Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 130 0 Osmanlı devleti Rus şartlarına göre Kuban hududunda kabilelerin tecavüz etmememelri ve hüsni idareleri için yemek ve hediyelerle tatyibine çalışıldığına , ihtilaflarının halli lazım geldiğine , tahsisatın kafi gelmediğine dair.
HATT-I HÜMEYUN 130 0 Devleti Aliyye ile Rusya arasında dokuz sene müddetle yapılan muahedennin maddelerini havi olarak Yaş kasabasında Rusya konsolosunun Boğdan boyarlarına yazdığı tezkere suyreti. A.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 144 0 Rusya ile müsalaha ahidnamesinin 6. ve 7. maddelerinden maadasının kabul edildiğine; Anapa Defterdarı Memiş Efendi'nin Yaş kasabasına celbine; Rusya'daki esirlere yardım için ellibin kuruş gönderildiğine ve bazı esirlerin tebdiline dair.
HATT-I HÜMEYUN 145 0 Kırım ve Anapa taraflarına donanmayla gitmiş olan Kaptan-ı Derya Giridli Hüseyin Paşa'nın Hızır İlyas ve Sürme Boğazlarında bulunmasınır faideli olacağına ve Niş muhafazasına memur askerin defterinin takdimine dair.
HATT-I HÜMEYUN 148 0 Rusya ile musalaha için tarafeyn murahhasları arasında sekizinci defa olarak vaki olan mükalemeye dair.
HATT-I HÜMEYUN 148 0 Rus musalahası hakkında Prusya elçisiyle reisülküttab arasında Rusçuk'ta vuku bulan mikalemeye dair.
HATT-I HÜMEYUN 151 0 Tataristan fermanıyla Bahadır Giray fermanları okutturulup ismail'de bulunan Bahadır Giray,Pehlivan Ağa ve Boşnak Ağa ismail'e sarkan Moskof'u kahredip arkalarından takiple ikibin Rus süvarisinden üçyüzünün kurtulduğuna ve Bahadır Giray'ın beşbin süvariye Rusya'ya karşı gittiğine dair.
HATT-I HÜMEYUN 154 0 Mısır'a tasallut eden düşmandan Mısır'ı tahlis için dağıstan hakimlerinin devlet-i Aliyye ye yardımı levazım-ı islamiye'den olduğu hakkındaki emrin alındığına ve infaz hükümle askere gelmesini cana minnet bilerek hazırlandıkları halde Mehmed sabit Paşa'dan gelen tahrirata Mısır'ın düşmandan tahlis edildiği ve asker irsaline hacet kalmadığı bildirilmekle her zaman emre hazır olduklarını beyan eylediklerine dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 154 0 Mısır'a tasallut eden ada-yı dinden Mısır'ın tahlisi için dağıstan müslümanlarının devlet-i Aliyye'ye yardımı levazım-ı islamiye'den olduğu emrinin alındığına ve her zaman itaat ve muavenet vecibe-i diniyeden olduğuna ve hazır olduklarına ve asker ihraç etmek üzere sabit paşa'dan aldıkları emirnamede Mısır'ın adadan tahlisi hasabiyle asker irsaline hacet kalmadığını tebliğ ve tahniye ye cüret eylediklerine dair.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 161 0 Geçen sene Rusya nın İran3a girdiği ve hileyle Tiflis yolunu elde etmek istediği ve inayeti ilaheye ile binlercesinin imha edildiği ve Rusya nın tasallutundan kurtulmak için Rum ile İran'ın şttşfakı iktiza ettiği bunun için Mirza Rıza Han'ın sefaretle İstanbul2a gönderildiği ve her iki devlet arasında ittihad ve ittifaka çalışacağı ve iktiza eden mükalemelerde bulunacağı ve ittihad husülünde her iki devletin Rusya gailesini dafe ikdam edeceği ve Vahhabiye taifesine ait malumat alındık.a bildireceğine dair.
HATT-I HÜMEYUN 161 0 Şirvan,Gürcistan ve dağıstan'ın intizam-ı umuru ve müfsid ve küffarın fesadını kal için o taraflarda harbe memur olduğundan huduttan edenlerin salıverilmemesi ve ittihad-ı devleteyn şeraitinin muhafaza olunması hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 161 0 Şehzade Abbas Mirza kumandasında binlerce asker intizam-ı ahval için şirvaniGürcistan ve Dağıstan ve o hudutlara memur olduğundan huduttan firar edenlerin içeri sokulmamaması ve ahid ve şuruta riayetle ittihad-ı devleteyne halal getirilmemesi hakkında.g.tt.
HATT-I HÜMEYUN 162 0 Gürcü Yusuf Ziya Paşa ya sadaret'in tevcihi tebrikini havi.
HATT-I HÜMEYUN 162 0 İltifat ve teveccühattan sonra hacı Refi'nin utebat-ı aliyenin tanir ve tezhidi için gönderildiği cihetle suhulet gösterilmesi ve Azerbaycan hanlarında isyan zuhur etmekle oralara asker sevk olundukta karşı gelenlerin anva-i siyaset ve affına giriftar oldukları ve iltica adenlerin affa uğradıkları ve Dağıstan'dan Gürcistan'a kadar yerlerin daire-i iteate alındığı sonra Irak ihtilaline karşı gidilip bastırıldığı ve asakir şah-ı İran'ın her tarafında şurişi itfa eyledikleri ve şuriş esnasında Hindistan'a iltica eden Mahmud Mirza'ya yardım ile celb olunduğunu bi,ldiren mektubun Hacı Refi Han yediyle gönderildiğine dair.a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 162 0 İran'da mütegalliben Ağa Mehmed Han'ın Dağıstan hanlarına hücuma hazırlandığı cihetle imdat talebi ve oranlardan geçeçecek muhacirlerin Memalik-i Osmaniye-ye duhullerine müsaade hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 168 0 Faş, Anapa ve Batum sahillerinin bitterahi terki hakkında Rusya elçisinin vaki talebinin ne suretle red ve elçinin ilzam olunduğuna ve sevahil-i mezkureye Rus sefainiyle zahire şevkine müsaade itası hakkındaki talebin de müzakeresi talik olunup onun da hüsn-i müdafaasına itina kılınacağına dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 168 0 Faş, Batum ve Anapa sahillerine Rus sefaininin bila-mümanaat gidip gelmeleri hakkında Rus elçisinin dermiyan ettiği talebin mahallinden istilam ve yazılacak kaimelerin mesturların görecekleri şekilde yazdırılıp derunlarına gizli varakalar vazıyla metalib-i vakıanın mevkii vafirha-i ahali cihetiyle ademülihtimal idüği yolunda cevaplar istihsali ve bu suretle iki ay kadar zaman kazanılması karargir olduğuna dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 168 0 Rus askerinin arazi-i Osmaniye'den olan Kemhal nam sahile vurud ederek toprak tabya inşa ve top ve cephane vazı suretiyle ikamet ve Anapa Kalesi'nin de Ruslar tarafından zabtolunduğu haber alındığından mütecasirlerinin tedibi ve mahal-i mezkurenin tahliyesi ve yapılan tabyanın hedmi talebini havi.
HATT-I HÜMEYUN 171 0 İran şehzadesinin kendisine hilet ve samur kürk giydirdiği ve donanmış at verdiği ve tüfek verip iltifat-ı mahsusta bulunduğu ve Dağıstan ahvaline gelince Moskof huruç edip Nahçivan ve Tiflis'i zabtettiği ve İran'a doğru gelmekte olduğu a.g.y.tt.,
HATT-I HÜMEYUN 171 0 Bu günlerde mevkeb-i zafer-i kevkeble evvela Sencar Yezidleri tedip olunduktan sonra Musul tarafına teveccühle intizam ve istihkamı vukua gelmekle iltifaten kendine samur kürk ve saire ihsan olunduğu ve Dağıstan ahvaline gelince; Moskof huruç ederek Nahçivan ve Tiflis'i zabtettiği ve buna karşı Baba han'ın ihrazatta bulunduğu.a.g.y.tt.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI