Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Aç>kbaş Hanı Fas'a gelerek kendisiyle müşavere edildiği, Gürcistan, Megril ve Abaza taraflarındaki tavad ve Arnavudların celbedilerek hoşnut tutulduğu, Kütayis'teki Rus polkovniğinden alınan münasebetsiz mektuba icab eden cevabın verildiği, Rusların Açıkbaş ülkesinden vaçgeçmeyecekleri ve saire hakkında Trabzon Valisi Süleyman Paşa'dan kapı kethüdasına kaime.
SADARET A.}MKT.35.45 35 45 Acara ahâlisinden olup Adana'da mukim Mehmed'in, biri Gürcü, biriside Abaza olmak üzere iki cariyesi kendi rızalarıyla islâmı kabul ettikleri halde, Rusya Konsolosu Vekili tarafından cebr kullanıldığına dâir itirâz üzerine Adana Meclisi Mazbatası ile Adana Vâlisi'ne emirnâme.
HATT-I HÜMEYUN 789 0 Acara mütesellimi Ahmed'in üç bin askerle Hüsrev paşa'nın maiyetine gelip fakat günler geötiği halde askerin maaşının alamadığından asker dağılmaya yüz tuttuğu ve bu hususta Kars mahkemesin den ilam ve mahzar aldığı hakkında. A.g.y.t.t.
HATT-I HÜMEYUN 72 3024 Acara mütesellimi Selim Ağa nın hücumuna mebni Çıldır kalesini terk ve firar eden Şerif Paşa iki yüz nefer askeriyle Oltu kalesine tahassün ettiğinden mütesellimin Oltu üzerine gittiğine dair.
HATT-I HÜMEYUN 820 0 Acara ve Livane taraflarından erzurum'a asker celbinin mahaziri mucib olacağı ve talep olunan mühimmat ve zahairin yetiştirilmesi ve askeri muavemetin de ifası gereğine dair Çıldır Valisi Ahmed Paşa'nın tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Acaralı ve Ahıskalıların Rus hududuna çetelerle tecavüz ile Tiflis ve Açıkbaş taraflarından esir almalarının menedilip edilmemesi ve çeteci Acaralı Ahmed Bey'in ahvali ve kardeşine yazdığı Rusyalının Çeçen tarafından hezimetine dair Harnos Beyinin tahriratının aynen gönderildiği ve saire hakkında Çıldır Valisi Hafız Ali Paşa'dan Sadaret'e kaime.
CEVDET C..MTZ.5.223 5 223 Açe Kalesi muhafazasında bulunan ve evamir ve tenbihat hilafında hıyanet ve isyan üzere olan Abaza ve Hırsız sultanların maiyyetlerinden yalnız altı nefer müstakimi zuhur ettiğinden vürut eden emirde iki bin kuruş mevacip akçesinden merkum altı neferin mevacipleri verildiğine ve mütebaki meblağın hak etmedikleri için diğerlerine tevzi' olunmayarak kendisinin umur-ı mukteziyesine sarf edildiğine dair Kırım Hanı Halim Giray'ın tahriratı. a.g.y.tt
CEVDET C..DH..95.4707 95 4707 Acem, Abaza ve Gürcistan seferlerinde gösterdiği hizmete mükafat olarak kadim ocaklıkları olan Çıldır eyaletinin oğlu Yusuf Pasa'ya tevcihi istidasına dair İshak mühürlü tahrirat.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.258.54 258 54 Acemli karyesinde Ermenilerin hanelerine yerleştirilen Çerkeslere dair.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1696.127187 1696 127187 Aceze-i Çerakise'den Feride Hanım'a maaş tahsisi. (Maliye)
HATT-I HÜMEYUN 1091 0 Açıkbaş askerinin Çuhatura geldiğini, lakin kendilerini muhkem bulduğundan avdet ettiklerini, Kutaiste olan generalin Dadyan'a vardığına ve saireye dair Güryel müdiresinin Faş Kalesi Muhafızı Ahmed Bey'e yazdığı mektubun tercümesi, a.g.y.tf
HATT-I HÜMEYUN 05 0 Açıkbaş Beyi Aleksandr Han'ın kusurlarının affedilip makamında ibka edildiğinin mucib-i memnuniyet olduğuna dair. Ahıska Valisi Yusuf Paşa'ya Erdelen Hakimi Hüdadat Han'ın mektubu, g.tt
HATT-I HÜMEYUN 1088 0 Açıkbaş Han zadesi Vahtinik Abahan ceddin Devlet-i Aliyye bendesi olduğuna ve saireye dair Çıldır Beylerbeysinin Erzurum valisine şukkası. Rus hududu ile kalelerimizi gösterir, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 207 10922 Açıkbaş Han'ı Seloman'ın öldüğünde amcazadesi küçük olup sonradan hadd-ı liyakata erişdiğinden Açıkbaş ülkesini zabt ve teshir için Devlet-i Aliyye'den menşur gönderilmesi. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1265 0 Açıkbaş Hanı Müteveffa Soluman'ın Hazinedarı Favid Han'ın vefatı sebebiyle bikes kaldığından bir maaş tahsisi ve tekaliften afvı ile bir mahalde ikametine müsaade olunmasını istida ettiği hakkında telhis, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1403 0 Açıkbaş Hanı Saloman Han'ın vefatına, yerine David Han'ın hanlığına geçtiğine ve menşur talebine ve Tiflis Hanı Ereğli Han'a dair Çıldır Valisi Şerif Paşa'dan gelen malumat, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 807 37183 Açıkbaş Hanı Selomon Han ın mahalli hükümete ik'ad olunacağı sırada kars civarına gelen İran serdarı ile Erzurum valisi Emin paşa nın , fitne oyunu oynanır iken bir kürdün Piştevla Paşa'yı cerh ettiğinin Çıldır valisi Şerif Paşa tarafından bildirildiği.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Açıkbaş Hanı Soloman Han'a maaş tahsisi, Fas kalesinden Lazistan ağaları tarafından alınan topların geri alınması ve Divan Katibi Hüseyin Sadık ve Kassabbaşı Hüsnü Efendilerin yeni memuriyetlerinden bahseden Trabzon Valisi Süleyman Paşa'dan gelen tahriratın hülasası. Gürcüce mektub.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Açıkbaş Hanı Soloman'a Rusların bu taraflardaki harekatına, külliyetli zehaire,ihtiyaç bulunduğuna, Trabzon eyaletinden asker teminine, Kemhal tarafında zahire nakli meselesinde Ruslarla olan ihtilafa, Güryel Meliki Mamye Han'ın Selim Paşa ile münasebetlerine ve istediği askere, Faş kalesine ve Soloman Han'dan gelen arizaya dair olarak Trabzon Valisi Süleyman Paşa'dan gelen tahrirata aid telhis. Gürcüce olup bir çok imza ve mühürler bulunan mahzar.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Açıkbaş Hanı Soloman'ın Erzurum valisi ve bu tarafdaki ve Gürcistan'daki tavatlarla olan muhaberata ve Şerif Paşa'nın Moskovlu'dan aldığı bayrağa ve saireye dair telhis, a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI