Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Bırakay kabilesinin hükümete sadık kalacaklarına dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'ya verdikleri ahidname. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Natukaç kabilesinin Devlet-i Aliyye'ye sadakat göstereceklerine dair Trabzon Valisi Hasan Paşa'ya verdikleri ahidname.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Hükümete sadık kalacaklarına dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'ya Kızıl Bekvaç kabilesi tarafından verilen ahidname. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Bezaduğ kabilesinin Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'ya takdim ettikleri taahhüdname olup hükümete sadık kalacaklarına dair ahidname. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Anapa'ya davet edilen Çerkeş ve Abaza kabilelerine Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa tarafından muharremin on beşinden rebiülahırın on beşine kadar verilen tayinat miktarını gösteriri Anapa Kadısı Ali Efendi mührüyle.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Yalıboyu kabilesinden Ohuğ ve Şaşa kabilelerine Trabzon Valisi Hasan Paşa tarafından verilen hediyeleri x gösterir Anapa Kadısı Ali Efendi mührüyle pusula.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Abaza ve Çerkezlerin en meşhur kabilelerini gösteren liste, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'nın şukkası olup Çerkeş ve Abaza kabileleri verdikleri söze sadık kalırlarsa devletin yüz elli binden fazla hassa askeri olacağı ve sadakat göstereceklerine söz verdikleri ve /> kendisinin de onların hediyelerini ve hükümet tarafından beylerine maaş bağlanacağına dair söz verdiği hakkında ariza.
HATT-I HÜMEYUN 1103 0 Çerkeş ve Abaza beylerinin ekserisi gelip bir kısmı da gelmek üzere olduğu ve hepsinden sadakat senedleri .^ alındığı ve isimleri bildirilen kabaile birer ferman gönderilmesi hakkında Anapa Muhafazı Hasan Paşa'dan Sadaret'e kaime.
HATT-I HÜMEYUN 02 0 Baban Hanedan'ından Abdurrahman Paşa'nın İran'a ilticası üzerine kendisinin evamir-i sultaniyeye muti' bulunduğundan tekrar Süleymaniye Mutasarnflığı'nın kendisine itası rica ve tavsiyesine dair. İran Sadrazamı Feth Ali Han tarafından Bağdat Valisi Çerkeş Ali Paşa'ya yazılan mektup. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 02 0
HATT-I HÜMEYUN 02 0 Tiflis Hanı Ereğli Hanın izharı kabahat ile tebeiyyet eylediğine dair olan sureti ile birlikte ataya-yı seniyyenin Azerbaycan ve Dağıstan hanlarına gönderildiğine ve muma-ileyhin evlet-i Aliyye'ye sadakatte berdevam olduklrını bildirdiklerinden ve diğer hanların imzasıyla gönderdikleri sadakat arizalarının takdim olduğuna dair.
HATT-I HÜMEYUN 03 0 Dağıstan'da Cebel-i Buruz (Elbruz dağları) etraflarında Kumuk ve Kabartaylann Rus ile muhad olup mahsuriyetteki Çeçen Kabilesinin Sultan II. Mahmud'dan istimadlarına dair ariza. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 03 0 Lezki Beyi İbrahimoğlu halil2in makamı sadaret'e gönderdiği bir arizada Azerbaycan ve dağıstan beyleri bilittifak Tiflis beyi Ereğli han'a adavet göstermişler ve Devlet-i Aliyye den yardım istemişlerdir. Sonradan Azerbaycan hanlarından Fethali han Kubbe ve Mehmed Hasan han Şekilü - Mehmed Han İrvanlı - İrvanlı - Ereğli Han bunlar Moskov'a itaat eylediler onlar tekrar ittifaka alıp Tiflis Beyi Ereğli han'a karşı muharebeye ittifak ettirilip Saltanat-ı Seniyye nin muvanet-i askeriyyesini rica ettiğini , eğer bu muavenet olmayacak ise onlarla sulha mezuniyet verilmesi ricasına dair. Lezki Bey'i İbrahim'in makam-ı Sadaret'e arızası.a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 03 0 Tiflis hanı ereğli Han'ın Erivan kalesini alması ve Rusya ile ittifak ettiği anlaşılması üzerine Ereğli Han üzerine yürümek üzere Çıldır Valisi Süleyman Paşa tarafından ittifaka davet olunan Dağıstan hanları tarafından Süleyman Paşa'ya ve veziriazama yazılan muvafakat cevapları. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 03 0 İmam-ı Mansur (Aşurman eski adı) denilen bir genç çobanın Dağıstan'da başına topladığı cemaatıyla Rusla harbettiği hakkında Arapça bir beyanname.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 03 0 Evvelce Nemçe ve Rusya ile aramızda vaki adavet Fransa'nın tavassut ve kefaletiyle itfa olunmuş, Rusya Devleti ile şerait-i musalehadan olan Azak Kalesi'nin hedmi ve tahdid-i hudut gibi bazı şurut ve kuyudun icra ve itmamı icab ederken Rusların şurut ve musalehayı arzularına uydurmak için tahdid-i hudut hususundaki müzakeratı tehire uğrattıklarından Fransa'nın Devlet-i Aliyye indindeki kefalet ve tavassutunun semardâr olması ve aradaki eski ahidnamenin tecdidi ve Said Mehmed Paşa'nın elçi olarak gönderildiğine ve Rusya ile telifi beyin işlerinin temini talebine dair.
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Rusya devleti Azerbaycan'a yürümekte olduğundan Tiflis valiside Rusya ile müttefik bulunduğundan hududu tecavüz edeceğinden bütün Dağıstan hanlarının hazır bulunmalarını rica hakkında. Çıldır valisi Süleyman Paşa ya mektup. A.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Tataristan'ın ve Lehistan'ın Ruslar tarafından istilası meleselelerinden gayret alarak Rusya ile ittifak eden Gürcü Beyi Ereğli han ın tecavüzüne meydan verilmemesi için umum Azerbaycan ve kafkas hanlarının Devleti Aliyye emrinde harbe iştirakleri ittihadı islam münasebetiyle vacibattan olduğunu ve bazı levazım sarfolunmak üzere İbrahim Bey ile gönderilen bir murassa saat ve iltifata minnettar kalacağını mübeyyin (Hoy hanı Ahmed Ali nin Çıldır valisi Süleyman paşa ya gönderilen teşekkür mektubu. a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Rusya tedarikatı külliyede bulunmakla beraber Gürcistan Hanı Ereğli han ile müttefik bulunduğundan gerek İran Devletinin ve gerek Dağıstan , Azerbaycan beylerinin bunların istilasına uğramamak için müdafaa tertibi almalarına dair. Çıldır valisine mektup. a.g.y.tt.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI