Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ŞURAY-I DEVLET SD.2661.17 2661 17 Petrol gazinin inhisar altına alınmak üzere imtiyazının uhdesine ihalesine dair Baltacı imzalı ariza tercümesi. (Dersaadet 16)
ŞURAY-I DEVLET SD.2730.12 2730 12 Hindistan sahillerinden Basra'ya uğrayarak İngiltere'ye gelip giden vapurların Basra'da ki imtiyazlı kömür deposundan alıp sarf ettikleri kömürün resmi gümrükten muafiyeti hakkında yapılacak muamele. (Dersaadet 21)
ŞURAY-I DEVLET SD.2739.2 2739 2 İzmir'de petrol gazi ile ispirtonun muhafazası zımnında inşası Hazine-i Hassa amelesinden bulunup bilahare İzmir'de Rıhtım Şirketi'ne verildiği istihbar olunan mağazalar imtiyazı hakkında istizan. (Dersaadet 22)
ŞURAY-I DEVLET SD.2760.7 2760 7 Lazikiye sancağı dahilinde Bayir nahiyesinde zuhur eden madenin isletilmesi ve İzmir'de petrol gazi ile ispirtonun muhafazası zımnında ve mağazalar inşası imtiyazının ihsan buyrulduğu hakkında Hazine-i Hassa tezkiresi. (Dersaadet 23)
ŞURAY-I DEVLET SD.2842.20 2842 20 Hacı Ömer Efendi ile Celaleddin Arif Bey'in biri Ereğli Havza'sında ki Ilisu Kömür Madenleri İşletmesi'ne ve diğeri demir yolu imtiyazına müteallik muameleden bahisle Fransa Fevkalade komiserliğinden mevrut takrir tercümesinin gönderildiği. (Dersaadet 30)
ŞURAY-I DEVLET SD.2843.24 2843 24 Ereğli kömür havzasının saha-i teşkilatı anlaşılıncaya kadar ruhsat ve imtiyaz verilmemesi hakkındaki dosyanın irsali. (Dersaadet 30)
ŞURAY-I DEVLET SD.2873.28 2873 28 Ereğli kömür madeni imtiyazının inhisaren uhdesine ihalesine dair İngiltere Devleti tebaasından Mösyö Cenka Konis Kozmira Komine imzalı arzuhal. (İstida 4)
ŞURAY-I DEVLET SD.2877.19 2877 19 Ereğli kömür madeninin kırk sene müddetle icarı hususunda İtalya devleti tebaasından tabip Galyadı Josep'in arzuhaline mukabil, imtiyaz itasının münasip olmayacağına dair kendisine cevap verildiği. (İstida 4)
ŞURAY-I DEVLET SD.2881.13 2881 13 Aydın vilayetinin Torbalı nahiyesinde bulmuş olduğu kömür madeni imtiyazının kendisine itasıyla aharın müdahalesinin menine dair Ahmed imzalı arzuhal ile İzmir'in Tiryan'da nahiyesi dahilinde Morali İbrahim Ağa, Civani Manuk ve Fransa Devleti tebaasından Mösyö Anton Niko'nun bulmus olduklari kömür madeni ve sair karyelerdeki madenlerle ilgili evrak. (İstida 5)
ŞURAY-I DEVLET SD.2890.52 2890 52 Ereğli kömür madeni imtiyazı istihsali için muteberandan mürekkep kumpanya hukuku hakkında bazı ifadeye dair kumpanya vekili Yanko Efendi'nin takriri. (İstida 6-7)
ŞURAY-I DEVLET SD.2891.69 2891 69 Amasra nahiyesi Kalaycı karyesinde bulunan kömür madeni imtiyazının Kont Vislem ile kendi uhdesine usulüne uygun olarak itası hakkında Losyan Lösovalye tarafından verilen arzuhal. (İstida 6-7)
ŞURAY-I DEVLET SD.2929.17 2929 17 Kastamonu vilayeti dahilinde, Cide kazasında Ergün Divanında mevcut olan bir kıta kömür madeni imtiyazının beş hisse itibariyle ita olunduğu halde kendisinin şehve mebni fermana derç olunmasından bahisle Telgraf ve Posta Meclisi sabık Reisi Mehmed Tevfik Efendi'nin arzuhali. (İstida 11)
ŞURAY-I DEVLET SD.2929.44 2929 44 Kastamonu dahilinde Kalaycı karyesinde olup, imtiyazı uhdelerinde olan kömür madeni müddetinin temdidine dair Rakib Efendi ile müstereklerinin arzuhali. (İstida 11)
ŞURAY-I DEVLET SD.3013.26 3013 26 Tarsus'a tabi Nemrut nahiyesinde kömür madeni imtiyazının uhdesine ihalesine dair Hüseyin Sabri Efendi'nin arzuhali. (İstida 22)
ŞURAY-I DEVLET SD.3062.56 3062 56 Erzurum'un Tercan kazasına tabi Pulek karyesinde Ferik Ahmed Paşa'nın zahire çıkarmış olduğu petrol madeninin imtiyaz fermanının itasına dair arzuhali. (İstida 30)
ŞURAY-I DEVLET SD.3072.20 3072 20 Dersaadet elektrik tenviratı imtiyazının suret-i münakasası hakkındaki şikayet. (İstida 32)
ŞURAY-I DEVLET SD.3107.16 3107 16 Boğaz Elektrik Simendiferi imtiyaz sahibi Linch Kumpanyası'nın Dersaadet'teki vekili tarafından şimendifer inşası ihalesi hususunda verilen arzuhal. (istida 36)
ŞURAY-I DEVLET SD.3110.41 3110 41 Adana şehri tenvir ve elektrik çekme imtiyazını Fransa vatandaşı Mühendis Mösyö Fogiyo ile beraber talep eylemiş olan Mühendis Osman Efendi'nin arzuhali. (istida 37)
ŞURAY-I DEVLET SD.3110.72 3110 72 Haleb şehri tenvirat-ı elektrik tevziatıyla elektrikli tramvay ile tesis-i imtiyazı ile Mühendis Osman Bey'in arzuhali hakkında. (istida 37)
ŞURAY-I DEVLET SD.3162.61 3162 61 Amasra'daki kömür madeni imtiyazına dair vekil Mıgırdıç Efendi tarafından verilen istida. (istida 47)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI