Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1386 0 İncili Köşk'ün toprak içinde muhtelif çaplarda bin iki yüz elli adet yuvarlak zuhur ettiği ve bunlardan bir miktarının Anapa'ya gönderildiği ve bu mahalde tekrar kazı yapılması, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1387 0 Anapa binası inşaatı ile Muhafız Mustafa Paşa ve kabail beynindeki münasebetlerin tahkik edilmekte olduğu, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1389 0 Rusya hududunda civar yerlerde bulunan Kabartay ve diğer kabilelerin düşman aleyhine tahriki vesaire hakkında, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1390 0 Soğucak tarafına gidecek hediyelerle Kalkay Sultan'ın bir kalyona irkab olunarak Donanma-yı Hümayun'un arkasından yola çıkarıldığı ve İspirdaki'nin ne gün idam olunacağı, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1391 0 Anapa'ya gidecek eşya ve evamiri Kütayisli Mehmed Bey ile yanına terfik edilecek bir mutemed adama teslim edilerek gönderilmesi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1391 0 Küçük Alioğlu'nunüzerine Adana Valisi Battal Ataullah Paşa'nın tayini ve Koban tarafına asker irsali hakkında şeyhülislam konağında meşveret akdedilmesi istizanına dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1392 0 Anapa'ya hücum eden Rus askerinin geri püskürtüldüğü, seraskerin iki yüz kelle ve yüz kulak gönderdiği hakkında Anapa Seraskeri Elhac Hüseyin Paşa tarafından gönderilen Tatar Ömer ve Mehmed Ağaların takrirleri.
HATT-I HÜMEYUN 1392 0 Anapa Seraskeri Battal Paşa'nın kaimesi. Anapa Kalesi'ne hücum eden düşmanı münhezim ettiği hakkında Kaptan-ı Derya Hüseyin Paşa'nın takriri, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1393 0 Anapa civarında Ancon nam karyede müceddeden minber vazolunan caminin hitabet ve müezzinliği için verilecek vazifenin İstanbul Gümrüğü hasılatından tesviyesine müsaade buyrulması. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1394 0 Moskof askerinin altı bin mikdarında olduğuna, yirmi sekiz kıta harb sefinesinin Taman pişgahına asker çıkardığına, Selim Giray Han'ın Taman Adası'na giderek düşman askeriyle karşılaştığına ve bu müdafada asker ve mühimmat sevkedilmiş ve sevkedilmekte bulunmuş olduğuna vesaireye dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1394 0 Anapa ahvali hakkında malumat-ı maruza, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1396 0 Selatin-i Cengiziye'den Koban canibi Başbuğu olup Edirne havalisinde iskan ettirilen Bahadır Giray tarafından varid olan tahriratın takdimi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1396 0 Anapa Ordusu Defterdarı Memiş Efendi'den varid olan tahriratta düşman üzerine azimet üzere bulunan Abdülkadir Geylani neslinden Şeyh Mehmed Rıza'nın Anapa'ya gelen adamı hakkında, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1396 0 Bin iki yüz dört senesi şevvalinin on beşinci gününden sonra asker-i İslamın her tarafda mansur olacaklarına vesaireye dair Anapa Ordusu Defterdarı Memiş Efendi'den Sadaret kaymakamına gönderilen tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1397 0 Anapa Seraskeri Battal Paşa'ya gönderilecek emr-i şerifin balasına yazılacak hatt-ı hümayunun sureti, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1397 0 Anapa'da para kesilmek için bakır ve gümüş gönderilmesi, bu işin miriye faydası olacağının Anapa ordusu defterdarı tarafından bildirildiği fakat tafsilat ve izahat vermesi için tekrar tahrirat gönderildiği, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1399 0 Koban Hanı Bahadır Giray'ın biraderi müteveffa Kaplan Giray'ın Tırhala sancağında olan zeametinin oğlu Selim Giray Sultan'a verilmesi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1399 0 Müteveffa Çerkeş Hasan Paşa'nın oğlu Abdi Bey Edirne'de bikes ve bimaaş olup nısıf sehim verilerek mesrur edilmesini sadrazamın iltimas ettiği, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1400 0 Çerkeş tarafına tayin edilen Zaim Ağa ile görüşerek tevdi edilen işi yapacak kabiliyette görmediğine, Çerkesleri idare ve ihtiyaç anında Ruslarla münasebeti temin edebilecek birinin gönderilmesinin münasib olduğuna dair Seyyid Numan Bey'in takriri, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1401 0 Kemirköy Kabilesi içinde sakin Selim Giray Sultan'a ve daha bazı beylere gönderdikleri adamlar vasıtası ile emirler yazılarak kabileler arasından çıkıp gitmeleri ve Ruslarla müsalaha olmazsa kabilelerin müttehiden hareket etmeleri tenbihatı yapılması, a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI