Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1107 0 Gürcistan'da olan Rus askerine zahire ve saire göndermek üzere Faş, Batum ve Anakara sahillerinin Rus gemilerine serbest bulundurulması meselesi hakkında telhis, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1107 0
HATT-I HÜMEYUN 1107 0 Dağıstan'da Kızlayir kalesine isal eden yol üzerindeki düşman kaidelerinin tahribi için Anapa ve Soğucuk kumandanları ve mahalli kabail ile müştereken harekat icrası ve saire hakkında Canketay Hakimi Hacı Ahmed Han'dan padişaha mektub.
HATT-I HÜMEYUN 1107 0 Anapa Seraskerliği Battal Hüseyin Paşa ve o tarafdaki kabail ile müştereken Kızlayir kalesine giden yol boyunca harekat icrası ve saire Canketay Hakimi Hacı Ahmed Han'dan Kaymakam Mustafa Paşa'ya mektub.
HATT-I HÜMEYUN 1107 0 Anapa Seraskeri Battal Hüseyin Paşa ve Çerkeş, Abaza, Nogay ve Kabartay kabileleriyle müştereken Kızlar kalesi havalisinde harekat icrası ve saire hakkında Um Han'dan Kaymakam Mustafa Paşa'ya mektub. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1107 0 Gürcistan ve Açıkbaş ahvaline, Soloman'ın Livana Beyi Süleyman Beyle birleşerek Sur kalesini kendisinden nasıl aldıklarına, Soloman'ın Devlet-i Aliyye'ye ihanetine, ne suretle tedip edilmesi lazım geldiğine ve saireye dair Açıkbaş Meliki Georgi'nin İstanbul'a kaçan hafidi ağzından takrir, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1107 0 Emir Hamza, Ahmed Han, Avar Hakimi Mehmed Nevsal ve Keyik Bey'in taltiflerine, Serhay oğlu Mehmed Bey'in Acemlere mağlup olduğuna, Ahmed Han'ın şemhallığa, Acemlerle mücadelelerine, Masum Han ve Kadı Sultan'ın da taltif edilmelerine ve saireye dair Dağistan ricalinden Beka Bey ve Kaytak Hakimi İsmi Han'dan rikabı hümayuna ve Sadaret'e mektup hulasaları, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1108 0
HATT-I HÜMEYUN 1108 0
HATT-I HÜMEYUN 1108 0
HATT-I HÜMEYUN 1108 0
HATT-I HÜMEYUN 1108 0
HATT-I HÜMEYUN 1123 0
HATT-I HÜMEYUN 1126 0
HATT-I HÜMEYUN 1130 0
HATT-I HÜMEYUN 1130 0
HATT-I HÜMEYUN 1134 0
HATT-I HÜMEYUN 1134 0
HATT-I HÜMEYUN 1134 0
HATT-I HÜMEYUN 1138 0
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI