Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ŞURAY-I DEVLET ŞD.3013.48 3013 48 Kirmasti'de mukaddemce iskan olunup bu defa ahar mahalle sevk olunacak muhacirinin sevkinden sarf-ı nazarla eskisi gibi iskanları hakkında bazı ifadeyi havi Çerkes muhacirlerin ümerasından Dilaver Bey'in arzuhali. (İstida 22)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.3060.74 3060 74 Süvari mirlivalarından Çerkes Abdi Paşazade Hüsrev Paşa'dan kalan maaşın kendisine tahsisi hakkında oğlu Münir Bey tarafından verilen ariza. (İstida 30)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.3088.29 3088 29 Kadro harici bırakılan Ankara Sivrihisar Kazası Bidayet Mahkemesi Mübaşiri Çerkes Mehmed'in cevaz-ı istihdamına dair arzuhali. (İstida 34)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.3111.38 3111 38 Gebze kazasının Yarımca karyesinin İmam ve Hatibi Çerkes Mehmed Efendi'nin arzuhali. (İstida 37)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.3155.4 3155 4 Üsküdar mıntıkasında görevli iken kadro harici kalmış olan polis memurlarından Samsunlu Çerkes Mehmed bin Bekir Efendi'nin cevaz-ı istihdamı hakkında. (İstida 45)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.3203.12 3203 12 Ödemişli Küçük Mehmed ile Çerkes Hüsnü ve rüfekası haklarındaki davanın merci-i rüyeti. (Merci-i Dava 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.3210.7 3210 7 Sel felaketi sırasında çocuklarının yıkılan minare altında kalarak ölmesi üzerine kendisine muhtacin aylığı bağlanan Çerkes muhacirlerinden İstanbul'da ikamet eden Saliha Hanım'ın maaşının kesilmesi üzerine verdiği arzuhal. (İstida 50)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.1557.11 1557 11 Hara-yı Hümayun'da mütevattın Çerakiseden Çarıkzade Ahmed Bey'in mağduriyetinin giderilmesine dair telgrafı. (Hüdavendigar 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.290.49 290 49 Sivas'ın Yıldızeli ve Kalemfad nahiyelerinde mutavattın olup müddet-i muafiyetleri münkaziye olan Muhacirin-i Çerakise karyelerine müceddeden tahsis kılınan verginin miktarı. (Maliye 7)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.1000.3 1000 3 Çerkes Kazası Sandık Emini Rüşdü Efendi'nin altı nefer ailesine maaş tahsisi. (Tekaüd 6)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2010.3 2010 3 Demirhisar Kazası Asakir-i Zabtiye-i Muvakkate Süvari çavuşlarından olup Bulgar eşkıyasıyla vuku bulan müsademede sehven vefat eden Çerkes Paşmak'ın zevcesine maaş tahsisi. (Selanik 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.206.47 206 47 Çerkes muhacirlerinin sıbyan mektebleri muallimliğine muhreç olmak üzere küsad olunan mektebe Dağıstan muhacirleri etfalinin kabulü. (Maarif 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.234.2 234 2 Muhacirin-i Çerakise'den muafiyet müddetleri sona erenlerin arazi hasılatından yüzde kaç öşür alınması gerektiğinin bildirilmesi. (Maliye 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.247.20 247 20 Hüdavendigar vilayetinde bulunan bazı köylerde meskun Nogay ve Çerkes muhacirlerine verilmesi lazım gelen öküz bedelinin tesviyesine dair bazı ifadeler. (Maliye 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.247.42 247 42 Çerkes muhacirlerinden Talustan Bey ile diğer isimleri belli kimselere tahsis olunacak yevmiyelerin verilip verilmeyeceğiyle ilgili değerlendirmeler. (Maliye 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.249.34 249 34 Bolu sancağı dahilindeki Düzce kazasında meskun olup muafiyet süreleri biten Çerkes muhacirlerin 1284 ve 1285 seneleri varidat-ı öşriyeleriyle vuku bulan masraflarının bildirildiği. (Maliye 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.251.43 251 43 İzmir'de Ödemiş kazasına gönderilen otuz dört hane Çerkes muhacirinine Dürrizade Çiftliği arazisinden yer verilmesi. (Maliye 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.254.3 254 3 Erzurum sancağınca 1281 ve 1282 seneleri suhur-ı malumesi zarfında Çerkez muhacirlerine verilen odun bahasının Hazinece mahsubu. (Maliye 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.259.30 259 30 Sofya sancağında meskun Çerkes muhacirler için gerekli olan arazinin mübayaa olunması. (Maliye 3)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.263.22 263 22 Silistre kazasına tabi Uğurlu karyesinde meskun muhacirin ile Bulgarlar arasında cereyan eden uygunsuzluğa sebebiyet verenlerin tahkiki için memuren oraya gönderilerek yaralanan Çerkes muhacirin ümerasından Seyyid Hasan'a maaş tahsisi.(Maliye 3)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI