Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET 524 0 Suriye'ye gönderilen Çeçen ve Çerkeş muhacirlerin iskan masraflarının karşılanması.
SADARET 520 0 Pasinler'deki Çerkeş muhacirlerinin Suriye'ye gönderilmeleri.
SADARET 517 0 İzmid'den Şam'a gönderilen Çerkeş muhacirlerinin nakliye ve iaşe masraflarına dair.
DAHİLİYE 482 0
DAHİLİYE 439 0
SADARET 1 0 Çerkes muhacirleri ümerasından Hacı Ömer Ağanın İslimye Sancağındaki tapulu çiftliği hakkında.
SADARET 12 0 Rumeli Çerkes muhacirlerinden olup Adapazarının Süleymaniye köyünde oturan Hacıbey b. Hazuk’un dersaadete hicret ederken kaçırılan kızı Fatıma’nın yerini haber aldığından kendisine teslim edilmesi için verdiği arzuhal hakkında.
SADARET 15 0 Kırım muhacirlerinin iskanı için yapılacak olan hanelerin ağaç ve saire masraflarının tesbiti.
SADARET 26 0 Çiftliklere iskanı hususunda zorluk çıkaran muhacirlerin ikna edilmesi için Muhacirin Komisyonu azasından bir kişinin gnderildiği.
SADARET 23 0 Kütahya dahilinde muvakkaten ve muhtelitan iskan olunan kumuk kabilesi muhacirlerinin memnuniyetsizlikleri
SADARET 25 0 Muhacirlerin mürur nizamının aksine sapa yollardan gitmelerine Ankara ve Konya yollarındaki Derbent memurlarının mani olduğu.
SADARET 20 0 Davudi medresesinden Dağıstanlı Zekeriyya Efendi İstanbula gideceğindne kendisine tezkire verildiği.
SADARET 19 0 Sabık Hazergrad kaymakamı Abdullatif Efendinin bir Çerkes kızını zorla dersaadete göndermesinden dolayı azledildiği ve hakkında yürütülen tahkikatın uzayacağı.
SADARET 238 0 Çerkes emirlerinden olup Boluda ikamet ettirilen Zaz oğlu Ali Beyin Çerkes tarafına firar ettiği doğruysa geniş malumat verilemsine ve bu hususun ilgilileri hakkında mesuliyet mucib olduğuna dai Bolu Mutasarrıfına gönderilen tahriratın hülasası.
SADARET 233 0 Çerkes Vardallı Çareçor oğlu Yakup Ağanın, Mada oğlu Yakup Ağaya sattığı cariye mahalline teslim olunup parası, satanın zimmetinde kaldığından, tahsili için İstanbula gönderilmesi hususunda Trabzon Valisine şukka.
SADARET 232 0 Çerkes İbrahim Ağanın Merzifon Kazası mütemekkinlerinden zimni hancı Krabet’teki alacağının tahsil edilip gönderilmesini isteyen Sadrazam Mustafa Reşidin şukkası.
SADARET 230 0 Batumdan Abaza ülkesine gidipte geri avdet etmek isteyen kimselere şifahi olarak teminat verilmesine dair Trabzon valisine şukka ve ilgili evrak
SADARET 217 0 Vefat eden dört arkadaşının yevmiye ücretlerinin tarafına ödenmesini isteyen Dağıstan muhacirlerinden Nakşibendi Traikatından Bursalı Mehmed Mehdi Efendinin yazısı.
SADARET 216 0 Dağıstanlı Şeyh Şamilin askerlerinden bazılarının, Devleti Aliyyeye tahliye edilmelerini havi istidalarını vu bunların durumuna dair, Erzurum Valisi Mehmed Hamdinin ayzısı.
SADARET 214 0 Kars yolunda öldürülen Sefer, Abdulhamid ve Zabtiye Çerkes Yusufun katilleri hakkındaki meclis mazbatası ve ilamı şerinin gönderildiğine dair Erzurum Valisi Mehmed Hamidnin yazısı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI