Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.MTV.60.65 60 65 İzmid, Bandırma ve Mihaliç taraflarındaki Çerkeslerin uygunsuz hareketlerinin tahkiki için Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi Baskatibi Sadık Bey'in tayini, harcırah ve yevmiyesi hakkında Dahiliye Nezareti'nin tahriratı ve serkatibliğin irade-i seniyyeyi havi yazısı.
YILDIZ Y.MTV.60.95 60 95 İzmid, Bandırma ve Mihaliç taraflarındaki Çerkeslerin uygunsuz hareketlerinin tahkiki için Dahiliye Nezareti'nden gönderilecek memurla birlikte gitmek üzere Miralay Ahmed Hilmi Bey'in intihabının Teftis-i Askeri Komisyonu'nca istizanı.
YILDIZ Y.MTV.60.101 60 101 Süvari Topçu Alaylarında kullanılmaya elverişli hayvanların yetiştirilmesi hakkında Ferik Abidin Pasa riyasetinde teşkil olunan heyetin kaleme aldığı nizamname layıhasının takdimi ve Macaristan'a siparis olunan aygırlardan bir kısmının İzmid taraflarındaki Çerkeslere tevdii hususunun Seraskerlik'çe istizanı.
YILDIZ Y.MTV.63.11 63 11 Trablus'a sürülen Çerkes Ömer Bey'in vasıl olduğuna dair Trablusgrab valisinin tahriri.
YILDIZ Y.MTV.63.108 63 108 İzmid, Bandırma ve Mihaliç taraflarındaki Çerkes kabilelerinin yerli halka karsı adam öldürme ve diğer hareketlerini tahkik için Dahiliye Nezareti'nden gönderilen Sadık Bey'in layihası üzerine Maiyyet-i Askeri Komisyonu'nun mütalaası.
YILDIZ Y.MTV.65.5 65 5 Çerkes muhacirlerinden Müderris Yakub Fevzi'nin yerleştiği ve talebe okuttuğu Düzce'de maiset sıkıntısı çektiğine dair istidası.
YILDIZ Y.MTV.69.3 69 3 Bandırmalı Çerkes Ömer'in ziraat arazisi zabt edildiğinden dolayı padişahtan af ve yardım taleb eden telgrafı.
YILDIZ Y.MTV.69.48 69 25 Tarsus'un Nemrut nahiyesinde meskun Çerkes muhacirleri için Hazine-i Hassa'dan inşasına başlanan cami ve mektebin temelinin atılmasına başlanıldığına dair Adana vilayetinin yazısı.
YILDIZ Y.MTV.86.26 86 26 İtale-i lisan maddesinden dolayı hademeden Çerkes İsmail Bey'e iki kolagası arasında tekevvün eden davanın görülmesi.
YILDIZ Y.MTV.89.142 89 142 İtale-i lisan maddesinden dolayı hademe-i şahaneden Çerkes İsmail Bey'le Kolağası Ömer Efendi'nin mahkumiyetlerine dair.
YILDIZ Y.MTV.97.9 97 9 Kumaytara'da Dürziler ile Çerkesler arasında çıkan kabileler arası harbin neticesi hakkında Beşinci Ordu Kumandanlığı ve Suriye Valiliği'nden gelen telgraflar.
YILDIZ Y.PRK.ASK.10.66 10 66 Türk ve Çerkes soyundan olan Subayların Mısır Ordusundan tek tek ihrac edildiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.101.32 101 32 Çerkes Mehmed Efendi ile Brana'daki Tabib Hüseyin ve Mülazım Ahmed Efendilerin tevkif edilmeleri.
YILDIZ Y.PRK.ASK.104.54 104 54 Çifteler Çiftliğinde bulunan aygırlar ve kısraklar ile iştirak eden mülki ve askeri memurların resimleri.
YILDIZ Y.PRK.ASK.108.93 108 93 Türk ve Çerkeslerin Yenihan Hırıstiyanları'ndan gasb ettikleri mevaşi ve hayvanatın istirdadı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.109.53 109 53 İngiltere Sefareti tercümanlarından Mösyi Şili'nin İzmit ve Adapazarı'na gelmesi ve Ermeni ve Çerkeslerle münasebetlerinin sebebinin tahkikatı neticesinde Ermenileri teşvik etmek maksadında olduğunun anlaşıldığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.11.14 11 14 Topçu Mirlivası Ahmed Hamdi'nin İstanbul ve civarında bir memuriyyetde istihdamına dair istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.115.16 115 16 Üsküdarlı Yüzbaşı Ahmet Bey'in evine yabancı gazetecilerin gelmesi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.117.84 117 84 Yunan Harbi münasebetiyle Anadolu'dan asker ve malzeme yüklüyle gelerek Kavak Limanı'na uğrayıp Tekfurdağı'na doğru hareket eden gemiler.
YILDIZ Y.PRK.ASK.122.83 122 83 Çatalca İstihkâmı'ndan Selanik'e gönderilen top ve mühimmat taşıyan trenin Çerkesköyü'nden hareket ettiği ve mola verdikten sonra yerine ulaştığı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI