Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.AZJ.20.58 20 58 Yüzbaşı Salih'in Edirne taraflarındaki taburlarda bulunan bazı zabitanın uygunsuz hareketlerinden şikayeti.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.21.22 21 22 Çerkes muhacirlerine iskan için verilen arazilerin iadesi talebi.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.23.80 23 80 Kubatizade İsmail Hakkı'nın halinden şikayetle merhamet isteği. Çerkeslerin de Hamidiye Alaylarına alınması hususunda istida verilmesi.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.23.120 23 120 Tophane'de Sakıcıbası Mahallesi'nde oturan Çerkes muhacirlerinden Safer'in padişahın huzuruna kabulü talebi.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.27.57 27 57 Çarşamba Kazası Kaymakamı Çerkes Musa Bey'in zulmünden şikayet.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.27.74 27 74 Macarlı Resid (Wambery)'in Macaristan'da açılacak bir sergi için Osmanlının elinde bulunan Macar asıllı eski eserlerin bir müddet için gönderilmesi talebi. Macarlı Resid'in doktoru Eşvayker ve Tuna Vapurları Nazırı Dali'nin taltifleri talebi. Macarlı Reşid'in Almanya'da yayınlanan "Avrupa Matbuatı ve Türkiye" baslıklı makalesinin tercümesi.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.3.103 3 103 Padişah yaverliğinden mahrec Çerkes Mahmud Efendi ve beraberindekilerin Galata'da halka bir mazbatayı imzalattıklarına dair ihbar.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.33.25 33 25 Çerkes Osman Nuri'nin rütbe terfii istirhamı.(tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.33.77 33 77 Karasu'da çete görüldügü rivayetinin asılsız oldugu.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.41.3 41 3 Torunu Çerkes diye Harem agalarından Vasıf Aga'ya satılan brahim Edhem'in torununun bulunması istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.42.100 42 100 Talan Uluğ isimli Rus vapuru ile Sirkeci'ye gelen Çerkes ve Kırım muhacirlerinin Beşiktas vapuruna aktarma yapıldığı.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.50.124 50 124 Çerkeslerden olup oğlunun musikiye kaydının kabulü istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.55.62 55 62 Karın çokluğundan dolayı gelemeyip Çatalca'da bekleyen Rıfat'ın Edirne postasını beklediği.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.7.57 7 57 Çerkes ve Gürcüler ile Gürcistan'a dair kısa bilgiler. (tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.9.24 9 24 Binbaşılıktan tard edilen Çerkes İsmail'in vazifesine iadesi talebi.
YILDIZ Y.PRK.AZN.21.4 21 4 Avrupa'ya kaçmak isteyen Adliye Müfettişliği Kalemi Başkâtibi Selami Efendi'nin bu fikrinden vazgeçmesi için tebliğ edilen iradeye rağmen İtalya vapuru ile kaçtığı.
YILDIZ Y.PRK.AZN.21.34 21 34 Ahlat'ın Perhos köyünde bir Ermeniyi öldüren, darb ve gaspta bulunan komiser, polis ve zabıta memurları hakkındaki muhakeme.
YILDIZ Y.PRK.BSK.23.1 23 1 Çerkes el-Hac Hüseyin Hüsnü'nün Daire-i Kitabet'te bulunduğu.
YILDIZ Y.PRK.BSK.30.86 30 86 Çorum'da oturan Çerkez muhacirlerinden Talustan'ın münasib bir iste istihdamı. Hacı İbrahim Aga'nın Sam'da bulunan ailesine maaş bağlanması istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.BSK.35.91 35 91 Rusya'nın Koban Vilayeti ahalisinden ve çerkes kabilelerinden olanların Ankara'nın Bağazlıyan ve Maden kazalarıyla Kırşehir'de iskanları.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI