Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2459.26 2459 26 Sinob'da kalebend bulunan Şura-yı Devlet katiplerinden Çerkes Hüseyin Efendi'ye yevmiye verilmesi. (Dersaadet 7)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2463.10 2463 10 Çerkes Kazası Kaymakamı Berto Bey'in darp ve haps eylemesinden dolayı müteessiren vefat eden Mazhar Efendi'den dolayı orada bekası caiz olup olmayacağının istifsarına dair İntihab-ı Memurin Komisyonu'nun müzekkiresi ve Kastamonu Vilayeti İdare Meclisi'nin mazbatası. (Dersaadet 7)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2464.9 2464 9 Beş yaşında bir kızı ile beraber Sicill-i Ahval Komisyonu Reisi İrfan Paşa'nın mübayaa edip konağında istihdam edildiğinden bahisle, azad ettirilmesini istida eden Çerkes Nazikter hakkında gerekenin ifası. (Dersaadet 7)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2484.33 2484 33 Adana'nın Karaisalı kazası ahalisinden İbrahim Kahya'nın mutasarrıf olup Çerkes muhacirlerine iskan edilen arazisine bedel olarak Tarsus'ta talep ettiği mahlul arazi hakkında malumat. (Dersaadet 8)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2497.2 2497 2 Manyas nahiyesinde mutasarrıf olup Çerkes muhacirlere iskan edilen iki çiftliğin taraflarına ita ve teslimi hakkında üç nefer eytamın vasi vekilleri Mehmed ve refiki Şemseddin taraflarından verilen istida mealinden bahisle bazı ifadeyi havi tezkire. (Dersaadet 8
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2498.22 2498 22 Çerkes muhacirlerin memlukleri hakkında icra olunacak mekatibe usulü hakkında bazı ifadeyi havi tezkire. (Dersaadet 8)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2507.8 2507 8 Tokat Reji Muhafaza Memuru Çerkes Mirza Bey'in elinde tutulan kaçak mektep ücretlerinden dolayı zimmetinde olan bakiyenin mahsubu. (Dersaadet 9)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2565.12 2565 12 Hüdavendigar vilayeti Sincan nahiyesine tabi Oda karyesi civarında vaki olup Çerkes muhacirleri iskan ve tavattun edilmiş olan Amuca Çiftliği denilen araziye Mahmudiye isminin verildiği. (Dersaadet 11)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2613.37 2613 37 Biga kazası dahilinde Giraybeyzade Mukteza ve Ali Beylerin tasarrufunda olan çiftliklere Çerkes muhacirleri tarafından vuku bulan müdahale hakkında cereyan eden muamelat. (Dersaadet 13
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2684.47 2684 47 Babadağ Sarıköy, Çerkes ve Aslava karyeleri ahalisinden ve Romanya Devleti tebeasından elli hane halkı terk-i tabiiyetle Bandırma kazasının Hamidiye karyesinde mutavattın hemşehrileri yanlarına iskan etmeleri hakkında olan istidalarının gönderildiği. (Dersaadet 17)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2693.27 2693 27 Zabtiye Nezaretince Balıkesir sancağına gönderilmiş olan Çerkes Canbolad ile Kürd Mustafa'ya verilecek yevmiyenin münhal olduğu beyan olunan mebaliğden tahsisi istizanı. (Dersaadet 18)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2743.31 2743 43 Çarşamba'da ele geçirilen kaçak tuzun sirkatinden dolayı muhakeme altına alınan Çerkes Tahir hakkında temyiz ilam harcı olarak Trabzon Vilayeti'nden gelen yüz kuruşun gönderildiği. (Dersaadet 22)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2774.57 2774 57 Müskirat imaline mahsus inbik mührünü fek etmesinden dolayı taht-ı muhakemeye alınan Tokatlı Sarı Malkon oğlu Ohan'dan istenilen inbik ve Çerkes İsmail'den aranılan tütün ceza-yı nakdileri hakkındaki dava. (Dersaadet 24)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2832.32 2832 32 Kuşadası'nda Çirkince karyesinde maslub Çerkes Mehmed Paşa'nın uhdesinde bulunan zımpara madeni hakkında tereke muamelesine dair Meşihat tezkiresi. (Dersaadet 29)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2866.22 2866 22 Kars sancağına tabi Eğerce karyesinde iskan edilen Çerkes muhacirler için bir mescid-i şerif inşa olunması. (İstida 3)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2867.12 2867 12 Zorla Çerkes muhacirlere verilen arazilerinin tahliye edilmesi talebine dair Tikveş kazası ahalisinden Abdülhamid'in arzuhal verdiği. (İstida 3
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2867.15 2867 15 Rusya'dan hicret eden Çerkes muhacirlerin ümera-yı muhacirinden görmekte oldukları zulüm ve taaddiyattan kurtarılmaları istirhamında bulunduğu. (İstida 3)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2868.7 2868 7 Düzce kazasında iskan edilmiş olan Çerkes muhacirler için cami ve mekteb inşa olunması. (İstida 3)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2869.23 2869 23 Çerkes muhacirlerin boşalttıkları Ziştovi'deki arazilere iskan olunacak Bulgar tebeaya Rusçuk tapu memuru Hacı Tahsin Efendi ile meclis azalarından Emin Efendi'nin su-i muamelede bulunduğu iddiasıyla tebea-i merkumenin şikayetçi olduğu. (İstida 3)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2871.9 2871 9 Kastamonu vilayeti dahilinde olup Çerkes kazasına ilhak olan Odacık ve Şehabeddin nahiyelerinin Zağferanbolu kazasına ilhakı. (İstida 3)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI