Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
CEVDET 76 0 Anapa Kadısı Seyyid Mehmed Efendi'nin Anapa vakasında ailesiyle esir olarak bu defa geldiğinden beşyüz kuruş atiyye verilmesi.
CEVDET 77 0 Cihan Bey'in kürdlerinden Çerkeş oğlu Seyyid Osman'ın kardeşi Seyyid Ömer'i kati ve eşyasını gasp eden Körüklü oymağmdan Uzun Mustafa oğlu Hasan ile isimleri yazılı arkadaşlarmm kısaslarına bedel mikdarı yazılı meblağı eda ederek davadan zimmetlerini ibra ettikleri.
CEVDET 79 0 Birinci emir-i ahur müteveffa Çerkeş Mehmed Bey'in büyük oğlu müderrislerden Mehmed Rahmi Efendi ile kız kardeşi ve müteveffanın kızı Ayşe Hanım'a münhasır olan mirasmdan kendi aid bilcümle emlak ve çiftlikleri mumaileyh Mehmed Rahmi Efendi'nin kızkardeşi mumaileyhaya hibe ettiği.
CEVDET 83 0 Bosna taraflarından alınarak İstanbul'a getirilir iken Mahmudpaşa kazası mezraası dahilinde hücum edilerek ikibin koyunun almdığma ve iki adamın ve dört çobanm katlolunduğuna dair Koban Hanı Baht Giray Han'ın tahririne atfen yapılan muameleyi havi talorir. g.tt
CEVDET 110 0 Rusya tarafından istiklale dokunacak yolda vaki olan teklifler kabul olunmadığından hudut olan Prut Nehri'ni tecavüz ve Eflak ve Boğdan memleketlerini istila eylediğinden mukabeleye teşebbüs olunarak Tuna boyuna, Trabzon ve Erzurum taraflarına kuvve-i askeriye sevkedildiği beyanıyla Kafkasya'da bulunan hanlar ve beyler ile ittihat ve Anadolu Ordusu Müşiri Abdi Paşa ile muhabere olunarak taraf taraf Rusların üzerine hücum olunmasına dair Dağıstan ümerasından Şeyh Şamil'e yazılan hüküm, g.tt
CEVDET 5718 0 Osmanlı ile Rusya Devleti beyninde açılmış olan muharebe sulha mübeddel olmağla akdolunan muahedenin hulasaten beyan edilen ahkamının tatbik ve icra edilmesine dair vesaya ve talimatı havi Soğucak Muhafızı Mustafa Paşa'ya yazılan hüküm. a.g.tt
CEVDET 123 0 Ahden serbest olan Kabartaylar meyanmda bir çok senelerden beri Rusya tarafından bir general ikamet ettirildiğine ve Terek nehrinin Kabartaylar arasından cereyan eden noktasına bir kale inşa kılınmakta olduğuna ve Moskofların Leh memalikine taarruz ve müdahale ile beraber Ukrayna'nın zabt-ı arzı ile de bir tabur asker sevkettiklerine ve taraf-ı Devlet-i Aliye'den Lehlilere sahip çıkılmak iktiza eyleyeceğine dair Kırım hanı tarafından gelen kaime, a.g.y.tt
CEVDET 141 0 Ahden serbest olan Kabartaylar meyanmda bir çok senelerden beri Rusya tarafından bir general ikamet ettirildiğine ve Terek nehrinin Kabartaylar arasından cereyan eden noktasına bir kale inşa kılınmakta olduğuna ve Moskofların Leh memalikine taarruz ve müdahale ile beraber Ukrayna'nın zabt-ı arzı ile de bir tabur asker sevkettiklerine ve taraf-ı Devlet-i Aliye'den Lehlilere sahip çıkılmak iktiza eyleyeceğine dair Kırım hanı tarafından gelen kaime, a.g.y.tt
CEVDET 145 0 Rusya ile musalaha akdedilmiş ve Anadolu cihetindeki hududun harpten evvelki hale ircaı ve kalelerin şimdi bulundukları hal üzere iade ve teslimi meşrut bulunmuş olduğundan tahliye olunacak arazinin ve mezkur kalelerin ol veçhile teslim edilmesine dair Erzurum ve Trabzon valileriyle ve Anapa muhafızına hüküm, g.tt
CEVDET 149 0 Rusya ile Türkiye beyninde hudud itibar olunan Koban nehrinin Bizim tarafındaki tatarların öte yakaya tecavüz ve taaddileri tecviz olunmayarak mütecavizlerin men ve tahzirlerine ihtimam olunması ve iki taraftan gasbolunan emvalin istirdadı ile ashabına iadesi ve tarafından mucib-i niza hâlât vukubulmamak için hudud generali ile bilmuharebe ve bilittihad tesviye-i maslahat olunması hakkında vesaya ve talimatı havi Soğucak muhafızı ile ' mahsusan tayin olunan mübaşire hitaben hüküm.
CEVDET 154 0 Sadrazam İsmail Paşa tarafından Rusya askerinin Tatar hududuna duhulü ile Zaporo kazaklarının Nogaylar ile münazaa etmeleri ve Çerakise memleketine karib Ten tarafından Moskof askerinin tecemmüü ve Kırım hanının Dağıstan'dan İran'a mürur ederken Moskof generalinin muamelesi maddeleri hakkında irad olunan üç suale Rusya kapıkethüdasının (Maslahatgüzarının) devlet-i metbuasmdan lede'l-isti'lam getirdiği cevablarla Rusya'nın devletimizle olan dostluğu ve müsalahayı muhafaza ile rızamız hilafına cüz'i bir güna sebeb vermediğine dair tevsikatı havi ita eylediği takrir.
CEVDET 175 0 Rusların tecavüzlerinden kurtarılmaları istidasını havi Açıkbaş Hanı David Han'ın oğlu Vahtünnek Han ile Tevadlar ve Aznavurlar ve ahali namına merkez-i hükümete ve Ahısha Valisi Ali Paşa'ya gönderilen arzuhal, a.g.y.tt
CEVDET 0
CEVDET 0
CEVDET 80 0 Rusya hükümeti Kaynarca ve Aynalıkavak muahedeleriyle Devlet-i aliyye'ye bir takım ağır şartlar kabul ettirmiş iken bununla yetinmeyip bağteten Kırım'ı istila eylediği, Tiflis ve Gürcistan taraflarına müdahale etmek istediği, Rusya'ya firar eden Buğdan voyvodasmı teslim etmediği ve Filit Mareşal Potmekin kumandasında altmış bin asker topladığı cihetle Rusya üzerine sefer icrasına karar verildiğinden tedarikli bulunulmasına dair Özi Muhafızı İsmail, Haleb valisi, Soğucak Muhafızı Mustafa Paşa vesaireye hüküm, g.tt
CEVDET 535 0 Rusya seferinde han maiyyetinde hizmetleri görülen Çerkeş sipahilerinden beş kardeşe bedel-i maktu mukabilinde tefviz edilmiş olan Taman adasındaki havass-ı hümayun köylerinden Çerkeş Uncunu nammdaki köyün maktuunun kaldırılması.
CEVDET 304 0 Abaza kabilesinin devlete hizmet edeceklerini temin edip taahhüt ettiren Abaza Beyi Yusuf Bey'e taltifen Taman gümrüğü malından ikiyüz kuruş saliyane tahsis olunduğu.
CEVDET 75 0 Taman kazasına tabi Şefeke karyesi aşar ve rüsumu tarafı hükümetten tayin olunan hakimlere verilmek şartıyla babası Kambolad Bey'e tevcih edilmiş ve babasının vefatıyla mahlul kalmış olduğundan kendisine tevcihi hakkında Zan oğlu Muhammed Giray imzasıyla verilen arzuhal.
CEVDET 57 0 Demirköy çerakise kabilesi beylerinden vefat eden Apetek oğlunun Anapa gümrüğünden muayyen senevi dört yüz kuruş maaşının 200 kuruşu hazinemande ve bakiyyesi Yasm kabilesi beylerinden Ediki Bey'e tevcih buyrulmuş olmakla merkumun kardeşi müracaatla müteveffadan münhal kalan maaşın üç nefer evladına verilmesini iltimas eylediğinden yalnız hazinemande kalan 200 kuruşun merkumuna tahsisine dair Anapa muhafızı tarafından verilen takrir.
CEVDET 25 0 Çerkeş İsmail Efendi'nin Çerkesistan'da bina eylediği cami ve medresede talebe-i uluma okutturulmak üzere tedarik edemediği kitapların İstanbul'dan gönderilmesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI