Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ŞURAY-I DEVLET SD.2296.17 2296 17 Suriye'de Mansure karyesinde sakin, muhacirin-i Çerakise'nin tarlalarına vuku bulduğu iddia olunan müdahalenin men edilmesi. (Suriye 3)
ŞURAY-I DEVLET SD.2339.31 2339 31 Asakir-i zabtiyenin teksiri tekidine ve muhacirin-i Çerakiseden müstehakk-ı terbiye olanlar hakkında muamelat-ı lazımenin ifa edilmekte olduğu. (Cezair-i Bahr-i Sefid 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.2398.26 2398 26 Manyas kazasında vaki Değirmen Boğazı ve Durak karyelerinde mutavattın muhacirin-i Çerakise beyninde arazi maddesinden dolayı zuhura gelen münazaa. (Dersaadet 2)
ŞURAY-I DEVLET SD.2398.42 2398 42 İzmit sancağında mutavaatın Çerakisenin itaatsizliklerini, sahiplerinin ziraatleri ile sair umurlarını zarara ugrattığı. (Dersaadet 2)
ŞURAY-I DEVLET SD.2417.37 2417 37 Sile ve Heciz nam mahalde muhacirin-i Çerakise için ahali tarafından inşa olunan hanelere lüzumu olan kapı ve saire masarıfının hazinece tesviyesi. (Dersaadet 4)
ŞURAY-I DEVLET SD.2426.39 2426 39 I-Esvabi-i Hazreti Sehriyari İlyas Bey'in Çorlu'da Türbedere nam mahalde mutasarrıf olduğu arazi hakkında bazı ifade II-Muhacirin-i Çerakise'ye terk ve ihsan buyrulan arazi. (Dersaadet 5)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2435.55 2435 55 Muhacirin-i kadime-i Çerakise'den olup Yanbolu köylerinden Kayaburnu ve Karga Köyü adlı mahallerde iskan olunan Kabartay Han Kabilesi ümerasından Han Giray'ın kendi gayretiyle açmış olduğu arazinin füruhtuna müsaade olunmasına dair Muhacirin Komisyonu Riyaseti'nin tezkiresi. (Dersaadet 6)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2623.3 2623 3 Aydın sancağına tabi Beyköy karyesinde merhum Hamdi Paşa'dan mahlul kalan ve müzayedeye konulan ve karye-i mezkurda sakin bulunan ve Muhacirin-i Çerakiseye verilmek istenilen Ali Ova Çiftliği ile emsali çiftlikler ve arazi-i saire-i malume hakkında olunacak muamele. (Dersaadet 14)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2625.41 2625 41 Cihet-i mülkiye ve askeriyede otuz sene hizmet eden muhacirin-i Çerakise'den İshak Zeyor Bey'in Dersaadet'te veyahut Mihaliç kazasında iskanı. (Dersaadet 14)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2854.70 2854 70 Tuna vilayeti dahilinde bulunan Tulça'da meskun muhacirin-i Çerakiseden ve Marşan kabilesinden on iki nefer müteallikatının Dersaadet'e celbi hakkında Mehmed Salih imzasıyla verilen arzuhal. (İstida 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2860.19 2860 19 Muhacirin-i Çerakise ümerasından Hüseyin Bey'in, Bafra kazasında Engiz nam çiftliğin derununda meskun muhacirinin tevsi-i ziraatleri zımnında çiftlik-i mezkurun canib-i miriden mübayaa olunmasını müstedi arzuhali. (İstida 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2860.47 2860 47 Muhacirin-i Çerakise'den Ali'nin, Mısır'a gitmek gitmesine ruhsat itası talebi. (İstida 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2860.62 2860 62 Muhacirin-i Çerakise'den Yusuf ile kardeşi Said'in İplikhane'de istihdamları talebi. (İstida 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2865.49 2865 49 Muhacirin-i Çerakise ümeralarının haklarında gaddarane vuku bulan tekliflerinin men-i istirhamı. (Üzerinde özet bulunan orijinal gömlek; İstida 3)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2872.9 2872 9 Muhacirîn-i Çerakise'nin ağalarıyla üsera beyninde olan mükatebe usulüne dair. (İstida 3)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2872.30 2872 30 Memalik-i Mahruse'de meskun muhacirin-i Çerakise'den malikler ile memlukler beyninde zehair zabtı vesaire hakkında vuku bulan niza davaları. (İstida 3)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2877.6 2877 6 Muhacirîn-i Çerakise'nin eytamına mahsus mektebin mesarifi hakkında bazı ifadeyi havi muhacirîn vekili Ahmed Cavid Efendi'nin müzekkiresi. (İstida 4)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.3019.23 3019 23 Hüdavendigar Valisi Halil Bey'den şikayeti havi Bursa'da mukim ümera-yı Çerakiseden Mehmed'in arzuhali. (İstida 23)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.3019.38 3019 38 Ümera-yı Çerakiseden Dilaver Efendi'nin Hüdavendigar vilayeti valisinden şikayeti havi arzuhali. (İstida 23)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2449.24 2449 24 Bir müddetden beri Adana'da ikamet ederek seçdikleri boş arazide birlikte iskanlarını ısrarla istida eden otuz hane Çerkes ve Abaza hakkında yapılacak muamelenin istizanına dair Muhacirin İdaresi'nin tezkiresi. (Dersaadet 6)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI