Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.TKM.21.62 21 62 Osmanlı hudutları içinde yasayan Ermenilere dair İngiliz Parlementosunda cereyan eden müzakereler.(tt)
YILDIZ Y.PRK.TKM.21.65 21 65 Çerkesköy'deki sekavet hadisesi üzerine Osmanlı askerlerinin müdahalesi ile ilgili Le Spectetoar d'Orient Gazetesinin haberi.(tt)
YILDIZ Y.PRK.TKM.22.18 22 18 B ve S tertibi olarak tertip edilen esham-ı Osmaniyye tahviline dair Monsieur Luie'nin layıhası hakkında mütalaat. Omurca çiftligi haydudlarının yakalanması için tedabir. Rus askeri yüklü Rus sefinesinin boğazlardan geçişinin meydana getirdiği tesirler. Çerkesköy Vakası faillerinin yakalanması için tedabir isttihazı. Moskova sefinesinin Kale-i Sultaniyede tevkifi . Vatanperveran komitesinin Mısır'ın hemen İngiliz askerinden tahliyesi için devletler nezdinde faaliyetleri.
YILDIZ Y.PRK.TKM.3.14 3 14 Çırağan Sarayı'na yatırılmış olan Yaverandan Çerkes Hacı Mehmed Efendinin sıhhi durumu hakkında rapor.
YILDIZ Y.PRK.TKM.33.68 33 68 Paris Debats gazetesi Malta'dan aldıgı mektup haberde, Trablusgarp'da askeri zaaf yüzünden Çerkeslerin halka eziyeti, Arapların vergi ödemede zorlukları, bir seyhin zindana atıldığı.
YILDIZ Y.PRK.TKM.4.115 4 115 II. Abdülhamid Han'ın Saltanatdan tebeddülü tesebbüslerine dair gazete haberleri (tt).
YILDIZ Y.PRK.TKM.5.12 5 12 Mısır'da bazı Çerkes zabitanın tevkifi ile meydana gelen Mısır faciası hakkında Debats gazetesinde çıkan makalenin tercümesi.
YILDIZ Y.PRK.TKM.5.22 5 22 Çerkez zabitanın Vitalis Pasa'ya hakaret ettiği yolundaki gazete haberine Çerkes zabitanından Ahmed Bey tarafından gönderilen protesto haberi.
YILDIZ Y.PRK.TKM.5.59 5 59 Debats gazetesinde yayınlanan ve bir kısım Çerkeslerin sultan Abdülhamid'e suikastte bulunacaklarını beyan eden İngiliz gazetelerinden bahseden makalenin tercümesi.
YILDIZ Y.PRK.TNF.1.49 1 49 Çatalca'dan Terkos'a ve Sisli, Tarabya, Maslak, Belgrad Köyü arasında yol inşaatına başlanıldığı.
YILDIZ Y..PRK.UM.28.15 28 15 Hayvan otlatma sabebiyle Antalya'ya tabi Yalma karyesinde Çerkes muhacirler ile yerli köylüler arasında çıkan kavga olayı.
YILDIZ Y..PRK.UM.38.95 38 95 Dedeagaç ile Çerkezköy arasında kaybolan topu Sef Dotren ile Garit Dofren adlarındaki Rumların çalarak su şaltına bir mahalle gizlediklerinin anlasıldığı.
YILDIZ Y..PRK.UM.66.44 66 44 Hamidiye Hicaz Demiryolu için mübayaa olunan malzemenin bedelinin ödenmesi ve bu iste emeği geçenlerin taltif olunması gerektiği. (Tarih Ca 30 iken Ca 29 yapıldı)
YILDIZ Y..PRK.UM.77.38 77 38 Havran civarında Çerkes muhacirleri ile yerli halkın nüfus sayımı ve evcil hayvan sayımına karsı çıkıldığı.
YILDIZ Y..PRK.UM.77.44 77 44 Sevket Pasa veresesinin Çerkezköy civarında Irsen Mutasarrıf oldukları Yeniköy Çiftligi'ne köylülerin tecavüzü.
YILDIZ Y..PRK.UM.79.94 79 94 Mersin ve Adana civarında çiftlik kurmak için arazi satın alan ve almak için müracaat eden yerli ve ecnebi sahısların durumu ile bu hususun cevaziyetinin valilikler tarafından Mabeyn'den sorulması.
YILDIZ Y..PRK.UM.81.32 81 32 Çerkes Resid ve rüfakasının Afv-ı Ali'ye mazhariyeti.
YILDIZ Y..PRK.UM.9.30 9 30 Yagmurköy'den beş yüz ton borasit madeninin Serbetyan Efendi'ye teslimine Çerkeslerin mani oldukları.
YILDIZ Y..PRK.ZB.1.5 1 5 Çerkes muhacirlerinin vatanlarının kurtarılması için İngiliz bayrağı ve kumandası altında savaşmak istediklerine dair Üsküdar Mutasarrıflığı'nın tezkiresi.
YILDIZ Y..PRK.ZB.23.88 23 88 Sivastapol'den gelen Çerkes muhacirleri ile Varna ve Köstence'den gelen İslam muhacirlerinin iskan yerlerine sevk edilmek üzere Rusya'nın Ölek Vapurunda bulundukları.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI