Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET 60 0 Dağıstan Hanedanından şeyh Hacı Yahya Beyin emlak esmanının 300 kese olduğuna dair Cidde Valisi tarafından gönderilen şukkanın takdimine dair.
SADARET 66 0 Çerkezistana hareket eden gemiye bindiği anlaşılan Lehli ve şüpheli şaıhsların Trabzon ve Samsun limanlarında tutulmalarına dair Halil Paşa ile Samsun mutasarrıfına şukka.
SADARET 80 0 Bursaya iskan edilen Şeyh Hacı Ahmed Efendi, akraba ve talebeleri ile birlikte Mekkeye hicret edeceğinden kendisine yevmiye tahsisine dair Maliye Nazırına Fermanı Ali sureti.
SADARET 82 0 Dağıstan hanedanından Abbas Kulu Han’da bulunan nişanın Darphaneye teslimine ve Rusya sefareti katiblerinden Nimoniye’de Nişan verilmesine dair dahiliye katibine ilmühaber.
SADARET 88 0 Çerkez Hüseyin Ağanın gülamı bahriye musikası neferlerinden Ali’yi Devlete sattığına dair Rumeli kazaskerince hazırlanan ilamın takdimi hususunda Kabdan Paşaya tezkire.
SADARET 93 0 Bursa’da iskan edilen dağıstan muhacirlerine yevmiye tahsisi usulü uygulanıyorsa da bu hazineye yük olacağından geçimlerinin başka yolla sağlanmasına dair Maliye Nazırı Sarim Paşanın derkenarı.
SADARET 97 0 Çerkes Mehmedin kerimesini amcasının borcuna mukabil elinde tutan Sekban oğlu Tahirin elinden alınarak Dersaadete gönderilmesine dair Trabzon Valisine şukka.
SADARET 100 0 Dağıstan muhacirlerinden Şuayb Efendinin uygun biryere iskanı hususunda bilgi isteyen Sadaret Tahriri altına münasip yer bulunamadığını bildiren Zabtiye Müşiri Mehmed Emin Paşanın derkenarı.
SADARET 102 0 Dağıstan muhacirlerine tahsis edilen maaş defterine ismi yazılmış olan Hacı Salih Efendiye maaşının verilmesine dair Cidde Valisi mehmed Raifin yazısı.
SADARET 104 0 Şeyh Şamilin Rusya dahilindeki Tiflisi işgal amacıyla Trabzon ve civarında paralı asker topladığı rivayetinin gizlice araştırılarak malumat verilmesine dair Erzurum valisine kaime.
SADARET 105 0 Çerke Bey Mirzanın kıznı amcası dersaadete getirmekte iken amcasının alacaklısı tarafından Rize’de alıkonulmasına mebni mezburenin kurtarılması için yapılacak muamelatın istizanına dair Trabzon valisi İsmail Rahminin yazısı.
SADARET 111 0 Çerkes içinde imam ve mektep hocaıs iken Dersaadete gelerek yerleşen Çerkes Hacı Mehmede maaş tahsisimümkün olmadığından atiyye verilmesi istizanına dair tezkirei saniyye.
SADARET 112 0 Çerkes muhacirlerinden olup Havassı Hümayun Çifteler Çiftliğinde iskan edilen Hacı İsmail Efendi ve arkadaşlarına yardım yapılmasına dair maliye nazırı Sarimin derkenarı.
SADARET 119 0 Katil Çerkes Mehmedin küreğe vurulmak üzere İstanbula gönderilmesi ve hapis tarihiyle ilgili kastamonu valisinden gelen tahriratın sunulmasına dair Kabdan Paşaya yazı.
SADARET 121 0 Çerkes sahillerine gizlice adam ve silah taşıyan Osmanlı gemilerinin uyarılması hususunda tezkire ve Kabdanı Derya Halil Rıfatın derkenarı.
SADARET 123 0 Rusyadan firaren Karsa gelen ailelerin iadesi, gümrük kontrollerinin sıklaştırılması, Ermeni kilisesine zarar veren Rusyalı Şahsın yakalanmaıs ve kiliseye verdiği zararın tazmini hususunda Erzurum valisi Mehmend Hamidin yazısı.
SADARET 125 0 Ali Beyin Edirneli Çerkes Sefer Beydeki alacağının tediyesinde ihmal olduğundan tahsil edilmesi için verdiği arzuhalin gereğinin yerine getirilmesine dair Edirne Müşirine şukka.
SADARET 125 0 Dağıstan muhacirlerinden Abdulhamid Efenidinin ailesinin kalabalık ve zaruret içinde olduğundan bahisle Şam emvalinden verilen tahsisata ilave yapılması hakkında Maliye nezaretine yazı.
SADARET 126 0 Dağıstan muhacirlerinden olup Şamda ikamet etmekte olan Abdussamet Efendinin maaşına zam yapılması hususnda tezkire ve Maliye Nazırı Nafızın Derkenarı.
SADARET 205 0 Muzıka neferi Ali Osman Beyin, Karahisarı Şarki Hanedanından Çeçenzade müteveffa Bektaş Beydeki alacağının oğlu Mehmed Tayyar Beyden tahsiline dair Trabzon Valiliğine şukka.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI