Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1379 0 Mehmed Giray ordudan hareket etmiş ise de Dersaadet'e ne vakit vasıl olacağının malum olmadığı, Anapa'ya gönderilecek mühimmatın defterinin hazır olduğu, Battal Paşa'nın Anapa'ya vasıl olduğunun melhuz olduğu vesaire hakkında, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1380 0 Şahbaz Giray'ın Çerkeş ve Kabartay'da şöhreti olup, onun sözünden çıkmadıkları için hanlıkda ibkasının nafi olacağı fakat Trabzon ve Lazistan taraflarından maiyyetine asker verilerek Koban'a gönderilmesi hakkında sadrazamdan gelen telhis.
HATT-I HÜMEYUN 1380 0 Canik ve Lazistan'dan Koban Seraskeri Battal Hüseyin Paşa'ya gönderilecek asker ile Trabzon, Rize vesaireden orduya gönderilecek askerin defterini takdim ettiği hakkında sadrazamın telhisi.
HATT-I HÜMEYUN 1380 0 Beyaz üzerine sadır olan hattı aldığı, şunun bunun sözü ile işine fütur getirmenin hatırından geçmediği, Koban Hanı Bahadır Giray Han'a kırk beş bin kuruş nakid ve bir miktar kürk ile hilat gönderdiği.
HATT-I HÜMEYUN 1380 0 Kuban Hanı Bahadır Giray Han ile Ruscuk'a on iki saat mesafede Hezargrad kasabasında mülakat edildiği ve ifadesini reis efendinin kaleme alarak gönderdiği.
HATT-I HÜMEYUN 1382 0 Memuriyetle Soğucak'a giden Vani Ahmed Ağa ile Ahıska'dan gelen tatarın ifadelerinin kaleme alınarak takdim edildiği ve bu ifadelerden Battal Paşa'nın Sohum'a vasıl olduğunun anlaşıldığı, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1382 0
HATT-I HÜMEYUN 1382 0 Anapa'ya gidecek olan Mehmed Giray'ın ne zaman gelip gideceği, Battal Paşa'ya olan emrin irsali, Anapa'ya mühimmat ve zahire gönderilmesi ve Bosna ahvalinin tanzimi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1383 0
HATT-I HÜMEYUN 1383 0 Vidin Seraskeri Hasan Paşa ile orduda bulunan Vezir Çerkeş Hasan Paşa'nın karşıya geçip Nemçeliden Lazarta'yı zabtettikleri, bir çok esir top vesaire aldıkları hakkında sadrazamın telhisi.
HATT-I HÜMEYUN 1384 0 Sabık Koban Hanı Şahbaz Giray'a mihmandarlık eden Mustafa Efendi'nin yaptığı masrafların tediyesini sadrazam yazmış olmakla kağıdının hülasasının huzura takdim olunduğu, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1384 0 İşkodra Mutasarrıfı Toptanzade Mustafa Paşa'dan gelen evrakın takdim olunduğu, asi Mahmud Paşa'nın üzerine Dukakin Mutasarrıfı Abdurrahman Paşa'nın tayinini tavsiye ettiği, Çerkeş Hasan Paşa'nın vefat ettiği ve ondan münhal kalan Eğriboz sancağı ile ordu çarhacılığının Curazade Ahmed Paşa'ya verildiği hakkında sadrazamın telhisi.
HATT-I HÜMEYUN 1384 0 Bahadır Giray Han'ın adamının Dersaadet'te verdiği takrir üzerine, Kuban hanlığının uhdesine tevcih edildiği ve Şahbaz Giray'a da istimalat verilmesi emrolunmuş ise de Şahbaz Giray'a ne yapılsa infiali zail olmayacağı hakkında sadrazamın telhisi.
HATT-I HÜMEYUN 1384 0 Kırım'da Giray Hanzade Bahadır Giray Sultan'a Kuban hanlığı tevcihi emri ile teşrifatının hemen gönderildiği ve hemen hareket etmesinin emrolunduğu hakkında sadrazamdan gelen telhis.
HATT-I HÜMEYUN 1385 0 Ruslarla akdolunan müsalaha mucibince Rusya'dan avdet etmekte olan eşrafın pek sefil ve perişan oldukları görülmesine binaen hudud başlarına izam edilecek memurlar vasıtasıyla kendilerine iane olarak yüz kese akçe tevzi edilmesi ve Koban'a da münasip bir vezir gönderilmesi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1385 0 Anapa Seraskeri Battal Paşa'ya mutemed bir ordu nazırı ile para gönderilmesi hakkında kaymakam paşadan yazılan tahrirat, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1385 0 Koban tarafına irsal olunacak evamir-i şerife ve atiyey-i seniyyenin ne suretle gönderileceğine dair kaymakam paşadan yazılan tahrirat, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1386 0 Soğucak ve Anapa taraflarına müretteb otuz bin piyade süvari askerinin iaşeleri için muktezi zehair bedeli hakkında, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1386 0 Kırım Adası'nın istirdadı için Battal Paşa'nın Kırım seraskeri nasbi, Dağıstan hanlarına evamir-i şerife gönderilmesi, Erzurum Valisi Abdullah Paşa'nın Anapa seraskeri nasbi ve Trabzon'un da tevcihi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1386 0 Kırım'ın istilasına medar olmak ümidiyle Dağıstan hanlarına, kabail ve Kabartaylar ricaline tertib olunan atiyyenin defterinin takdim kılındığına ve bu işler için bir memur tayini lüzumuna dair. a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI