Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 17 0 Kaynarca Muahedesine riayet olunacaksa da diyanet ve mezhep muktezası islamiyet itibariyle tatarlar ayrılmayacaklarından ve iki halife mahzurlu görüldüğünden Bükreş mükalemelerinde sulhun takarrür edememesi mesa-i şerinin fıkdadından ileri geldiği hakkında Rusya imparatoriçesi nin mektubuna cevaptır.
HATT-I HÜMEYUN 17 0 Şuşa,Gence ve karabağ hanı İbrahim han dan Erzurum ve Çıldır valilerine ve Kars muhafızına ve Beyazıd Mutasarraflığına yazılan ve bunların takdim edildiğine dair olan yazıların ve bunların takdim edildiğine dair olan yazıların hülasaları olup,Azerbaycan ve dağıstan'ın tahkiki ahvallerine ve hanların müttefik bulunduklarına ve ereğli Han'ın Gürcülerden ve Ruslardan topladığı askerleri irana gönderip Nahcıvan'da katl ve garet ettiklerine ve bunların firarları memul olduğuna ve Tebriz hanının müttefik olan dağıstan ve Azerbaycan hanlarına muhalif olan tebriz hanı Hüdadat han ın mahbus ve Tebrzi'in teshir edildiğine ve karabağ hanı ile husumete ve Derbend hakimi feth Ali Han2la ittifakına ve gence hanının askerle bunların üzerlerine geldiklerine ve dağıstan hanlarının birçok askerle Gence hanına yardıma gittiklerine ve revan hanının mektubuna dair.
HATT-I HÜMEYUN 17 0 Serasker Ali paşanın seraskerliği üzerinden tekrar iade olunduktan sonra kendisine bir küskünlük arız olup bütün işlerde iğmaz-ı ayn etmeye başladığından bilahard asker Yaş şehrini terkettiklerine ve Şahbaz Giray han'dan ammenin nefret eylediklerine ve Kırım Giray zade Baht Giray'ı istediklerine vesaireye dair sabıka kalas Serdarı yakup Ağa'nın takridir.
HATT-I HÜMEYUN 17 0 Trabzon valisi Canikli Ali paşa dan gelen Ünyeli Kara Mehmet reis'in takriri olup , Rusya'nın istanbul'da balyosu iken geri aldırılan ve elçi namıyla Kırım'a gelen birinin Şahin Giray'ı hanlıktan uzaklaştırdığını ve Kırımlıların hallerini ve Rus gemilerini Donanma-yı Hümayun zannettikleri bildirilmektedir.a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 18 0 İsmail Seraskeri abdullah paşa tarafından yazılan ve Özi Muhafızı Mehmet paşa'nın Şahin Giray'ın casusları olmak üzre kendisine gönderilmiş olan bayram Ali ve halil isminde iki tatarın zabt olunan ifadelerini muhtevi takrir olup yukarısında padişah hattı vardır.
HATT-I HÜMEYUN 18 0 Özi muhafızı mehmed paşanın sadaret'e mektubu olup hüviyetleri mechul görülerek tutulan Bayram Ali ve halil ismindeki iki tatardan birinin şemaili ve boynundaki alameti kırım'dan Kılburun'a kiracılık ile gelen birinin görmeden yaptığı tarifine mutabık ve casuslukta mahareti ve şahin Giray'ın adamlarından olduğu tahakkuk etmekle muhafaza altında ismail Seraskeri Abdullah paşa'ya sevk eyledikleri hakkında malumatı havidir ve üzerindeki haşiye ile padişaha arz edilmiştir.
HATT-I HÜMEYUN 18 0 Özi,Bender.Boğdan ve Kara Eflak'tan gelen tüccarlardan alınan havadislerdeki Rusya'nın Kırım'a girdiği,Şahin Giray'ın bir işe karışmadığının Kırım'dan gelen tatarlardan anlaşıldığı,bazı Leh memleketlerinde Rusyalıların zahire anbar ettikleri ve rusların macarla olan hudutlarını takviye ettiklerine dair tüccarlardan alınan haberler leh bu sene zarfında nemçeli ile muharebeli olduğu hakkındadır.
HATT-I HÜMEYUN 18 0 Kırım'da bulunan Rus kumandanı, bahçesaray ve Elmalı'da olan ordusunu Avleta limanında burunlara getirip topraktan palangalar yaptığı ve her mahalle top çektiği görülmekte bunun mugayir-i müsalaha olduğuna dair yazılan mektuba da cevap alınmadığı ve donanmanın Mora'dan Gözleve'ye gitmek üzere bulunduğu ve orada da na müsait bir hal görülürse Sinop2a hareket edileceği ve yalnız orada iki çavuş ile bir Çamlıca kayığı bırakılacağı ve Şahin Giray'ın fesadıyla Rusya tarafından türlü hileler yapıldığı ve zuhura gelecek halat der-akap yazılacağı hakkında olup Kırım'da bulunan Donanma-i Hümayün başbuğu hacı Mehmed'in tersane Kethüdalığına gönderdiği tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 18 0 Soğucak civarında zuhur eden Mansur'un üzerine Rusların Kırım ve Kumkale'deki askerini sevkettiklerine dair olup Çerkeslerin Rus'a sadık ve harp ile meşgul oldukları hakkında takrirleri olup, Abdülhamid I'in (bir sureti kaleme alınıp irsal oluna) hatt-ı hümâyûnu vardır, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 18 0 Çıldır'da misafir bulunan Dağıstan askerlerinin reisi Avar Hakimi Ummi Han'dan Sadaret'e gelen ve iktiza eden hizmet ve memuriyet şerefine intizar ettiklerini bildiren mektup tercümesi olup, yukarısında Abdülhamid Fin (bakalım avdet eden misafirler vürudunda yine tahrirat geldikte arz edesin) hattı vardır.
HATT-I HÜMEYUN 18 0 Harbe imdat için Ahısha hududuna gelen Avar Hakimi Ummi Han'ın, askerleriyle Çıldır'da Süleyman Paşa yanında misafir bulunduğuna dair Sadaret'e gönderdiği mektup, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 18 0 Tiflis Hanı Ereğli Han ve Açıkbaş Hanı Saloman'ın ve Rusların hallerine ve İran'a müteallik malumat verilmesi Çıldır ve Erzurum valilerine tenbih edildiği arz edilmiş olup, yakarısında Abdülhamid Fin, gaflet etmemeleri ve basiret ve ihtimam gösterilmesi hakkında hattı vardır. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 12 0
HATT-I HÜMEYUN 12 0 Erzurum valisi Timur paşanın Rusya'nın Tiflis havalisine ait işlerine dair haberler üzerine Hoy,Tebriz hanlarıyla Dağıstan valilerine mektuplar gönderdiğine dair sadaret'e tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 12 0 Erzurum valisi Timur Paşa nın Dağıstan valisine , Kuba ve Desşt hanlarına gönderdiği mektupların suretidir.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 13 0 Kırım hanları Selim Giray Sultan, Sarı Selim Giray Sultan , Arslan Giray, bahadır Giray'ın bir seneden beri Rus elinde esir olduklarından,kurtarılmaları ricasını havi sadaret'e arizaları.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 13 0 Rusya hapisanesinde olduklarından kurtarılmalarını rica eden selim Giray , sarı Selim giray , arslan giray ve bahadır Giray'ın arizaları.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 13 0 Soğucak Muhafızı Vezir Ali Paşa'ya verilen has akçesi ve bina ve nüzul eminlerine verilen alelhesab akçeleri ve matlub olan cebehane ve tophane mühimmatı ve Bahadır Giray ile Arslan Giray'a verilen harcırahları havi müfredat defteri.
HATT-I HÜMEYUN 13 0 Eski Han Şahbaz Giray'ın Kuban tarafına nasbettiği Nureddin Sultan'a verilecek ferman hakkında Nureddin Sultan'm eski han tarafından nasbedilmesi ve şimdiki han olan Baht Giray'ın ne derece muvafakati bilinmediği için bir faide olmayacağı ve Battal Paşa'nın Sohum'a gitmiş olması hasebiyle ve iktidarına binaen seraskerliği ve Trabzon ve Canik taraflarından hazırlanan askerlerin çağırılmalarına ait olup yukarısında Birinci Abdülhamid'in münasib ise tanzim, değil ise hemen terkoluna hatt-ı hümuyunu vardır, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 14 0 Baht Giray sultan'a hanlık fermanının gönderildiği ve ayrıca vesaya ve tenbihatı muhtevi hatt-ı hümayunlu bir emr-i alişanın ısdarı ve Tersane emini azdedilmiş olup muhasebesinin görülmesinde külli açığı çıktığı ve hala mahbus olduğu yerine getirilen kalyonlar halifesi Ömer efendi zade ismail Efendi nin müstakim olduğu ve haleb mirisine mahsuben İstanbul'a zahire celbi ve İstanbul'daki rayici ve nakil husuları ile ve Kilis Mutsarrıfı Daltaban zade'nin ordudaki memuriyetine halel gelmeyerek, emval-i miriyesinin sabıka ve lahikasına mahsuben külli zahire matlub olduğu arzedilmiş olup birinci abdülhamid'in evvelki fıkraya fermanın gönderilmesi ve hatt-ı hümayunun keşide edileceği,ikincisine hocalığının ref-i ile nefy ve sonuncuyuda nizamlarının heman verilmesi hakkında yazıları vardır.a.g.y.tt.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI