Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SERASKERLİK SRA.d..294 0 294 Berkofça kazasının Çerkez ahalisinden tertib olunan gönüllü asakir-i muvakkataya ait künye defteri.
SATIN ALINAN EVRAK HSD.AFT.3.76 3 76 Mihaliç, Bandırma, İzmid ve dolaylarına iskan edilen Çerkes muhacirlerin kendileri ile yerli halka karsı yaptıkları öldürme, tecavüz ve hırsızlık gibi uygunsuz hareketleri mahallinde araştıran komisyonun hazırladığı raporun müsveddesi.
SADARET A.}DVN.MHM.17.49 17 49 1- Mirmiran-ı kiram'dan Çerkes havaline memur Sefer ve Behçet Paşalar'a üçüncü rütbeden Mecidiye Nisanı tevcihi. 2- Abaza ahalisi Hükümdarı Abdülhalim Bey'e üçüncü rütbeden Mecidiye Nisanı tevcihi.
SADARET A.}DVN.MHM.18.47 18 47 Mısır askerinden Kaymakam Ali Bey, Binbaşı Çerkes Mehmed Said, Sagkolagası Mehmed, İkinci Kolağası Mustafa ve Birinci Kolağası İbrahim besinci rütbeden Mecidiye Nisanı tevcihi.
SADARET A.}DVN.MHM.18.83 18 83 Çerkeslerden Hacı İslam'a ve Mısır Askeri mirlivalarından Cafer Paşa'ya besinci rütbeden bir adet Mecidiye Nisanı verilmesi.
SADARET A.}DVN.158.27 158 27 Çerkes Kılados Kabilesi muhacirlerinden Şaban Efendi'nin Deraliyye'de bir misafirhanede misafir edilmesi ve maaş tahsisi talebi.
SADARET A.}DVN.MHM.33.89 33 89 İskan olunmak üzere Kastamonu'ya gönderilen Çerkes muhacirlerden Mirza Bey'e beşinci rütbeden Mecidiye Nisanı tevcihi.
SADARET A.}DVN.MHM.32.78 32 78 Sivas'ta iskan olunan Çerkes muhacirleri ruesasından müteveffa İbrahim Bey'in mahdumu Ali Mahir Bey'e Mecidiye Nisanı verildiği.
SADARET 253 0 Misafir olarak Havza'da bulunan Çerkeş muhacirlerinden Kızıl Bey ve Zoromoglu Kabilelerinin iskanları için halkın yaptığı çeşitli yardım ve bağışların Hazine'ce icrasına dair Amasya Meclisi'nden gelen mazbatanm gönderildiği.
SADARET 660 0
SADARET 660 0
SADARET 417 0 Amasya'ya bağlı kazalar ahalisinin muhacirler için yaptıkları masarifi Hazine'ye terklerine mebni olayın tahsini zımnında Takvim-i Vekayi ve Ceride-i Havadis'e tab ve neşri.
SADARET A.}DVN.MHM.16.93 16 93 Rumeli Ordu-yı Hümayunu Süvari Mirlivası Ali Basri Paşa ve Çerkes ümerasından Safer Paşazede İbrahim'e üçüncü rütbeden Mecidiye Nisanı tevcihi.
SADARET A.}DVN.MHM.11A.95 11 95 Istabl-ı Amire Müdürlüğü payelilerinden ve Çerkes ümerasından İbrahim Bey'e beşinci rütbeden Mecidiye Nisanı verildiği.
SADARET 528 0 Kafkasyalı Çerkeş muhacirlerinin Beyrut ve havalisinde iskan edilmeleri.
SADARET 524 0 Suriye'ye gönderilen Çeçen ve Çerkeş muhacirlerin iskan masraflarının karşılanması.
SADARET 520 0 Pasinler'deki Çerkeş muhacirlerinin Suriye'ye gönderilmeleri.
SADARET 517 0 İzmid'den Şam'a gönderilen Çerkeş muhacirlerinin nakliye ve iaşe masraflarına dair.
SADARET 1 0 Çerkes muhacirleri ümerasından Hacı Ömer Ağanın İslimye Sancağındaki tapulu çiftliği hakkında.
SADARET 12 0 Rumeli Çerkes muhacirlerinden olup Adapazarının Süleymaniye köyünde oturan Hacıbey b. Hazuk’un dersaadete hicret ederken kaçırılan kızı Fatıma’nın yerini haber aldığından kendisine teslim edilmesi için verdiği arzuhal hakkında.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI