Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ 293 0 Suriye'de Çerkeş muhacirlerinin iskan edildiği Zerka karyesinde cami ve mektebin açılışı.
YILDIZ 6 0 Rusya'daki koleradan dolayı Dersaadet'te şüpheli bir hastalığa tesadüf edilip edilmediğinin tedkiki ve kolera hususunda umumi mülahazat, y.a.g.tt
YILDIZ 7 0 Muhacirin Hastahanesi'nin günlük mevcudlarım gösteren liste.
YILDIZ 7 0 Muhacirin Hastahanesi'nin yevmi mevcudu.
YILDIZ 6 0 Muhacirin Hastahanesi'nin günlük mevcudu.
YILDIZ 5 0 Koleranın hüküm sürdüğü bir esnada Rus musevi muhacirlerinin Rusya'dan gelmelerinin meni için gerekli tedbirlerin alınması.
YILDIZ 20 0 Rusya'da Kuran-ı Kerim ayetlerinden bazılarının neşrinin yasaklanması ve Müslümanları Hristiyanlaştırma çabaları.
YILDIZ 7 0 Rusya'dan getirilen koleraya karşı, İstanbul'un giriş-çıkışlan ile liman ve şehirde alman tedbirler.
YILDIZ 7 0 Rusya'da çıkan kolera salgmmm ülkeye sıçramaması için alınacak sıhhi tedbirlere dair komisyon kararı, y.a.g.tt
YILDIZ 7 0 Rusya'dan Trabzon'a karadan gelecek yolcular için yapılan karantinaya tayin edilen doktorun maiyyetiyle geldiği ve Rusya'dan Romanya'ya gidenlere de Romanya Hükümeti'nin karantina uyguladığı.
YILDIZ 4 0 Rustov, Aydın, Mekke, İskenderiye, Medine, Napoli, Cidde, İzmir, Basra, İbrail ve Boğazköy'de görülen koleradan dolayı ölenlerin miktarı.
YILDIZ 4 0 Rusya'daki kolera hastalığı dolayısıyla, oradan ülkeye giren gemilerin karantinada bekletilmesi.
YILDIZ Y.A.HUS.164.132 164 132 Ereğli kömür madenleri imtiyazını talep eden Minye'nin teklif ettiği şartların bir komisyonda tetkik edilmekte olduğuna dair.
YILDIZ Y.A.HUS.257.41 257 41 Kastamonu vilayeti dahilinde bulunan Kalaycı köyündeki kömür madeninin imtiyaz sahibi Hacı Ahmed Ragıp'ın, madeni muayyen müddeti zarfında işletemediğinden, ihalesinin feshedildiği.
YILDIZ Y.A.RES.112.5 112 5 Servet ve Malumat gazeteleri sahib-i imtiyazı Tahir Bey namına gelen elektrik makinesinin imrarına dair.
YILDIZ Y.A.RES.136.62 136 62 Beyrut Şehri'nde elektrik imtiyazının Selim Efendi'ye ihalesi.
YILDIZ Y.A.RES.56.60 56 60 Kastamonu'da Amasra kazasında Mirliva Mehmed Zeki Pasa ile tüccardan bazı zevatın uhdelerinde bulunan kömür madeni imtiyazının feshi hakkında.
YILDIZ Y.A.RES. 94.75 94 75 Erzurum dahilinde zuhur eden petrol ve neft madenleri imtiyazının Ahmed Celaleddin Pasa'ya ihalesine dair.
YILDIZ Y.EE.150.33 150 33 Van Gölü'nde vapur isletilmesi ve Bargiri kazası civarında ki neft madeni imtiyazının Hazine-i Hassa'ya verilmesi iradesi hakkında Sadarete tezkire.
YILDIZ Y.EE.53.9 53 3 İzmit sancağı arazisi dahilinde petrol arama ve isletme imtiyazı istihsal edildiği takdirde isim yeri açık bırakılan zata, yüz hisse itibariyle on hissesinin verileceğine dair Mihran Sirinyan mühürlü senet.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI