdullah Ağalara gümüş muharebe imtiyaz madalyası verilmesi.
SADARET 660 0
HARİCİYE NEZARETİ 2373 0 Devlet-i aliyye ile Kafkasya cibaliyyuni ittihadı hükümeti arasında muhadenet muahadenamesi, Hükümet-i seniyye ile Azerbaycan Hükümet-i Cumhuriyeti arasında muhadenet muahadesi
İRADELER 0
İRADELER 0
DAHİLİYE 65 0 Çerkeş muhacirlerinden Ahmed Bey'in Amasya'nın Gümüşhacıköy Kazası'nın ormanlarının kolculuğuna tayin edilmesi talebi.
DAHİLİYE 124-1 0 Çerkeslerden Nuhzade Mehmed Bey bin Burak Bey'in Kafkasya Mazlumlar'm namıyla neşrine ruhsat istediği gazete hakkında Matbuat Nizamnamesi'ne uygun muamele yapılması.
HARİCİYE NEZARETİ 124 0 Osmanlı Devleti ile Kafkasya Cibaliyyun-ı İttihad-ı Hükümeti arasındaki barış görüşmeleri ve yapılan anlaşmalar.
YILDIZ 1 0 Çerkez kabilelerin mükatebe (yazışma) usulü.
SADARET 417 0 Amasya'ya bağlı kazalar ahalisinin muhacirler için yaptıkları masarifi Hazine'ye terklerine mebni olayın tahsini zımnında Takvim-i Vekayi ve Ceride-i Havadis'e tab ve neşri.
DAHİLİYE 132 0 1- Yabancıların siyasi cemiyet müstesna hayır ve yardım cemiyetleri kurabileceği. Bu hususta faaliyet gösteren Rusyalı Talebe Cemiyeti'ne ilmühaber verilmesi. 2-"Kafkasya Talebesi Neşr-i Maarif Cemiyeti"nin tasdikinin münasip olacağı. 3- Harput'da kilise ve mektep yapmak isteyen "Kapuçin Ruhban Cemiyeti"nin Osmanlı Devleti'nde çalışabilmesi için hükümetten ilmühaber alması lüzumu.
HARİCİYE NEZARETİ 2296A 0 Rusya ile tek taraflı barış (Brest-Litowsk muahedesi): Buharalı Hatice bint-i NasruUah Hanım'm Rus tebeası kabul edilmemesi nediniyle Ruslarca zabt edilen emlakmm geri alınmasında ortaya çıkan müşkilat. Arkhangelsk'in İngilizlerce işgali, Kazan'm zabtı, Çeklerin Nıjnı'nin teslimini talebleri ve Alman Sefareti'nin maruz kaldığı tehlike karşısında sefirin Moskova'yı terketme ihtimali. Almanya-Rusya arasında tazminat, mali ve iktisadi meseleler. Moskova Osmanlı Sefareti muhaceret formları. Romanya ve Müttefik Devletler arasmdaki anlaşma ve mukaveleler. Gürcistan-Osmanlı anlaşmaları. Türkiye-Ermenistan arasmda yapılan muahedeler. Osmanlı-Kafkasya Cibaliyyun İttihadı Hükümeti anlaşmaları. Osmanlı-Azerbaycan anlaşmaları. Rusya'da mali sistemdeki değişiklik nedeniyle Osmanlı ve Alman vatandaşlarmm mallarının rekizisyona tabi tutulması, bankaların millileştirilmesi ve Alman Sefiri Comte Mirbah'ın ilgili notası. Rus tastiknamelerinin Berlin'e gönderildiği. Mösyö Rackovski'nin Sovyetler'in İstanbul temsilcisi olarak atanacağı. Rus esirlerinden Sabık Batum Mutasarrıfı Eugene Petrowitch Lawaroff un, Nargin Adası'nda esir Bayburt Kaymakamı Yusuf Ziya Bey'le mübadelesi. Eski Rus İmparatorluğu'nun muhtelif kısımlanyla ekonomik ilişki kurulması. İngiltere ve Fransa tarafından el konulan Osmanlı harp gemileri, verilen zayiat ve deniz kuvvetlerinin durumu hakkında malumat. Osmanlı Deniz Kuvvetleri zayiatının telafisi için Sabık Karadeniz Rus Filosu'nun Almanya tarafından Osmanlı'ya verilmesi önerisi. Moskova Elçiliği ile muhabere meselesi. Rus ihtilalinden sonra tarafsız ülkelere iltica eden Ruslar ve Almanya ile siyasi temasları. Osmanlı Hükümeti'nin esir iaşe masraflarının ödenmemesi önerisi. Esir mübadelesi işiyle görevli memurlarm tahsisatı. Rus esirlerin sevkiyatı. Muhaceret ve tazminat mütalebatı için bastırılan vesika nüshalarının gönderilmesi. Dörtlü İttifak'la Rusya arasında yapılan Brest-Litowsk Muahede'si ve ek Anlaşmaları. Petrograd'da durum.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI