Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
CEVDET 18 0 Anapa Kalesi ve Camii'nin tamiri.
CEVDET 14 0 Rus seferine karşı orduya ittihak için müteaddid yerlere tamim yazıldığı.
CEVDET 11 0 Faş Kalesi etrafında hendek yapmanm mümkün olamadığı.
CEVDET 11 0 Anapa Kalesi Bina Emini Mustafa Efendi'nin maaşı.
CEVDET 9 0 Faş Kalesi'nden Sohum Kalesi'ne gitmek ve gelmek için müceddeden menzil vaz'ı.
CEVDET 8 0 Anapa Muhafızı Seyyid Ahmed Paşa'ya safer maaşınm Zecriye Sandığı'ndan verilmesi.
CEVDET 7 0 Anapa Kalesi bina emini kalenin inşası için bir rapor gönderip, Sinob'dan ve saireden eşya ve eşhasın süratle gönderilmesini istemesi üzerine ferman sudur ettiği.
CEVDET 6 0 Faş Kalesine mühimmatı harbiye gönderildiği
CEVDET 6 0 Faş kalesinde yerli neferatın mevacibi verilirken neferat mahlülüde isteyerek zabitleri incittiğinden, kethüdalarının fazla mutalibenin meni için muhafız ve kadısına hitaben fermanı şerif talebi.a.g.y.tt
CEVDET 2 0 Faş Kalesi'ne bir top menzili boğazda iki tabya inşası hakkmda vakî olan emri Trabzon Niyabeti'nin tebliğ ettiği.
CEVDET 2 0 Faş Kalesi Yeniçeri Ağası Kör Hasan Ağazade Eyüp Ağa'nm kale muhafızlığı kendisine verilirse teberruan yaptıracağını bildirmesi üzerine gönderilen mühendislerin işin doğrusu ne olduğuna dair ifadeleri, a.g.y.tt
CEVDET 1 0 Anapa, İsakçı, Silistre ve Semendire Kaleleri'ne gönderilen mühimmatın sefinelere nalili için at kayıkları tayin etmesinin Mavnacılar Kethüdası'na emri. a.g.tt
CEVDET 2 0 Kastamonu'da Kıran Divanı'nda Yukarı Kilise sakinlerinden Hüseyin nam kimseyi katletmiş olan Kabazan oğlu Mehmed Reis ve Kılıç oğlu Mehmed'in mürafaa-i şer'iyelerinin icrası ile gerekli emrin çıkarılmasmm taleb edildiği.
CEVDET 2 0 Anapa'da Bozriğ beylerinden Koncuk oğlu Ancuk Bey'in mallarını zapteylediğinden şikayeti ve meclis kadısı huzurunda murafaa olunmaları istirhamım havi Galata sakinlerinden iki kişi tarafından verilen dilekçe.
CEVDET 8 0 Mısır'da Cami-i Ezher Nazırı İsmail Bey'in firar eden Çerkeş Mehmed Bey ve maktul diğer Mehmed Bey zimmetlerinde kalan mebaliğin terekelerinden tahsili hakkında Mısır Kadılığı'ndan gelen ilam.
CEVDET 8 0 Cihanbeyli Aşireti'nin Çankm sancağına ve Çerkeş kazasına girmeyeceklerini ve aksi halde otuz bin kuruş nezir olarak vereceklerini taahhüt ettiklerine dair o civar kadılarmdan gelen ilamlar.
CEVDET 18 0 Anapa'ya asker şevki için Karahisar-ı Şarki Kadısı Tabanzade Süleyman Efendi bin kuruş almadıkça ilam vermeyeceğini söylediğinden Kütahya'ya sürgün edilmesi.
CEVDET 23 0 Anapa'ya asker şevki için Karahisar-ı Şarki Kadısı Tabanzade Süleyman Efendi bin kuruş almadıkça ilam vermeyeceğini söylediğinden Kütahya'ya sürgün edilmesi.
CEVDET 25 0 Kıbrıs'ta Dağ nahiyesine tabi Anapa toprağında bir kıta çiftlik ile Simoloko karyesindeki çiftlik Hacı Mehmed Ağa'ya babasmdan intikal ederek on beş seneden beri nizasız tasarruf etmekte iken Cafer Paşa mütevelliyesi tarafından vaki olan müdahalenin men'i.
CEVDET 35 0 Galata sakinlerinden olup uygunsuzluklarından dolayı Tekfurdağı'na sürgün edilen ermeni papaslarından Kabril, Refail ve Zanapana'nm mübaşir vesatatı ile gelip orada ikamet ettiklerine dair Rusçuk Niyabeti'nden gelen ilam.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI