Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 20 0 Erzurum valisinin, Kürt eşkıyası ahvali ve Açıkbaş Meliki Saloman ile Tiflis Hanı Ereğli Han'ın münakaşalarına ait tahrirat hülâsaları muktezaları işaret edilerek takdim edildiği arz edilmiş olup, üzerinde Abdülhamid Fin, iktizasına nizam verilmesi için Çıldır valisine yazılmasına dair hattı vardır, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 20 0 Maiyetinin erzak sıkıntısını ve timara olan borcunu 20 defadır yazdığı halde derdini kimseye anlatamadığını,Mansur'un kabilelere uğrayarak birkaç gece kaldığını , dört beş senedir devlete hizmet ettiğini,zabt ve rabt için asker ve paraya ihtiyaç olduğunu,kışdan evvel yardım edilmesini ve bu işler için müracaattan bir faide olmazsa hemen evdet etmesini tayiden yazılmıştır. (Dağıstanlı Ferruh Ali Paşa dan gelmiş olması muhtemeldir)a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 20 0 Çıldır valisine , Tiflis hanına karşı gelmek için yardıma gelen dağıstan askerinin bazı bazı karayı hasara uğratmalarının zahiresizlikten ileri geldiği ve Dağıstan askerinin ahvaline ve Van'dan gelen haberlerin yalnız İran'a ait olanlarına itimad edileceğine dair arz olup, üzerinde Abdülhamid 1'in gayret ve sadakatle ihtimam gösterilmesi hakkında vezir-i azama hattı vardır.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 20 0 Rusyalının vasıta-i ifsadı Şahin Giray'ın Tanrıözi'yi zabtetmekte olduğu, Kabartay Beylerinden Han Arslan Bey'in mektubunun İstanbul'a gönderildiği ve Kabartaylarm Kaynarca Muahedesiyle Mofkof a bırakıldığı arz edilmiş olup, üzerinde Abdülhamid I'in, gayretin elden bırakılmaması ve iktiza eden tedbirin alınması hakkında hattı vardır, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 20 0 Çıldır valisi Süleyman Paşa nın , Tiflis Hanı ile harp etmek için Çıldır2a gelen Lezgi ve dağıstan askerinin otuzbin kişi kadar olduğu ve bunlar iaşe ve taltif olunduğu ve Tiflis hanı ile muharebe edilmesi üzerine memleketlerine avdet ettikleri ve Tiflis'in kalelerinden maada diğer mahalleri harap bir halde olduğu ve hanlar Çıldır'a gelirken yolda biraz harb ettiklerine dair.
HATT-I HÜMEYUN 20 0 Baht Giray Sultan'ın hanlık fermanı ve teşrifatı ordu-yı hümyün tarafından tanzim ve gönderilmesi için bir tarafdan bir kalpak ordu-yı hümayüna gönderildiğine dair olup,üzerinde Abdülhamid 1'in htt-ı hümayünu vardır.a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 21 0 Şeyh Mansur meselesine dair Soğucak tarafından Çerkeş lisanıyla gelen mektup ve tercümesi arz edilmiş olduğu, Soğucak'a bir vezir başbuğ ile top ve mühimmat gönderildiği ve hediyelerin de gönderilmek üzere olduğu, Şeyh Mansur'a ve kabailin celbine ne veçhile yardım lazımsa Soğucak muhafızına yazılacağı, Ruslar ahdi nakz ederler ise Kabartaylar, Lezkiler, Abaza, Çerkeş ve Tatarlardan birer kolun Balta üzerine ve Kırım tarafına sevk olunacağı ve donanmanın da hareketi hakkında arz olup, yukarısında Abdülhamid I'in, gayret gösterilmesi ve tanzimleri hakkında hatt-ı hümâyûn vardır, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 21 0 İmam-ı Mansur hakkında Soğucak Muhafızı Vezir Ali Paşa'dan gelen tahrirat hülâsası ile bunları getiren tatar ve Müşarün-ileyh paşanın kaftancısının takrirleri ve Çıldır Valisi Süleyman Paşa'nın gönderdiği kâğıdın hülâsası takdim edildiği arz kılınmış olup, üzerinde Abdülhamid Fin, tahrirat ve takrirlerin birbirini tutmadığı ve iktizasının arzı hakkında hatt-ı hümâyûnu vardır, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 21 0 Soğucak Muhafızı Vezir Ali Paşa tarafından gelen Kaftancısı Ali Ağa'nın takriri olup, İmam-ı Mansur'un Ruslar ile harbi ve galebesi ve o civarda bulunan kabilelerin Mansur'a merbutiyeti, Rusya'nın Mansur'dan korktuğu ve Kabartay ahalisinin İmam Mansur'dan istimdadı, Bahadır Giray Han ve kardeşi Akgöz Sultan'm mefsedetleri ve oradan uzaklaşdırılmaları hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 21 0 Sadaret'ten Anapa'ya gidip dönen Mahmud tatarın takriri olup; Anapa'ya dört saat mahalde ikamet eden Bahadır Giray ve biraderi Akgöz Sultan'ın İstanbul'a davete icabet etmedikleri ve harcırahlarının Soğucak muhafızı tarafından tevkif edildiği, Bahadır Giray'ın Rusya ile muhaberede olduğu ve zorla İstanbul'a gönderilmeleri kolay bulunduğu, hududdaki Rus bekçilerinin ahvali, Soğucak mevkii, Kaban ahalisinin hicreti, Anapa'nın ehemmiyeti, Ferruh Ali Paşa'nın gayreti, Soğucak mevkiinin ehemmiyeti, İmam Mansur hakkında malûmat ve Kırım'da Rusya'nın teyakkuzu hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 21 0 Soğucak Muhafızı Vezir Ali Paşa'nın tahriratı hülâsası olup; Çeçen canibinden zuhur eden İmam Mansurun Rusya ile iki defa harbedip perişan olduğu ve mal ganaimin ucuzca kabail arasında satıldığına dair.
HATT-I HÜMEYUN 21 0 Çıldır Valisi Süleyman Paşa tarafından Hazine Kâtibi İbrahim Bey'e gelen mektubu hülâsası olup; Açıkbaş Meliki zadelerden Ercil'in oğlu veya David'e bir menşur gönderilmesi ve Şeyh Mansur'un yüzünden bir gaile zuhur etmeyeceği, Amhan askeriyle Tiflis'e yürüyeceği ve iane istedikde ne cevap verileceği, Hoy hanına top ve mühimmat vermek münasip olmayacağı vesaireye dair.
HATT-I HÜMEYUN 21 0 İrade olunan hususatın tenkidi için bunların madde madde tespit edildiği veçhile amel olunacağı,Dağıstan askerine dair Erzurum valisi Battal Hüseyin Paşa dan gelen tahriratın takdim edildiği,bunların avdet mi edecekleri veya Hilkelek'de kışlayacaklarımı bildirilmesi için Erzurum ve Çıldır valilerine yazılacağına,Van valisi Ahmet Paşa dan gelen tahrirat da aynen takdim kılındığı arz edilmiş olup,yukarısında nizam verilmesi ve iktiza ederse arzı hakkında hatt-ı hümayün vardır.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 22 0 Erzurum valisi Vezir Timur Paşa nın tahrirat halasası olup ; Dağıstan valisi Mehmet Şamhal'in katibi ve mutemedi olan ve hacca gitmek üzere Erzurum'dan gelen hacı İbrahim'in tarhiriyle beraber getirdiği muma-ileyh Mehmet şamhal'in tarhiyle beraber getirdiği muma-ileyh mehmetŞamhal'in müşarün-ileyh valiye ve sadrazama yazdığı mektuplarda ; Rusya'nın denisden ve karadan askerlerden tanzim ve kaleler bina ettiği, Tiflis Hanı ereğli Han'ın Rusya ile beraberlik ve dağıstan hanlarının vaziyetleri ve paraları olmadığından istilaya uğrarlar ise perişan olacakları için kendilerine yardım edilmesi hakkında olup,yukarısında Dağıstan hanlarına birbirleriyle ittifak ve teavün etmelerinin ve Rusya ile musalahada bulunduklarının yazılacağı arz edilmiştir. Abdülhamid 1'in (İş bu mülahazanın iktizasınca onlar tarafından Buhara tarafını dahi tahrik eylemek enfa değil midir, mülazaha eylemek üzere size havale) hatt-ı hümayünu vardır.
HATT-I HÜMEYUN 22 0 Büyük ve küçük Kabartay ve Çerkeş ahvali, Dağıstan muzafatından olan Çeçenlerin Ruslarla muharebeleri, Çerkeslerin devlete hizmet ve sadakatleri ile Zan Oğlu Mehmet Giray'ın Soğucak Beyliği'nden uzaklaştırılması hakkında takrir olup üzerlerinde Abdülhamid I'in hatt-ı hümâyûnu vardır, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 22 0 (Benim vezirim. Telhisin malum-ı hümâyûnum olmuştur. Vakıa Çerkeş Paşa işe yarar vezir idi. Rahmetullahi aleyh Ağriboz mansıbmı Hora zade Ahmet Paşa'ya tevcih ve Berköy'üne tevkif eylemişsin, güzel. Gayrı asi Mahmud'un izalesi tedbiri dahi ne güne iktiza eder ise icra edesiz. Hak Teâla her hususunuzda muvaffak eyleye.) yazılı hatt-ı hümayun, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 22 0 İşbu telhis ve takrirler ve muahharen meşta-yı hümayüna baht Giray Sultan'ın hanlığı vacib oldu. Bu tarafta dahi Meclis-i Meşveret'de karardade olup sultan-ı muma-ileyhin mukaddem Özi imdadına memuriyeti karin tehir olmamak için hemen iktiza eden teşrifat ve beratı ordu-yı hümayündan gönderilmesini erbab-ı şurayı istisvap eylemeleriyle eğerce sultan-ı muma-ileyhin bir mübaşir ile aceleten ordu-yı hümayüna irsal olunacağı mukaddem yazmıştım. Lakin bu defa aceleten Özi'ye azimeti kapı tarafından istica olunmuştur. Esna-yı rahda meşta-yı hümayüna celp mi edersiniz yoksa verasından hemen teşrifat ve beratını irsal mi edersiniz yoksa verasından hemen teşrifat ve beratını irsal mi edersiniz? Cenab-ı sıddikıma havale olunmuştur. Vaktiyle mürur ediyor tekrar bu tarafa tahrire hacet yoktur. hemen nizamını verip şu Özi'ye imdat hususuna Allah için sai ve gayret eyleyesiz.a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 22 0 Soğucak Başbuğu Vezir Mustafa Paşa'nın tahriratı ile Moskof dan bir esir ve Kırım'dan bir adam alınıp İstanbul'a gönderildiği ve bunlardan; Aço Kalesi'nin ve toplarının zaptı ve Moskof askerinin kaht ve vebadan telef olmakta olduğu arz edilmiş olup, Abdülhamid I.'in hatt-ı hümâyûnu vardır, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 22 0 Rusya ile Türkiye arasında muharebenin başladığı kanaatiyle Prusya tarafından havadisin olmadığı,şahin Giray'ın Kırı'da bir iş göremiyişi, Nemçe imparatorunun vaziyete baktığı şayet Rusya Kırım'ı alırsa Nemçelünün de Sırbistan ve Karadağ taraflarını istila edeceği, Kırım'dan sonra aynı hadiselerin Eflak ve Boğdan içinde vaki olacağı ve belki de prusya,İngiltere ve Fransa nın tavassutiyle sulh yapılabileceği hakkında Prusya tercümanının gösterdiği varakada görüldüğüne dairdir.a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 22 0 Türk-Rus anlaşmazlığının defi imkânsız olduğu, Şahin Giray'ın Kuban'a mukabil Kırım'ı Rusya'ya terkedeceği, Rusya'nın Türkiye ile harbedeceği, Rusların Avusturya ile müttefik oldukları, Fransa'nın Rusya ile Türkiye arasını bulacağı ümidi, Lehistan'daki Rus askerinin Boğdan veya Bucak'a taarruz edecekleri, Rusya ile Venedik arasında ticaret muahedesi yapıldığına dair Prusya mazlahatgüzannın verdiği takrir, a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI