Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1315 0 İran'dan sefir ikamesinde bir fayda olmadığına dair İran'dan dönen Celal Efendi'nin takriri ile bazı evamir ve hususat hakkında Erzurum Valisi Ahmed Paşa ve Trabzon Valisi Süleyman ve Anapa Muhafızı Hüseyin paşalar tarafından gelen tahriratlar üzerine toplanan meclisde İran, Rusya ve Gürcistan mes'elelerine ve Rusya ile münakid eski muahedeler metnine, Ruslar tarafından tahliye olunmayan Anadolu hududuna mütedair cereyan eden müzekerata dair.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1319 0
HATT-I HÜMEYUN 1319 0 Maktul Selim Paşa-zade Ahmed Bey'in Çıldır eyaleti dahilinde Acara-i ulya kazasını tahrik ve ifsad ettiği ve kaleler inşasıyle isyana hazırlandığından idamı; Gürcü ve Abazaların Ruslarla olan mücadelesi vesaireye dair.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1319 0 Abaza taifesi tarafından Anapa önlerinde demirli iken zorla zabtedilen ve birisine satılan kereste yüklü Rus sefinesinin Boğaz'dan geçdiği hakkında Kavak ustası İbrahim'den tezkire.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1320 0 Anapa ordusu nezareti unvaniyle kabail-i düşman üzerine şevke memur Seyyid Efendi'nin vukubulan fütuhatını havi tahrirat.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1320 0 Anapa Nüzülemini Osman Nesip Efendi ile kabaili Ruslar üzerine tahrike memur Seyyid Efendi hakkında yazı.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1320 0 Sabık Açıkbaş Hanı Salomon Han'ın birader-zadesi Yogan ve tevabinin sabık Seki Şirvan Hâkimi Selim Han'ın ve bazı gürcülerin iskânları, tayinatları vesaire hakkında.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1330 0
HATT-I HÜMEYUN 1330 0
HATT-I HÜMEYUN 1330 0
HATT-I HÜMEYUN 1331 0
HATT-I HÜMEYUN 1332 0
HATT-I HÜMEYUN 1332 0
HATT-I HÜMEYUN 1332 0
HATT-I HÜMEYUN 1333 0
HATT-I HÜMEYUN 1337 0
HATT-I HÜMEYUN 1339 0 Soğucak ve Gelincik limanlarına giden bazı tüccar ve gemicilerin uygunsuz hallerinden dolayı o havaliye bir beylik gemi gönderilmesi Anapa Muhafızı Seyyid Ahmed Paşa tarafından iş'ar ve keyfiyetin kapdan paşa tarafından da tasvip edildiği.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1339 0 Mekrillilerin celbi maksadıyle Açıkbaş Meleği Soloman hanın evvelâ Trabzon Valisi Süleyman Paşa'nın ve sonra Çıldır Valisi Selim Paşa'nın nezdine gönderilmesi hakkındaki istizanların ne sebebe mebni olduğunu izaha dair cevap.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1340 0 Gürcistan hanzadelerinden sabık Açıkbaş Hanı Salamon'un yeğeni ve adamları olup Ahısha'dan İstanbul'a gelerek muvakkaten yerleştirilen yirmi otuz kişiye harçlık olarak bir mikdar atiyye verilmesi hakkındaki arzuhalin takdim edildiği.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1346 0 Soğucak ve Gelincik limanlarına giden bazı tüccar ve gemicilerin uygunsuz hallerinden dolayı o havaliye bir beylik gemi gönderilmesi Anapa Muhafızı Seyyid Ahmed Paşa tarafından iş'ar ve keyfiyetin kapdan paşa tarafından da tasvip edildiği.a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI