Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.ASK.194.97 194 97 Sark şimendifer yolunun muhafazası için Küçükçekmece istasyonuna asker sevki.
YILDIZ Y.PRK.ASK.20.20 20 20 Şile'de kaŞbaŞı denilen yerde Abazalarla çerkesler arasında toprak münazaası yüzünden çıkan kavga.
YILDIZ Y.PRK.ASK.202.38 202 38 Viyana treninin vagonunun Kuleli Belgos İstasyonu'nda Bulgar eşkiyası tarafından havaya uçurulması.
YILDIZ Y.PRK.ASK.202.41 202 41 Koşikovak Redif Taburu'nun Edirne yoluyla Kırkkilise'ye Frecik ve Todordagı Redif Tabur'larının ise tren yoluyla Çerkes köyünden Vize'ye hareketleri. Kuleliburgaz İstasyonu'nda Viyana'ya gidecek olan trene Bulgar şakilerinin dinamit atmaları sonucu yedi kadının öldüğü.
YILDIZ Y.PRK.ASK.202.105 202 105 Demirtaş'ta trenin Edirne'ye doğru gecikmeli olarak hareketi. İkinci Ordu Müsiri ve Edirne Vali Vekili Arif Paşa'nın vilayet isleri ile kafası fazlasıyla meşgul olduğundan asker sevkiyatında irade-yi seniyyeye mugayir hareketlerde bulunduğuna dair Şakir Paşa'nın malumat arzı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.202.112 202 112 İrade mucibince Ahtapolu'da tahkikat yapılması.
YILDIZ Y.PRK.ASK.204.61 204 61 Simendifer hattının muhafazası amacıyla yapılması düşünülen karakol inşaatlarının gecikmesi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.206.88 206 88 Manastır'da vazifeli Ferik Talat Pasa'nın Hudud-ı Yunaniye Kumandanlıgı Ohri Kumandanlığı ve Manastır'da eşkiya takibinde bulunan Erkan-ı Harbiye Kaymakamı Cavid Bey'in verdiği bilgilere dayanarak eşkiya ile girişilen çatısmalar ölü ve yaralı miktarları ile yapılan aramalarda bulunan silah ve mühimmata dair atebe-i ulyaya malumat arzı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.213.32 213 32 Çerkesköy-Midye yollarının müşkilatı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.215.27 215 27 Avrupa'dan Dersaadet'e gelen trenin Bulgarlarca havaya uçurulacağı ihbarı üzerine alınan tedbirler.
YILDIZ Y.PRK.ASK.222.48 222 48 Eşkıya ile silahlı müsademe yapıldığı ve bir zayiat olmadığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.23.53 23 53 Tüfekçilerden dört rütbeliye yaptırılan elbisenin paralarının verilmediği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.238.105 238 105 Çanakkale Boğazı'ndan Dersaadet'e geçen muhtelif devlet vapurlarının isimleri.
YILDIZ Y.PRK.ASK.242.82 242 82 Bahriye efradının istibdalleri esnasında meydana gelen olayların tahkikatı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.254.10 254 10 Zaur adında birinin Divan-ı Harb Heyetine yollandığı mektupların suretleri.(y.a.g.tt)
YILDIZ Y.PRK.ASK.254.56 254 56 Efrâd arasında bas gösteren Çiçek salgınına karşı erlerin aşılandığına, asker arasında eşya gasbından dolayı kavga çıktığına, Nif müfrezesine tayin olunan Mülazım Çerkes Reşid Efendi'nin Adapazarı'na kaçtığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.260.32 260 32 Dördüncü Ordu mıntıkasındaki boş araziye Çerkez muhacirler yerine Rumeli muhacirlerinin iskanının daha faydalı olacağı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.260.54 260 54 Van cihetindeki Ermeni fedailerinin bir ihtilale teşebbüs edecekleri haberi üzerine alınan tedbirler ve bazı askeri kumandanlıklara yapılan tayinler.
YILDIZ Y.PRK.ASK.29.38 29 38 Rumeliye sevk olunan taburların Selanik'e ulaştığı bir kısmının da yolda olduğu.
YILDIZ Y.PRK.ASK.33.50 33 50 Babil Vapuru Birinci Bolu Tali ve Mukaddem ve Çerkes taburlarını hamilen hareket ettiği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI