Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 25 0 Faş, Batum, Soğucak ve Sohum Kaleleri için yamaklar yazılması icraata mütevakkıf olup, başka suretle yamak yazılıp gönderilmesine imkan olmadığı hakkında Çıldır Valisi Süleyman Paşa'nın tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 25 0 Çıldır Valisi Süleyman Paşa'nın Faş, Sohum, Soğucak, Ahısha ve civarkarı kalelerine, Rus genaralinin Tifilis ve Açıkbaş'a asker gönderdiğine ve Azerbaycan hanlarının dostluklarına emniyet edilemeyeceğine dair tahrirat hülâsasıdır. Birinci Abdülhamid'in hatt-ı hümayunu vardır.
HATT-I HÜMEYUN 26 0 Bender muhafızı Vezir Seyyid mehmed paşa dan gelen tahrirat hülasası olup; Bender kalesi cebecilerinin yokolmasına,bina emininin kale tamirine mübaşeret ettiğine,yeniçerilerin mevacibleri vasıl olduğuna ve zabitleri Emin Ağa'nın ibkasına ve özi kalesine 14 saat mesafede Kamaniçe civarındaki Rus hazırlıklarına ihtiyat ve basireti bulunulduğuna ve Şahin Giray'ın Rusya ve Kırım'daki veziyetlerine ve kardeşlerinin göz hapsinde olduklarına ve Rus askerlerinin Kırım ve Leh'deki hareketlerine ve Kırım'da Rusya'nın defterine tertip ettiğine dair. Birinci Abdülhamid'in hattı da vardır.
HATT-I HÜMEYUN 26 0 Bender Kalesi Muhafızı Vezir Seyid Mehmed Paşa'nın, Şahin Giray'ın Taman'dan ne mahalle gittiğine ve Rusya ile olan muamelelerini vasair ahvalini tecessüs eden casusun takririnin gönderildiğine dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 26 0 Rusya'nın Gerson ve Karmancık ve havalilerine tecessüs için gönderilen Mehmed'in, Şahin Giray'ın Taman'dan gizli olarak Rus tahtgâhma gittiği ve kendisine generallik ve senede yirmibin ruble ulufe verildiği ve Kırım'a varmak üzere olduğu ve Kırım'daki Rus asakiri ve Gerson'daki askerin vebaya mübtelâ ve çoğu helak olduğu ve Kırım'da Defterhane tertip edildiği ve Şahin Giray'ın kardeşlerinin göz hapsinde bulunduklarına dair olan takriridir.
HATT-I HÜMEYUN 27 0 Tiflis Hanı Ereğli Han'dan intikam almak için Dağıstan beylerinin Tiflis'e girip mevcut kaleleri aldıkları,katil ve yağmada bulundukları,Gürcistan hanını tard ve tedib etmek istedikleri hakkında Erzurum valisisnin takririr.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 27 0 Rusyalıların Kuban üzerinden Devlet-i Aliyye arazisine geçerek bazı Türk kavimlerini basıp öldüklerine ve keyfiyetin Deraliyye'ye yazıldığına dair Ferruh Ali Paşa'nın Kethüdası Seyyid Mehmed Ağa'ya mektubu.
HATT-I HÜMEYUN 27 0 Hatukay tarafından memleketlerine dönen Rusların gece yarısı Zabe'de ahaliyi basıp öldürdüklerine, kendilerine takviye kıt'aları gönderilmesi ricasiyle Tatar Hanlarından Murad Giray Sultan'ın Soğucak Muhafızı Ferruh Ali Paşa'ya mektubu, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 27 0 Rus taburlarının Kuban ilerisinde Nevruzoğulları ve Karamirzaoğulları'nı geceleyin basıp katilde bulundukları ve etrafta metres kazmakta oldukları, bu tarafa bizzat gelinirse kabilelerin gayrete geleceği, etrafa mektuplar gönderilmesi, top ve cephane gönderilmesi hakkında Beyzade Sadır Bey'in Ferruh Ali Paşa'ya mektubu, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 23 0 Birinci Abdülhamid'in ; Benim vezirim,bu haritayı Enderun-ı Hümayun'umun kütüphanesi yapmış. Filvaki güzel bir şey oluverirse sende kalsın. Donanma-yı Hümayun ihracı ve neferatları vesair levazımat husuları nasıl olacak arz ve beyan oluna. Sancak-ı Şerif için bir terkip yazılmıştı,gerek hareket ve gerek avdette bu tertip üzere amel olunmak hususu bil-müzakere arz oluna.Mukaddema bu gazel ve kaside sahibine Şahin Giray'ın sebeb-i helakine hizmeti mukabili paye verilmesi matlup olmuşdu verildi mi? Efendi daimisin tarafından tashih oluna.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 23 0 Baht Giray'a hanlık verildiği takdirde dört beşhin askerle Özi'ye imdat edeceğine dair olup,Birinci Abdulhamid'in hatt-ı hümayunu vardır.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 24 0 Avar hâkimi Ummi Han, Şuşa ve Karabağ hanı ve Derbend hakiminin aralarında dostluk bulunduğunu Çıldır Valisi ve Bayazıd Mutasarrıfı bildirdiklerinden, Erzurum valisi Çıldır valisinin hastalığından ve çok yaşlı olduğundan dolayı Çıldır seraskerliğinin Erzurum valisine verilmesini istediği hakkındaki takrir olup, Süleyman Paşa'ya Çıldır ve havalisinin muhafazası terkedilmiş bulunduğu ve donanma için ne arzu edildiğine dair olup, Birinci Abdülhamid'in hatt-ı hümayunları vardır, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 24 0 Rusya murahhası Bot Bolfotiki Baruh'un kethüda bey, defterdar efendi ve reissülküttab efendiye; Rusyanın sulh talebinde olduğu, Özi kalesinin yıkılması , bütün istila edilen yerlerin iadesi ve emçenin de aldığı yerleri iade ettirecekleri,şayet razı olmazlarsa Nemçe ye karşı hasmane hareket edecekleri , ngiltere ve Fransa nın sulh aleyhindeki teşviklerine ehemniyet verilmemesi , her iki taraf meleketlerinde şehbenderlik ve konsoloslukların teşkili,Gürcistan ve Tiflis tamamen Devlet-i Aliyye ye terk edecekleri hakkında şifahen bildirdiği takrir.
HATT-I HÜMEYUN 24 0 Süleyman paşa'nın Tiflis'de çapul yaptığına,hanın aman dilediğine,Rusların yaptığı yolu hanın yıkamayacağına,çünkü oğullarını Rusların rehin aldıklarına,dağıstan'ı Ummi han'ın devlet-i Aliyye hizmetine askerle gelmek istediklerine dair Erzurum valisinin kethüdası silahşör Ebubekir Bey'in verdiği havadis.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 24 0 Lazkilerin, Tiflis hudutlarını yağma ettiklerine dair Rusya elçisinin verdiği takrir. Tiflis hanının Rusya ile yaptığı ahitnamenin sureti Çıldır valisine gönderildiğine vesair maddeleri ihtiva eden tahriratın hülasaları ve hatt-ı hümayun.
HATT-I HÜMEYUN 25 0 Gürcistan hanı Salomon'un helakinden sonra ahalinin üç fırkaya ayrıldığına, Salomon'un Kethüdası Selokiz ile Dranil'in David'e inkiyad etmeyip Tiflis hanı Ereğli Han ile jttifak ve muharebeleri olduğuna, David'in Ruslara da temayüllü bulunduğuna, Kiyhüsrev'in Gürcistan hanlığına tayinine, Açıkbaş Hükûmeti'nde Dadyan'ın devlete sadakati mülâhazalarına, Sadaret Çukadarı Süleyman'ın Maraş havalisinden satın aldığı zahire paralarının verilmesine dair Erzurum Valisi Hacı Ali Paşa'nın tahriratları ve Birinci Abdülhamid'in, mezkûr mesturların han olmaları iktiza ederse maazallah-ı tealâ Gürcistan bilkülliye Ereğli ve Moskofluya teslim olunmuş gibi olacağı ayan bir mana tarik-i aharle ilâcı görülmek elzemdir hatt-ı hümayunu.
HATT-I HÜMEYUN 25 0 Nezdinde bulunan Çağatay hakimi Ahmed Han'ın İstanbul'a gönderildiğine, Gürcistan Hanlığı daiyesinde bulunan David'e Rusya'dan kılınç ve hilat gönderildiğine, David'le Solomon'ın yeni erçil için ahilece iki rey takip olunduğuna dair :ıldır valisi Süleyman Paşa'nın tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 25 0 Erzurum Valisi Vezir Seyyid Hüseyin Battal Paşa'nın tahrirat hülâsaları olup; Erzurum'da yeni yeniçeri zabiti olan Serturnayî Osman Ağa'nın azli ile yerine Boşnak Ahmed Ağa'nın tayini, Faş muhafızlarının mevacib ve zahireleri, Erzincan sakinlerinden Abdülbaki Ağa torunlarının Kürt eşkiyasıyla yaptıkları gadir ve hasar, Gümüşhane emaneti, Hoy Hanı Ahmed Han'ın mektupları, Tiflis ülkesine gelen askeri ve çifçin ve İmam Mansur haklarındaki yazılardır. Üzerlerine Birinci Abdülhamid'in hattı vardır.
HATT-I HÜMEYUN 25 0 Erzurum Valisi ve Canik Muhassılı Hüseyin Battal Paşa'nın bu tahriratında; Tiflis havalisine vürud eden asakir-i Lezkiye'nin harekâtı evvelce arzedildiği ve bu kere mezkûr ülke ile Açıkbaş hududu arasında Vahan nam kaleyi zabt ve zükürunu kati ve sıbyan ve inasını talan ve kaleyi hedm ve viran ettikten sonra şita münasibetiyle Ahısha'ya avdet ve müştaneşin olmalarını talep ve geri iadelerinin istihalesinden Çıldır Valisi Süleyman Paşa'nın bizzarure asakir-i mezkûrenin sergerdeleri olan Ummi Han'ı cyalet-i mezkûrede tavattin vesair onikibin askeri elviye-i saireye tevzi ve tayin ve yem ve yiyecekleri temin edilmiş ise de bunlar gerekli olmalarına mebni müteyakkız bulunulması hakkındadır.
HATT-I HÜMEYUN 25 0 Erzurum Valisi ve Canik Muhassılı Hüseyin Battal Paşa'nın sadrazama gönderdiği bu yazıda; Tiflis ülkesine vürud eden Lezki askerlerinin keyfiyatı evvelce arzedildiği ve asakir-i mezkûre ülke-i mezkûr Açıkbaş hududu arasında vaki Vahan nam kalelerinin dahi zabt, ahalinin zükurunu kati, sıbyan ve inasını, eyyam-ı şita hululünde Ahısha'ya avdet ve istirhamlarından ve Çıldır valisi Süleyman Paşa'nın geri iade ve müdafaalarına muvafık olmayıp bizzarure asakir-i mezbureyi eyalet-i Çıldır kazalarına tevzi tarikiyle tayin ettikleri muştalarda oldukları bildirilmiştir.a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI