Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ŞURAY-I DEVLET ŞD.251.43 251 43 İzmir'de Ödemiş kazasına gönderilen otuz dört hane Çerkes muhacirinine Dürrizade Çiftliği arazisinden yer verilmesi. (Maliye 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2507.8 2507 8 Tokat Reji Muhafaza Memuru Çerkes Mirza Bey'in elinde tutulan kaçak mektep ücretlerinden dolayı zimmetinde olan bakiyenin mahsubu. (Dersaadet 9)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2498.22 2498 22 Çerkes muhacirlerin memlukleri hakkında icra olunacak mekatibe usulü hakkında bazı ifadeyi havi tezkire. (Dersaadet 8)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2497.2 2497 2 Manyas nahiyesinde mutasarrıf olup Çerkes muhacirlere iskan edilen iki çiftliğin taraflarına ita ve teslimi hakkında üç nefer eytamın vasi vekilleri Mehmed ve refiki Şemseddin taraflarından verilen istida mealinden bahisle bazı ifadeyi havi tezkire. (Dersaadet 8
ŞURAY-I DEVLET ŞD.249.34 249 34 Bolu sancağı dahilindeki Düzce kazasında meskun olup muafiyet süreleri biten Çerkes muhacirlerin 1284 ve 1285 seneleri varidat-ı öşriyeleriyle vuku bulan masraflarının bildirildiği. (Maliye 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2484.33 2484 33 Adana'nın Karaisalı kazası ahalisinden İbrahim Kahya'nın mutasarrıf olup Çerkes muhacirlerine iskan edilen arazisine bedel olarak Tarsus'ta talep ettiği mahlul arazi hakkında malumat. (Dersaadet 8)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.247.42 247 42 Çerkes muhacirlerinden Talustan Bey ile diğer isimleri belli kimselere tahsis olunacak yevmiyelerin verilip verilmeyeceğiyle ilgili değerlendirmeler. (Maliye 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.247.20 247 20 Hüdavendigar vilayetinde bulunan bazı köylerde meskun Nogay ve Çerkes muhacirlerine verilmesi lazım gelen öküz bedelinin tesviyesine dair bazı ifadeler. (Maliye 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2464.9 2464 9 Beş yaşında bir kızı ile beraber Sicill-i Ahval Komisyonu Reisi İrfan Paşa'nın mübayaa edip konağında istihdam edildiğinden bahisle, azad ettirilmesini istida eden Çerkes Nazikter hakkında gerekenin ifası. (Dersaadet 7)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2463.10 2463 10 Çerkes Kazası Kaymakamı Berto Bey'in darp ve haps eylemesinden dolayı müteessiren vefat eden Mazhar Efendi'den dolayı orada bekası caiz olup olmayacağının istifsarına dair İntihab-ı Memurin Komisyonu'nun müzekkiresi ve Kastamonu Vilayeti İdare Meclisi'nin mazbatası. (Dersaadet 7)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2459.26 2459 26 Sinob'da kalebend bulunan Şura-yı Devlet katiplerinden Çerkes Hüseyin Efendi'ye yevmiye verilmesi. (Dersaadet 7)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2449.24 2449 24 Bir müddetden beri Adana'da ikamet ederek seçdikleri boş arazide birlikte iskanlarını ısrarla istida eden otuz hane Çerkes ve Abaza hakkında yapılacak muamelenin istizanına dair Muhacirin İdaresi'nin tezkiresi. (Dersaadet 6)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2435.55 2435 55 Muhacirin-i kadime-i Çerakise'den olup Yanbolu köylerinden Kayaburnu ve Karga Köyü adlı mahallerde iskan olunan Kabartay Han Kabilesi ümerasından Han Giray'ın kendi gayretiyle açmış olduğu arazinin füruhtuna müsaade olunmasına dair Muhacirin Komisyonu Riyaseti'nin tezkiresi. (Dersaadet 6)
ŞURAY-I DEVLET SD.2426.39 2426 39 I-Esvabi-i Hazreti Sehriyari İlyas Bey'in Çorlu'da Türbedere nam mahalde mutasarrıf olduğu arazi hakkında bazı ifade II-Muhacirin-i Çerakise'ye terk ve ihsan buyrulan arazi. (Dersaadet 5)
ŞURAY-I DEVLET SD.2417.37 2417 37 Sile ve Heciz nam mahalde muhacirin-i Çerakise için ahali tarafından inşa olunan hanelere lüzumu olan kapı ve saire masarıfının hazinece tesviyesi. (Dersaadet 4)
ŞURAY-I DEVLET SD.2417.2 2417 2 Sura-i Devlet azasından Yanko Efendi'nin Ereğli kömür madenlerinin imtiyazı talebi. (Dersaadet 4)
ŞURAY-I DEVLET SD.2398.42 2398 42 İzmit sancağında mutavaatın Çerakisenin itaatsizliklerini, sahiplerinin ziraatleri ile sair umurlarını zarara ugrattığı. (Dersaadet 2)
ŞURAY-I DEVLET SD.2398.26 2398 26 Manyas kazasında vaki Değirmen Boğazı ve Durak karyelerinde mutavattın muhacirin-i Çerakise beyninde arazi maddesinden dolayı zuhura gelen münazaa. (Dersaadet 2)
ŞURAY-I DEVLET SD.2396.29 2396 29 Petrol tabir olunur sulu gaz için Dersaadet'te inşası tasavvur edilen mahzen hakkında Mösyö Rowell'in vekiline Sehremaneti Meclisince verilmiş olan imtiyaz konusu.(Dersaadet 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.2391.3 2391 3 Dersaadet'in münasib mahallinde petrol tabir olunur gaz için bir mahzen tesisi ve on beş yıl süreyle imtiyaz istida eden İngiliz George Gullen Rowell adli sahsa dair müzekkeri. (Dersaadet 1)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI