Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ŞURAY-I DEVLET ŞD.420.2 420 2 Edremid asar mültezimlerinden Burhaniye Kazalı Çerkes Yusuf Ağa'nın deyni olan mebaliğin temin-i istifası için emlakının devlet namına tefevvüzü. (Maliye 16)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.429.76 429 76 Muhacirin-i Çerakise ianesi vesaireden Hazine'nin Open Haym Kumpanyası'ndan olan alacağının terkin-i kaydı. (Maliye 17)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.455.37 455 37 Yeniköy Besinci Daire-i Belediye Müdürü Çerkez Yusuf Bey zevcesi Azize Hanım'a maaş tahsisi. (Maliye 20)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.497.33 497 33 Aydın vilayeti dahilinde Kübdağı adlı mahalde zuhur eden linyit kömür madeninin doksan dokuz sene müddetle imtiyazının İngiltere tebeasından iki kişiye müştereken ihalesi. (Nafia 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.498.19 498 19 Kastamonu vilayeti dahilinde Kozkeçe mevkiinde zuhur eden kömür madeni imtiyazının Mehmed Mazhar Efendi ve şürekâsına ihalesi. (Nafia 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.498.36 498 36 Selanik vilayeti dahilindeki linyit ve kömür madenlerinin imal ve imtiyazı hususu ile Kuşadası'ndaki madenin müddetinin sona erdiği. (Nafia 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.504.43 504 43 Halebli Ferecullah Marun ve Atin Çerkesli efendilerin Haleb'de inşa ve küşad edecekleri gavsala ve pamuk fabrikası için celb edecekleri makinenin resm-i gümrükden muafiyeti. (Nafia 1 )
ŞURAY-I DEVLET ŞD.509.10 509 10 Ohri gölü havzasında cari nehirler ve Ohri Gölü sularından elektrik üretilmesi zımnında taleb olunan imtiyaz. (Nafia 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.511.13 511 13 Trabzon şehrinin elektrik ile tenviri imtiyazının Osman Nuri Bey'e ihalesi. (Nafia 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.511.14 511 14 Bursa Daire-i Belediyesi uhdesinde bulunan elektrik imtiyazının talibi Mavromati Efendi'ye icrası. (Nafia 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.513.6 513 6 Antalya şehrinin elektrik ile tenviri imtiyazı. (Nafia 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.513.13 513 13 Hüdavendigar'da İznik Gölü'nden istihsal olunacak elektrik ile Gemlik kasabasının tenviri ve saire hakkında imtiyaz talebi. (Nafia 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.514.2 514 2 Akşehir kasabasının elektirikle tenviri ve işbu kotun sanayiye de tatbiki imtiyazının "Akşehir Osmanlı Elektrik Halı, Şayak Anonim Şirketi" namına itası. (Nafia 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.514.26 514 26 Bandırma, Safranbolu, Akşehir elektrik imtiyazı mukavelenamelerindeki mevadda tevfikan fesh edilip edilmemesi hususunun tebliği. (Nafia 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.521.28 521 28 Bolu dahilinde arazi-i haliyede kömür madeni taharrisi imtiyazı talep eden Apostolaki ve Düyun-ı Umumiye memurlarından Ruhi efendiler memurinden olduğu cihetle taharri ruhsatı verilemeyeceği gibi Apostolaki'nin Reji'de bulunması cihetle taharri ruhsatı ita olunup olunamayacağının beyanı. (Orman, Maadin ve Ziraat 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.523.22 523 22 Karesi sancağına muzaf Fart nahiyesinin Demirkapı civarında zahire çıkarılan antimon madeninin Çerkez Pasmak Ağa uhdesine ihalesi. (Orman, Maadin ve Ziraat 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.530.52 530 52 Aydın'ın Kuşadası kazasının Çerkez karyesinde vaki zımpara madeninin Çerkez Mehmed Paşa'ya suret-i ihalesi. (Orman, Maadin ve Ziraat 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.533.41 533 41 Cisr-i Ergene kazasının Kestanbolu karyesinde zahire çıkarılan linyit nevinden kömür madeni imtiyazını Hademe-i Şahane Musika-ı Hümayun Kumandanı Ferik Süleyman Paşa ile şürekâsı talep ettiğinden istizan-ı muamele. (Orman, Maadin ve Ziraat 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.536.34 536 34 I. Düzce kazasında bir kıta manganez madeni imtiyazının Süreyya Paşa'ya ihalesi. II. Terfurdağı'nda petrol taharrisine izin verilmesi. (Orman, Maadin ve Ziraat 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.539.1 539 1 Cizre'de vaki olup Neşet Bey'e ihale olunmuş olan ziftli kömür madeninin teslim-i imtiyazı. (Orman, Maadin ve Ziraat 2)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI