Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.M.2.6 2 6 Mecidiye ve Köstence ahalisinin iyi hizmet ettikleri. Maçin ve Tulca'daki Bulgarların isyan ettikleri. Çerkeslerin Kosova ve Mecidiye yolları üzerinde Kazaklarla muharebe ettikleri. Semli, Nikopali, Ruscuk ve Batum'a gönderilecek muhbirin ikametine mani olunmaması. (a.g.tt)
YILDIZ Y.PRK.M.3.45 3 45 Rusya'nın Kuban ve Hamar eyaletlerinden gelen Çerkes ve Tatar muhacirlerinin iskanları.
YILDIZ Y.PRK.MYD.1.12 1 12 Affedilen yaveranın isimleri. (a.g.tt)
YILDIZ Y.PRK.MYD.1.34 1 34 İzmid, Bursa ve Bolu havalisindeki Çerkes muhacirlerinin durumu ve suret-i iskanlarında gösterilen lakayd ile bayağı propogandaya dair.
YILDIZ Y.PRK.MYD.14.45 14 45 Amerkisi ve Brazi asiretlerinden Hamidiye Alayları teskilinin sakıncası. Hamidiye Alayları için ümera ve zabitan tayini meselesi.
YILDIZ Y.PRK.MYD.17.22 17 22 Adapazarı, Kandıra ve İzmid civarındaki Ermeni çetesinin tahkik ve takibi hakkında.
YILDIZ Y..PRK.MYD.17.70 17 70 Çerkes Mehmed'in Kayseri'den merasimle Ankara'ya hareket ettiği.
YILDIZ Y.PRK.MYD.19.37 19 37 Süvari Miralayı Çerkez Mehmed'in takdim ettigi maruzatlar.
YILDIZ Y.PRK.MYD.2.77 2 77 Rusya'dan Dersaadet'e gelen Çerkez muhacirleri için icab eden yerlere sevk oluncaya kadar kendilerine daha geniş yerler temini.
YILDIZ Y.PRK.MYD.4.28 4 28 Bulgar eksarhının Sarki Rumeli'deki Bulgarların padişaha sadık olduklarını, aleyhteki nümayisleri Çerkes muhacirlerinin yaptığını bildirdiği. Selanik'e tayin olunan ruhani reislerin beratlarının verilmesi.
YILDIZ Y.PRK.MYD.6.45 6 45 Yaver-i Ekrem Derviş Paşa'nın daha önce maiyyetinde bulunan bazı zabitanın terfi ve tayinlerine dair istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.MYD.9.57 9 57 Alemdağ civarında Çerkes ve Gürcü tütün kaçakçıları ile reji tütün memurları arasında müsadere çıktığı, kaçakçıların takibi için asker sevk edildiği.
YILDIZ Y.PRK.SGE.10.38 10 38 Bulgaristan Kapıkethüdası Mösyö Naçoviç ile Balkan meselesi hakkında yapılan bir mülakat.
YILDIZ Y.PRK.SGE.11.70 11 70 Yıldız Sarayı Tamirhanesi'nde görevli Yüzbaşı Çerkes Osman bin İbrahim'in künyesi.
YILDIZ Y.PRK.SGE.4.29 4 29 Hüdavendigar tabur ağasının Manyas'da bir çiftliğe Ereğli Çerkeslerini haksız olarak iskan ettiği.
YILDIZ Y.PRK.SGE.9.116 9 116 Mecid Efendi'nin dairesinde müstahdem bulunanların isimleri. a.g.y.tt.
YILDIZ Y.PRK.ŞH..2.63 2 63 İzmid Sapanca'da Gürcülerle Çerkesler arasında kıtali önleyici tedbirlerin mahallince alındığı.
YILDIZ Y.PRK.TKM.11.17 11 17 Mösyö Naçoviç'in Prens Koborg'un Sofya'ya gelmemesi halinde Sobranyayı seçtirmek üzere fevkalade bir murahhas isteyecegi. Surayı Devlet Reisi Arifi Paşa'nın Kamil Paşa'nın yerine Sadrazam ve Gazi Osman Pasa'nında Harbiye Nazırı olacağına dair Rivayetler olduğu. Afganistan hududunun tayininde İngiltere ve Rusya'nın anlaştıkları. Fransa Hariciye Nazırı Mösyö Florans'ın Mısır meselesi hakkında düvel-i muazzama nezdindeki sefirlere bir müzekkire verdiği. Mısır meselesi hakkında İngiltere'nin teklif ettiği mukavelenin kabul edilmemesinin İngiltere'nin daha serbest hareket etmesine sebebiyet verdiği. İngiltere'nin Mısır meselesini yeniden müzakere'ye razı olmadığı. Girit meselesinin halledilemediği. Amasya'da bir Ermeni ayaklanmasının olduğu. Rusya'nın Bulgaristan'a bir naib tayini teklifi. Rusya ve Bulgaristan arasında bir antlaşmanın sağlanamayacağı.
YILDIZ Y.PRK.TKM.16.30 16 30 Alman imparatoru'nun Dersaadet ziyaretinin matbuat aleminde eskisi gibi yer tutmadığı. İngiltere'nin memalik-i sahanede esareti çok kötü göstermeye çalışması ve Avrupa devletlerinin esaret-i zenciyye ve çerkesiyye meselelerinin üzerine gitmeye çalıştığı. Kürt Musa'nın berat etmesiyle Ermenilerden yapacağı hareketler hususunda yürütülen tahminler. Girit meselesi'nin halledilmesine rağmen oradaki erbab-ı fesadın halen mevcuduyeti sebebiyle idari ve mülki bazı ıslahat tesebbüslerinde bulunulması. Kalnoki ile Prens Bismarck'ın mülakatlarından sonra Bulgaristan'ın kendi basına bırakılıp Saltanat-ı Seniyyeyle olan baglarının yavas yavaş terketmesinin beklendiği. Sırbistan'da herhangi bir vukuat olmayıp, Rusya Veliahtı'nın kendisine görkemli bir merasim yapılmayacağından dolayı Dersaadeti ziyaretinden vazgeçtiği. Romanya'da tebeddül-i vükela olayından sonra ortaya çıkacak politika. Avrupa harp tedarikatına devam edilmekte olduğu. Almanya'da terakki taraftarları reisi Richter'in mecliste yaptığı konuşmada Alman Erkan-ı Harbiye Reis-i Umumisi General Volderze'nin Almanya hariciye politikasına karıştığına dair iddiasında ona verilen cevap. İngiltere'de Salisbury'nin yaptığı bir konuşmada Mısır'ın tahliyesi hakkında vaadlerin tekrarıyla hali hazırda buna müsait olmadığını belirttiği. Sudan'da mahsur kalan Emin Pasa'nın Stanley tarafından kurtarılarak ikisinin de Zengibar'a salimen muvaseletleri, Kongo Hükümeti dahilinde esaretin ilgası ve Amerika'da gümrük vesairece muhtelif hükümetler arasında bir ittihat akdı için bir kongrenin ymüzakerata başlamak üzere bulunması.Brezilya'da cumhuriyet ilanı.
YILDIZ Y.PRK.TKM.21.22 21 22 Çerkezköy hadisesinin husule getirdiği heyecanın teskini.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI