Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 11 0 Şahin Giray, Kırım'da olan halka izin verip şefine ile Anadolu'ya hareket ederek kamışburun dedikleri mahalle bir saat mesafede Tüğcük nam mahalde sakin olduğuna ve ağırlığını Kamışburun'dan geçirip kendi dahi geçmek murad eylediğine vesaireye dair name.
HATT-I HÜMEYUN 11 0 Avar Hakimi Ümmü Han ve Şuşa ve Karabağ Hanı İbrahim Han ile Derbend Hakimi Feth Ali Han meyanesindeki münaferet kaldırılarak hepsi birden hareket emrine muntazır oldukları ve Tiflis üzerine memur kılınmaları zamanı hulul ettiği ve mesullerinin is'afı lâzım geldiği hakkında Çıldır Valisi Süleyman Paşa'nın tahriratı üzerine telhis olup yukarısında Çıldır ve Erzurum valilerine yazılması ve gayret tavsiye olunması hakkında Birinci Abdülhamid'in hatt-ı hümayunu vardır. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 11 0 Baht Giray'a sabır olacak ferman-ı ali derdest olduğundan kendisine ihsan-ı şahaneleri olan yirmibeş bin kuruş dahi ber-mucib-i irade-i hümayun darphane-i Amire'ye vakf-ı hümayundan ordu-yı Hümayun'a gönderilecek hazine için tesellüm olunan altın ettirilip adamiyle teslimen gönderileceği arzedilmiş ve Hamid-i evvelin hatt-ı hümayunununda kaymakam paşaya gerek ferman-ı celil alınan ve acilen sultan-ı muma-ileyhin adamına teslimen yarına alıkomayıp bugün irsali ihtimam gerekir denilmiştir.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 11 0 Baht Giray Sultan'a sadır olan ferman balasına keşide buyurulacak hatt-ı hümayun müsveddesinde, Selâtin-i Cengiziye meyanında reşid ve dirayetinden bahisle Kuban Hanlığı'nın kendine ihsanını mübeyyin menşurun vürudundan evvel Özi'ye hareketle Özi Kalesi'nin düşmandan tahlis ve düşman gemilerinin batırılması ve hareket vusulünün ayrı ayrı kendine ve sadrazama bildirilmesi emredilmiştir, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 11 0 Kaymakam paşadan Birinci Abdülhamid'e verilen bu telhiste; sadrazam tarafından çifte tatarla gelen maruzat padişaha arzedilmiş ve hatt-ı hümayunda Kuban Hanı Şahbaz Giray'ın azli Bahtiyar Giray'ın nasbi Kalgay Alicengiz Arslan Giray Sultan'a ve külliyetli akçe gönderilmesi yazılmıştır, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 12 0 Beyazıd mutasarrıfı İshak Paşa'nın tatarı Mehmed'in takriri olup ; Erzurum valisi Timur paşa'nın İshak Paşa hakkındaki şikayetlerinin uydurma ve Ereğli Han'ın Ananor dağı'nda yol açtığının bildirilmesinin yalan olduğunu ve Rus,Azerbaycan,dağıstan'ın ahvallerinin göstermektedir.
HATT-I HÜMEYUN 12 0
HATT-I HÜMEYUN 12 0
HATT-I HÜMEYUN 12 0 Kırım ve civarı hallerine ve Şahin Giray habisinin entrikalarına ve rusya'nın Kırım'da yaptığı şeylere ait İsmail canibine memur Anadolu valisi Abdi paşa'nın gönderdiği tahriratın hülasalarıdır.
HATT-I HÜMEYUN 12 0 Rumeli valisi Abdi paşa'nın , Şahin Giray'ın hamlıktan keff-i yedine kadar bir adamının Özi kalesi'nde bulunup Bucak taraflarına adamları gelip gittiği ve özi Muhafızı Ali paşa nın müteyakkız bulunduğu ve bu husus Bucak Muhafızı Arslan paşa'ya voyvodasına da yazıldığı ve Baht Giray'ın emeli tatarlara başbuğ olmak bulunduğu ve teşebbüsten geri kalmadığı ve halbu ki beylerle olan temasta kendisini istemediklerini havi tahriratıdır.
HATT-I HÜMEYUN 12 0 Boğdan Voyvodası aleksandr'ın devlet-i Aliyye'nin Rusya ile sulh haberi şuyu' bulduğu ve Rus askerlerinin Leh içinde çoğaldığı ve Nemçenin bitaraf olması için fransa'ya taahüdü varken gene Rusya ile yeniden ittifak yaptığı ve Namçe askerlerinin de toplanmakla oldukları ve rusya tarafından ve Şahin Giray'a senelik tahsisat ve rütbe verildiği haberlerinin alındığına.
HATT-I HÜMEYUN 12 0 Kırım hanlarından Baht Giray han'ın Kırım'ın Rusya eline nasıl geçtiğini ve Şahin Giray'ın hareketlerini bildiren yazısıdır.
HATT-I HÜMEYUN 12 0 Çıldır Valisi Süleyman Paşa'dan sadrazama gönderilen bu tahriratta; oranın ahvalinin evvelce bildirildiği ve Rusyalının el-yevm Mezük tarafında olup, Ananor taraflarındaki yolların darlığından Tiflis ve Açıkbaş cihetlerine tecavüz etmedikleri ve yolları genişletmeye uğraştıkları ve Tiflis Hanı Ereğli Han'la ve Açıkbaş Han'ı Seluman'la daima muharebe ve müveddet ve muhabbetin ber-devam olduğu ve temin-i inzibat ve asayişe çalışıldığı yazılmıştır.
HATT-I HÜMEYUN 12 0 Çıldır Valisi Süleyman Paşa'dan sadrazama gelen bu tahriratta; Moskovlu asakiri Mezük ve Çerkeş derununda olup Tiflis havalisine gelenlerin olmadığı ve Ereğli Han'la Açıkbaş Han'ın arasmda dostluk bulunduğu ve bunların harekat ve sekanatları ne veçhile olarak arzedileceğine dairdir.
HATT-I HÜMEYUN 12 0 Çıldjr Valisi Süleyman Paşa'dan sadrazama gönderilen bu tahriratta; sabıka Gönye Mutasarrıfı Abaza Mehmed Paşa'nın yerine Bican zade Ali Paşa tayin ve o da kaldırılarak Faş muhafızlığı üzerinde kalmak şartiyle vezir Halil Paşa'ya tevcih edilmesi üzerine Abaza Mehmed Paşa'nın Batum'da olmasından onunla hüsn-i muaşeret tavsiye ve Mehmed Paşa da tarafımızdan yazılan nesayihi tuttuğundan bahisle maiyetinde olmağı arzu eylediği Halil Paşa yazmakla ve hakikat olmakla Mehmed Paşan'm Gönye sancağına tayini hakkındadır.
HATT-I HÜMEYUN 12 0 Çıldır Valisi Süleyman Paşa'dan gelen ve Rus ve Tiflis ahvaline ve Gönye Mutasarrıfı Abaza Mehmed Paşa'ya ait olan tahriratların hülâsaları olup meşruhatları da vardır.
HATT-I HÜMEYUN 17 0 Hotinli Taşlı Bayraktar diye anılan mehmet Ağa'nın takriri olup ; Sofya'dan avdetinde Hotin'de mahzur olduğundan Şahbaz Giray'ın dairesinde kaldığı ve ikinci defa Yaş'ın tahliyesinde han ile bulunduğu muharebelerde tatar askerlerinin mukavemetlerine rağmen hanın mukabelesi üzerine tatar halkının Han va kalgayın müvacehesindeki sözleri. Mikdad paşa ile hanınricatları üzerine hazine zade Mirimiran İbrahim paşa'nın feryadı ve tatar kavimlerinin handandilgir oldukları ve Baht Giray han'ın Sultan ve Atslan Giray'ın kalgay olmadıkça iş görülmez dedikleri yazılıdır.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 17 0 Şuşa, Gence ve Karabağ Hanı İbrahim Halil Han tarafından mutemedi Mehmet Efendi vasıtasıyla gönderdiği mektub sureti olup, Erağli Han'ın Gürcistan ve Rusya'dan cem ettiği askerle ve İran ahalisinin iltihakıyla Nahcıvan üzerine hücum ve kati ve garete başlamalarına mebni kendisinin alaylanyla muharebe ederek mağlup ettiği, Azarbaycan ve Dağıstan hanlarının kendisiyle müttefik olup muhalefet eden Tebriz Hanı Hüdadat Han üzerine de asker sevk ve Tebriz'i teshir ettiği ve Acem Han'ın dahi Dağıstanlılar ile birlikte Gürcistan üzerine çıktıkları Derbend ve Küba Hanı Feth Ali Han'ın Rusya'ya müracaatla kendisinin Ereğli Han ile müttefik bulunduğu ve Rus/a'nm gönderdiği askere Derbend'i teslim edeceği ve İran üzerine yürünerek Rum'un fethi nin kolaylaşması ve Ereğli Han'a gönderilen her nevi hilaftan kendisine de gönderilmesi. Çıldır Valisi Süleyman Paşa'nın mekruhları mealindedir. Ereğli Han ile Karabağ hanınm aralarındaki adavet hasebiyle Karabağ hanının Dağıstan hanlarıyla birleşerek yürüyecekleri haberinin alındığı ve Tiflis hanının askeriyle Karabağ hanının üzerine Gence hududuna geldiği ve Avar hakiminin İbrahim Han'a muaveneti ve Feth Ali Han'ın hangi tarafa meyledeceğinin bilinmediğine dair.
HATT-I HÜMEYUN 17 0
HATT-I HÜMEYUN 17 0 Kuban Hanı Şahbaz Giray Han sadık ve mütedeyyin ise de Tatar kavminin kendisini, istemediklerini ve eski seferdeki tecrübelerine ve Tatarların ve muhitine ait fikir ve malumatma nazaran hanlık Baht Giray Sultan'a verilirse otuzbin kadar Tatar askeri kendisine iltihak edecek bir koldan da biraderi Kaplan Giray Sultan harekete geçecek ve İsmail'e akın edeceklerinden muktezasına irade buyurulması talep ve izah edildiğine dair Çora zade Vezir Ahmet Paşa'nın takririnin suretidir, a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI