Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}DVN.146.18 146 18 Çerkes Hatukay ve Handan kabilesinden Peris oğlu Hüseyin ve beraberindekilerin uygun bir yerde iskanı.
SADARET A.}DVN.147.43 147 43 Çerkes Anaçok Kabilesi'nden ve Rusya tebeasından muhacirlerin Osmanlı Devletitarafından gösterilen yerlerde iskan edilenlerinin listesi.
SADARET A.}DVN.148.1 148 1 Çerkes Hasan'ın bir miktar atiyye talebi. (g.tt)
SADARET A.}DVN.148.11.1 148 11.1 Çerkes Hanife'nin, esirci Hacı Recebzade oğlu Hüseyin tarafından cariye olarak Çerkezistan'dan Dersaadet'e getirilen hemşiresinin kendisine verilmesi talebi.
SADARET A.}DVN.149.21.2 149 21.2 Çerkes Suyatoğlu Bekmeze ve Zakeoğlu Zavodik, Melikhan isimli hatunu zorla cariye olarak satmak istediklerinden muhakeme olunma talebi.
SADARET A.}DVN.149.60 149 60 Çesitli vilayetlere yerlestirilecek olan Çerkes ahalisine uygun yer gösterilmesi ve atiyye verilmesi talebi.
SADARET A.}DVN.153.15 153 15 Çerkes muhacirleri ulemasından Emirhanoğlu Musa'nın, Rusyalı Ohannes'den satın aldıgı cariyenin Rusya Sefareti'ne sığınması sebebiyle uğradığı zararın giderilmesi talebi.
SADARET A.}DVN.155.3 155 3 Kendisinin bir işde istihdamı veya maaş tahsisiyle kardeşlerinin Mekteb-i Harbiye'ye alınmalarına dair Kabartay Çerkeslerinden Zekeriya'nın talebi.
SADARET A.}DVN.156.50 156 50 Dersaadet'e gelip Üsküdar'da bekleyen Çerkes Kabartay muhacirlerinden Anzavar Kabak Kabilesi mensublarına yevmiye tahsisi ile bunların Sivas'ta yerleşmelerine müsaade edilmesi.
SADARET A.}DVN.MKL.30.22 30 22 Musul'da gerek emlak-i mahsusa-i sahanede ve gerekse vilayetin sair mahallerinde çıkan petrol gazının işletmesi veya mezkur bölgelerdeki petrol gazı araştırmaları imtiyazının Hazine-i Hassa'ya ait olduğuna dair emr-i ali müsveddesi.
SADARET A.}DVN.MKL.30.28 30 28 Batı Karadeniz sahilindeki Herekli Kömür Madeni'nin imtiyaz-ı esasiyesini havi layiha müsveddesi tercemesi. a.g.y.tt
SADARET A.}DVN.MKL.32.28 32 28 İskenderun civarında bulunan petrol gazının imtiyazını kasifi olan devair-i askeriye müteahhidlerinden Ahmed Necati'den devr alan tüccardan Hasan Tahsin'in mezkur imtiyazı bu maksatla kurulan anonim sirketin vekil-i musaddakı Mösyö France Simon'a feragına dair muhtelif evrak.
SADARET A.}DVN.MKL.35.14 35 14 Diyarbakır'ın Cizre Kazası'na tabi Herpol nahiyesinde bulunan ziftli kömür madeninin imtiyazının Musul ahalisinden Abdullah Bey-zade Mehmed Nes'et Efendi'ye itasına dair emr-i ali müsveddesi.
SADARET A.}DVN.MKL.40.9 40 9 Aydın'ın Söke Kazası'nda vaki Yarıkkaya adlı mahalde çıkan kömür madeninin imtiyazının Manolaki Antonyadis'e verilmesine dair emr-i ali sureti.
SADARET A.}DVN.MKL.42.8 42 8 Kusadası Kazası'nın Ayaslug Nahiyesi'ne tabi Çirkince karyesinde vaki zımpara madeninin Yaver-i Sehriyari Süvari Feriki Çerkes Mehmed Pasa uhdesine ihalesine dair irade sureti.
SADARET A.}DVN.MKL.46.8 46 8 Edirne'nin Gelibolu Sancağına mülhak Kesan kasabasında vaki olup birleştirilen ve sonra tekrar ikiye ayrılan linyit kömür madenlerinin isletme imtiyazının Fransa tebaasından August Riva ile Avusturya ve Macaristan tebaasından Dühan Reji memuru Silvio Sasi'ye ihalesine dair emr-i ali müsveddeleri.
SADARET A.}DVN.MKL.51.6 51 6 Dersaadet'in Rumeli tarafıyla mülhakatının elektrik tevzii imtiyazının Ganz adlı elektrik sirketine verildigine dair emr-i alinin müsveddesi.
SADARET A.}DVN.MKL.52.6 52 6 Kendilerine Suriye'deki Zihle ve Muallaka sehirlerinde telgraf ve telefon dışında her sahada kullanılmak üzere sudan elektrik istihsali imtiyazı verilen Arsimandirit Yakop Riyasi ve Yusuf Beridi Efendiler'le imzalanan şartname ile bu husustaki Ticaret ve Nafia Nezareti tezkiresi.
SADARET A.}DVN.MKL.52.23 52 23 Suriye vilayeti dahilindeki Elmuallaka ve Zihle kasabaları arasında elektrikli tramvay hattı tesisi ile zikrolunan kasabaların elektrikle tenvirinde ve sanayide kullanılmak üzere elektrik istihsali hususlarına dair imtiyaz mukavelenamesi ve şartname nüshalarının noksanlarının ikmali talebiyle kaleme alınan İhsaiyat ve Müdevvenat-ı Kanuniye Müdüriyeti tezkiresi.
SADARET A.}DVN.MKL.53.10 53 10 Selanik'de yeniden insa olunacak tramvay hattının insa ve isletilmesi hususunda Selanik Tramvayları Sirket-i Osmaniyesi Vekili Mösyö Rosenthal'le akdolunan mukavelename, bunlara ilaveten Selanik'in cerr-i elektrik imtiyazının da mezkur şirkete verilmesine ve sair hususlara dair mevadd-ı muaddileyi havi varaka-i musaddakalar ve Nafia Nezareti tezkiresi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI