Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2874.15 2874 15 Tekirdağ ve Manyas'ta ikamet etmekte olan Çerkes muhacirlerin kendilerine zulüm ve taaddiyatta bulunan ümera-yı Çerakise'den şikayetçi oldukları. (İstida 4)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2875.20 2875 20 Düzce'de iskan edilen Çerkes muhacirlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir bab mescid-i şerif ile bir bab medrese ve zaviye inşa olunması. (İstida 4)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2880.7 2880 7 Haci Gülbeng Gülbengyan ve Agob Pekmezyan'ın İzmid'in Geyve kazasında mutasarrıf oldukları çiftliğe Çerkes muhaciri iskan edilmesinden dolayı mağdur olmaları sebebiyle mağduriyetlerinin giderilmesi. (İstida 4)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2880.15 2880 15 Canik sancağının Bafra kazasına bağlı Kumcağaz mahalline yerleştirilen ve iki yüz haneyi aşan Çerkes muhacirlerinin vekili sıfatıyla Hacı Hasan Efendi'nin mezkur sancaktaki Engiz isimli çiftliğin bedel-i misliyle kendilerine bırakılması talebi. (İstida 4)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2885.24 2885 24 Tekirdağ'ın Hayrabolu kazasının Mandıra karyesinde meskun Çerkes muhacirlere arazi verilmesi ve Mandıra'nın Babaeski'ye rabtı ve saireye dair mahzar ile tahrirat. (İstida 5)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2886.29 2886 29 Çerkes muhacirlerin hususi işlerinin halledilmesi için bir heyet teşkiline dair arzuhal. (İstida 5)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2887.6 2887 6 Canik sancağında sakin Çerkes muhacirlerine verilmiş olan Engiz Çiftliği'nin yarısının bedeliyle ahara verilmeyip taraflarına itasına dair muhacir vekilinin arzuhali. (İstida 5)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2887.35 2887 10 Hayrabolu'nun Müsellim karyesinde meskun Çerkes muhacirlere karye civarlarında yeterli mikdar araziden verilmesine dair arzuhalleri. (İstida 5)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2900.30 2900 30 Düzce'de bulunan Çerkes muhacirlerinin fekk-i memlukiyetlerine dair arzuhal. (İstida 9)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2900.40 2900 40 l- Tokad kasabası karyelerinden Kadıköprüsü'nde sakin ümera-yı Çerakiseden İsmail Efendi nezdinde bulunan ailesinin celbi hakkında bazı ifadeye dair Çerkes Ahmed'in arzuhali. ll- Dersaadet duhan fabrikaları müstahdem-i memurin-i rüsumiyye ve muavinleri maaşlarının tesviyesi istirhamı. (İstida 9)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2913.40 2913 40 Kastamonu Valisi Abdurrahman Paşa aleyhine ikame eylediği dava ile ilgili verilen karar suretinin tarafına verilmeme sebebine dair Çerkes Kazası Kaymakamı Mehmed Bey'in arzuhali. (İstida 10)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2921.5 2921 21 Manyas nahiyesinde Kepekler çiftliği ile Koyunkafiri arazisine bila-ruhsat iskan eden Çerkes muhacirlerinin çıkarılması hakkındaki mazbata suretinin itası istidasına dair Mehmed ve Şemseddin'in arzuhali. (İstida 11)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2927.56 2927 27 Taşköprü Nahiyesi Tahsildar-ı esbakı Çerkes Mehmed Efendi'nin, hakkında verilen berat ilamının bir suretinin tarafına itasına dair arzuhali. (İstida 11)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2951.38 2951 38 Aydın sancağı İnabad nahiyesine bağlı Beykure karyesine iskan edilen Çerkes muhacirlerinin, civarlarda bulunan merhum Hamdi Paşa'nın çiftliğinin kendilerine ihsan buyurulması hakkında arzuhalleri. (İstida 14)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2953.6 2953 6 Çerkes Tahir Bey'in zabt olunan silahlarına dair arzuhali. (İstida 14)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2957.33 2957 33 Çerkes Kazası Yoklama Memuru Mustafa Efendi'nin nakl-i dava istirhamına dair biraderi Ahmed Muhtar Efendi'nin arzuhali. (İstida 14)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2960.22 2960 22 İzmid Ketenciler karyesinde bulunan boş arazilere yapılan müdahelenin önlenmesi hakkında Çerkes muhacirlerinden İdris'in arzı. (İstida 15)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2965.26 2695 26 Galata'da, Emekyemez Mahallesi'nde,Bahaeddin Efendi'nin vefatından sonra münhal kalan haneler üzerinde bazı kötü niyetlilerin taleplerinden bahisle Çerkes Ayşe Sıdıka Hanım'ın yarısına sahip olduğu hanenin bedelinden yüzde yirmi indirilerek kendisine ihale edilmesi talebi. (İstida 15)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2997.49 2997 49 Manyas nahiyesinin 1309 senesi aşar mültezimlerinden Mehmed Bey'in zimmetinin Çerkes Derviş Mehmed ve müteveffa Ali Ağa veresesiyle Hasan Efendi'den istifası zımnında mahcuz bulunan emlak ve arazilerine Hazine-i Celile namına tefvizine kadar mürur eden eyyam-ı güzeştesinin afvı. (İstida 20 )
ŞURAY-I DEVLET ŞD.3000.49 3000 49 Çerkes Osman Hayri Ağa'nın Sandıklı kazasına tabi Çivril nahiyesinin Yapağlı-yı Cedid karyesinde meskun Çerkes muhacirlerin emlak ve arazisine fahiş kıymet ve vergi tarh olunduğundan bahisle madelet talebi. (İstida 20)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI