Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ALİ EMİRİ AE.SMST.II.140.15458 140 15458 .... Ahmed Pasa'nın vefatıyla uhdesinde bulunan hane mahlulünden kendiye ihsanı hakkında Mirahur-ı Sani Çerkes Mehmed tarafından verilen arzuhal üzerine sadır olan hatt-ı hümayun. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.II.63.6661 63 6661 Çerkes Kadısı Mehmed'in, Kadıkaryesi ahalisinin müracaatları hasebiyle hane tenzilatı hakkında arzı. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.II.64.6711 64 6711 Hzargrad Kadısı İbrahim'in, Çerkes Osman Çavuş'un mahlul zeameti hakkında arzı. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.13.867 13 867 Babadag Muhafızı Çerkes Hasan Pasa'ya akçe irsali hakkında tezkire. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.131.10211 131 10211 Çerkes Mehmed Bey uhdesinde bulunan Çorum Kürdü ve Tevabii Agnam Mukataası hakkında pusula. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.131.10252 131 10252 Çerkes Mehmed uhdesinde bulunan Çorum Kürdü ve Tevabii Mukataası hakkında pusula. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.190.14935 190 14935 Babadağı Muhafızı Çerkes Hasan Pasa'ya Sultanönü sancağının tevcihi müsebetiyle mütesellim-i sabıkın hasabının rüyeti hakkında emir ısdarı talebini havi kapukethüdasının arzı. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.317.25531 317 25531 Babadagı Canibi Seraskeri Basbugu Çerkes Hasan Pasa Kapıkethüdası Ahmed Sükrü'nün müsarun-ileyhin tayinatı hakkında takriri. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.321.25857 321 25857 Çukadar-ı hazret-i sehriyari Çerkes Mehmed Ağa uhdesinde olan Karinabad mektubundan Ebu'l-ensari Vakfı'na muhassas mebaligi mübeyyin pusula. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.323.26018 323 26018 Vezir Numan Pasa'dan mevrud Karasu'da mevcud Sultan ve rüesa-yı askeriyyenin Babadagı'nda olan Çerkes Hasan Pasa ile hareket eylemeleri hakkındaki takrir hulasası. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.346.27891 346 27891 Tutrakan Muhafızı Feyzullah Pasa ve Babadağı Muhafızı Çerkes Hasan Pasa'ya tayinat hakkında hüküm müsveddesi. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.70.5189 70 5189 Kayseri sancagı Babadagı Muhafızı Çerkes Hasan Pasa'ya tevcih olunması üzerine liva-i mezkura mütesellim tayinine dair pasa-yı müsarun-ileyhin Kethüdası Ahmed Şükrü'nün arzı. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.71.5290 71 5290 Esna-yı muharebede bazı hainlerin firarı üzerine ordunun mağlup olması üzerine telafi-i mafat edilmesi zımnında Rumeli Valisi ve Hacıoğlupazarı Numan Pasa'ya ve maiyyetine memur Mir-i Mirandan Kürt Ahmet ve Çerkes Hasan ve sair zabitana sadr-ı azam tarafından Hacı Süleyman vasıtasıyla gönderilen ferman. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.82.6097 82 6097 Filibe Cizyedarı Eyüb ile Pazarcık Kalemi Cizyedarı Çerkes Mehmed arasında mütehaddis davanın rüyeti hakkında mezkur Çerkes Mehmed'in Filibe'ye ihzarı için emir ısdarı talebini havi Filibe Kadısı Mehmed Efendi'nin ilamı. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.82.6107 82 6107 Bosna Valisi ve Hacıoğlu Canibi Seraskeri Dağıstani Ali Pasa'ya kendisine ve mir-i mirandan Çerkes Hasan Pasa'ya, Mütesellim Ahmed, Seyfeddin, Numan, Receb Yenipazari İbrahim ve Halil Paşalara para gönderildiğine dair hüküm. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SOSM.III.45.3210 45 3210 Ekradlık nam-ı diğer Çorumkürdü karyesinin malikane mutasarrıfı olan Çerkes Mehmed Bey'in eşkiyadan şikayetini havi arzuhali. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.140.8470 140 8470 Arif Ali mühürlü ve Ahmed Hamid'in babası Çerkes Abdullah'dan mevrus Aydın'da mahsub cebelüsü hakkında naat halifesine tezkire. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.145.8741 145 8741 Çerkes Halil İbrahim'in Dergah-ı Ali Cebeciler Ocağı'ndan ismi çalınmakla ilamı ve buyrulduğu havi arzuhali. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.178.10670 178 10670 Gümrük Emini Hasan'ın ilamını havi ... Çerkes Mustafa'nın gümrükten vazifesi tashihi hakkında arzuhali. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.205.12183 205 12183 Gümrük emini ilamını havi Dobnice Kadısı Seyfüddin'in memleketi haricine bir Çerkes gulam götürmek arzusunda olmakla müsaade zımnında arzuhali. a.g.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI