Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ŞURAY-I DEVLET SD.1225.34 1225 34 Beyrut'ta elektrikli tramvay tesisiyle isletilmesi ve Şehrin tenviri hakkındaki imtiyazın Beyrut Tramvay ve Elektrik Anonim Şirketi unvanı ile teşekkül eden şirkete devri ve bu konudaki mütalaa. (Ticaret 4)
ŞURAY-I DEVLET SD.1227.13 1227 13 İzmir'de petrol gazi ile ispirtonun muhafazası zımnında mağazalar inşası hakkında İzmir Rıhtım Şirketi'ne verilen imtiyaza Hazine tarafından dava-i istihkak olunmasından ve eşya-i askeriye ve saireden dolayı zuhur eden ihtilaflar hakkında hasıl olan itilafdan bahisle bazı ifadeye dair tezkire. (Ticaret 4)
ŞURAY-I DEVLET SD.1231.24 1231 24 Dersaadet elektrik imtiyazı hakkında komisyon tarafından tanzim edilen zabıtname suretinin gönderildiği. (Ticaret 4)
ŞURAY-I DEVLET SD.1232.11 1232 11 Adana dahilinde Berdan çayından istihsal olunacak elektrik imtiyazına müteallik mukavelename layihasının gönderildiği. (Ticaret 4)
ŞURAY-I DEVLET SD.1232.11 1232 11 Adana dahilinde Berdan çayından istihsal olunacak elektrik imtiyazına müteallik mukavelename layihasının gönderildiği. (Ticaret 4)
ŞURAY-I DEVLET SD.1233.6 1233 6 Bağdad şehrinde elektrikli tramvay inşa ve tesisiyle elektrik istihsali imtiyazının Mahmud Efendi'ye itasi. (Ticaret 4)
ŞURAY-I DEVLET SD.1233.11 1233 11 Karaferye kazasına tabi Ağustos nahiyesi simendüfer istasyonundan şehre kadar elektrik ile çalışan tramvay tesisi ve Ağustos nahiyesinin elektrikle tenviri imtiyazının tüccar Kiro veled-i Yorgi'ye ihalesi. (Ticaret 4)
ŞURAY-I DEVLET SD.1234.35 1234 35 Pisterice nehri cereyanından elektrik istihsaliyle Prizrin kasabasının tenviri için Osmanlı Elektrik Anonim Şirketi'ne ita olunacak imtiyaz hakkındaki muameleye dair tezkire. (Ticaret 4)
ŞURAY-I DEVLET SD.1235.17 1235 17 Boğaziçi'nin belli mahallerinde havuz ve kömür depoları inşası için Sabah gazetesi imtiyaz sahibi Mihran Efendi'ye ruhsat. verilmesi. (Ticaret 4)
ŞURAY-I DEVLET SD.1254.27 1254 27 Vadilacem kazasında Yusuf Sayba ve şürekasının imtiyazını talep eyledikleri kömür madeni. (Ticaret ve Ziraat 2)
ŞURAY-I DEVLET SD.1254.31 1254 31 İskenderun'un Çingan köyü mevkinde bulunan petrol madeni imtiyazının feshi. (Ticaret ve Ziraat 2)
ŞURAY-I DEVLET SD.1256.19 1256 19 Menteşe sancağındaki Germe karyesi kömür madeni imtiyazının feshi hakkındaki mazbatanın takdim kılındığı. (Ticaret ve Ziraat 2)
ŞURAY-I DEVLET SD.1268.15 1268 15 Cide kazasındaki kömür madeninin imtiyaz sahibi Vasiyalis Pasa ve Vasiyalis Efendi ile Ahmed Bey'in veresesine ait hisselerin tashihi. (Ticaret ve Ziraat 3)
ŞURAY-I DEVLET SD.1268.35 1268 35 Kilimli mevkinde kain kömür madeni imtiyazına sahip Zaferoğlu Agop Efendi veresesine ait hisseyi İstefan Yorgiyadis Efendi'ye devir ve ferağı. (Ticaret ve Ziraat 3)
ŞURAY-I DEVLET SD.1273.19 1273 19 Cide kazası kömür madeni imtiyazının feshi. (Ticaret ve Ziraat 4)
ŞURAY-I DEVLET SD.1377.11 1377 11 Aydın vilayetinde Torbalı nam mahalde Ahmed Bey'in bulup Kozizi ve refikinin imtiyazına talip bulunduğu kömür madenine dair Aydın Meclisi'nin mazbatası. (Aydın 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.2391.3 2391 3 Dersaadet'in münasib mahallinde petrol tabir olunur gaz için bir mahzen tesisi ve on beş yıl süreyle imtiyaz istida eden İngiliz George Gullen Rowell adli sahsa dair müzekkeri. (Dersaadet 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.2396.29 2396 29 Petrol tabir olunur sulu gaz için Dersaadet'te inşası tasavvur edilen mahzen hakkında Mösyö Rowell'in vekiline Sehremaneti Meclisince verilmiş olan imtiyaz konusu.(Dersaadet 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.2417.2 2417 2 Sura-i Devlet azasından Yanko Efendi'nin Ereğli kömür madenlerinin imtiyazı talebi. (Dersaadet 4)
ŞURAY-I DEVLET SD.2543.33 2543 33 Daire-i Askeriye müteahhitlerinden Ahmed Necati Efendi'ye İskenderun'da imtiyazı verilmiş olan Petrol Gazi Madeninden memalik-i ecnebi yeye gönderilecek maden ihracatının resmi gümrükten muafiyeti hakkında bir kayıt ve emsal olmadığından buna dair mukavelenamede münderiç fıkranın tadili. (Dersaadet 10)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI