Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1263 0
HATT-I HÜMEYUN 1264 0 Çerkeş kabailini hükümete bağlamak için Anapa'ya bir muktedir vezir tayini ve vezire kafi miktarda maaş tahsis ve Rusya'dan gelen zahire gemilerinin yarı hamulesi İstanbul'da alıkonulup yarısının müruruna müsaade edilmesi ve Karaman Valisi Ali Paşa'nın Antalya'yı muhasara için istediği gemiler hakkında telhis, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1264 0 Trabzon valisinden gelen tahriratta Sohum kalesinin Ruslar'dan istirdarı için Abaza ve Çerkeş taifesine istimalet verilmesi ve sabık muhafız Gülsen Beyzade Arslan Bey'in Trabzon'a gönderilip oradan Abaza içine gönderilmesi tezekkür olunduğu hakkında telhis, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1265 0 Erzurum valisi nezdinde bulunan Açıkbaş Hanı Soluman Han'a yardım edilmesi hakkında Erzurum valisinden gelen kağıd üzerine Rusya elçisi ile Gürcistan'ın tahliyesi hakkında geçen sözlerin tafsilatını havi telhis, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1265 0
HATT-I HÜMEYUN 1265 0 Trabzon Valisi Süleyman Paşa ve Açıkbaş Hanı Soluman Han tarafından tahrirat ve mektup gelip hanın adamı Malhas'ın ifadesi de alınarak kendilerine yardım edilmesi hakkında mecliste edilen müzakereden bahseden telhis, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1265 0 Açıkbaş Hanı Müteveffa Soluman'ın Hazinedarı Favid Han'ın vefatı sebebiyle bikes kaldığından bir maaş tahsisi ve tekaliften afvı ile bir mahalde ikametine müsaade olunmasını istida ettiği hakkında telhis, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1272 0 Dağıstan hanlarından Hasan Han'ın Rusya askerine zayiat verdirdiğine ve o civarda bulunan bazı hain kimseleri idam ettirdiğine ve saireye dair Anapa Muhafızı Ahmed Paşa'dan Sadaret'e şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1274 0 Mısır valisi tarafından Kastamonu'da Basmacızade İbrahim oğlu Mehmed'e ısmarlanan dört adet gulam mumaileyh tarafından Anapa'den tedarik olunduğu ve Kastamonu'ya götürüldüğü ve Mısır'a götürülmek üzere istenildiğine ve Mısır'a gulamın gitmesi memnu olduğundan müsaade buyurulmasına dair Kastamoni Mütesellimi Esseyyid Halil Efendi tarafından Sadaret'e şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1275 0 Açıkbaş Melik Soloman tarafından gelen adamlar hakkında takarrür eden muamelenin arzı. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1280 0
HATT-I HÜMEYUN 1280 0
HATT-I HÜMEYUN 1282 0
HATT-I HÜMEYUN 1285 0
HATT-I HÜMEYUN 1285 0
HATT-I HÜMEYUN 1295 0 Faş ve Sohum kaleleriyle hudud-ı kadimemizden olup Rusya eline geçmiş olan arazi vesairenin tesellümüne memur Trabzon valisi Süleyman Paşa'nın kapısı halkıyla o tarafa doğru azimeti doğru olmayacağından oldukça sade bir şekilde gitmesi hakkında, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1295 0 Anapa muhafızı Ahmed Paşa'dan alınan tahriratta; güya kendisi kabail halkını celbe gayret etmekde ise de bunların kale içinde müstahfızlık yapacak makuleden olmadığından bu kale için Anadolu tarafından asker vesaire gönderilmesini yazmakta olduğuna dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1296 0
HATT-I HÜMEYUN 1296 0 Çerkeş Paşa silahdarı Hafız Ali Paşa istishabına memur olduğu askerle Süzebolu'ya varınca o sevahilin muhafazasına memur kılınmış olduğuna dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1315 0
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI