Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.EE.94.85 94 85 Ereğli Kömür Madeninde Fransızların büyük gözü olduğu ve imtiyaz talep etmeleri, kendilerinden talep edilen projelerin uygun olmadığı hatta Fransa sefirinin bu konuda tehditte bulunduğu hususunda eski Sadrazam Kamil Paşa'nın yazısı.
YILDIZ Y.EE. 94.96 94 96 Ereğli Kömür Madeni'ne ait gönderilen imtiyazın Fransızca nüshasının da gönderilmesi ve bu imtiyaza talip olanların hangi devlet tebaasından olduğunun bildirilmesi isteği.
YILDIZ Y.EE.KP.32.3154 32 3154 Zonguldak Limanının inşa ve isletilmesine dair Yanko. Bey'e verilen imtiyazın Ereğli Kömür Medeni'nin Şirket-i Osman i unvanıyla teşekkül eden Fransız şirketine atılması veya devredilmesi hususunda yazışmalar ile satısı halinde sebep olacağı neticeler.
YILDIZ Y.MTV.226.1 226 1 Sadr-ı sabık Halil Rıfat Pasa uhdesinde imtiyazı bulunan petrol ve kömür madeni hakkında Orman ve Meadin Nezaretinin istizahı.
YILDIZ Y.MTV.266.43 266 43 Edirne'nin Derecik kasabası yakınında çıkan zift, petrol ve linyit madenlerinin imtiyazı.
YILDIZ Y.MTV.279.23 279 23 Musul ve Bağdat Petrol madenlerinin isletilmesi imtiyazının Anadolu Demir yolu Kumpanyası'na verilebilmesi için müsaade talebi.
YILDIZ Y.MTV.290.23 290 23 Manastır civarındaki Drahor Nehri'nden elektrik istihsali imtiyazının Manastır Daire-i Belediyesi namına verilmesi.
YILDIZ Y.MTV.290.170 290 170 Manastır civarındaki Drahor Nehri'nden elektrik elde emle imtiyazının Manastır Daire-i Belediyesi'ne verilmesi.
YILDIZ Y.MTV.296.69 296 69 Bağdat ve Musul vilayetleri dahilinde olup imtiyazı Hazine-i Hassa'ya verilen Petrol kaynaklarının mukaveleyle Anadolu Demir yolu Şirketi'nce isletilmesi.
YILDIZ Y.MTV.30.49 30 49 Mudanya ve Mihaliç'te altın ve gümüşten başka ortaya çıkarılan Maltatası, kömür madenlerinin ihalesi hususunda çıkan ihtilaf halledilerek madenleri isletme imtiyazının Atıf Bey ve ortaklarına verildiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.242.4 242 4 Tophane Müşiri Mustafa Zeki Paşa'nın, İstanbul'un elektrik imtiyazının kendisine verilmesi istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.248.106 248 106 Ereğli kömür madenlerinin isletilmesi hususunda yabancılara imtiyaz verilmesinin devletin menfaatına olmayacağının gerekçeleri.
YILDIZ Y.PRK.ASK.69.23 69 23 Bazı zevat-ı muteberandan oluşan anonim şirketin Ereğli Kömür Madeni imtiyazını talep etmesi ve şartları.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.25.4 25 4 Açma altı tüccarlarından Ragıb Ahmed Behçet, Halil, Necib ve Fuad adlı şahısların Kastamonu dahilinde ortaya çıkan ve metruk halde bulunan kömür madenini isletme imtiyazının kendilerine tevcihi talepleri.(tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.25.8 25 8 Banker M.G. Borssevains'in Musul, Diyarbakır, Basra ve Bağdat arazisinde ortaya çıkan petrol gazının imtiyazının kendisine verilmesi talebi.(tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.47.35 47 35 Turhan Paşa'nın Hudeyde'ye bağlı Fersan Adası'ndaki petrol madeni ile Trabzon'un Görele kazası Karayörük köyündeki bakır madeni imtiyazlarının kendisine verilmesi istirhamı.(tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.47.47 47 47 İzmir'de petrol rafineri fabrikası inşası imtiyazı verilmesi.(tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.50.69 50 69 Fransız şirketinin elinde olan Ereğli kömür madenlerin için imtiyaz suretiyle şirket ve Bank-ı Osmani tarafından liman inşa etmek üzere tertip edilen planlar.(tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.56.43 56 43 Turhan'ın Hudeyde'nin Aris kazası Cinan nahiyesine bağlı Fersan-ı Kebir ve Fersan-ı Sagir adalarında bulunan petrol yağı imtiyazının kendisine ihalesi talebi.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.56.54 56 54 Matos Unciyan ve Resid Matron adlı şahısların Dersaadet, İzmir, Selanik, Beyrut ve Basra şehirlerinde petrol tesisi kurma ve isletme imtiyazı talepleri.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI