Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 03 0 Çıldır valisi Süleyman Paşa ya (Selman) mühürlü bir beyden gelen mektuplar ; 1-Oşem beyi Emir Havza'nın Gürcü beyi ereğli Hana karşı harbe hazır olduğuna dair Süleyman paşaya mektuplar 2- Oşem beyinin Ereğli Han ile harbe bir an evvel başlanması ve kendinin seve seve harbe iştirak edeceğine dair Süleyman paşaya mektubu. 3- Dağıstan kadısının Ereğli Han ile harbe hazır olduğuna dair Süleyman paşaya mektubu. 4- dağıstan Kumuk valisi Mehmed han'ın ereğli Han ile harbe hazır olduğuna dair Süleyman paşayamektup 5- Umum cemaatı namına Dağıstan eşrafından birinin Ereğli han ile harbe hazır olduğuna dair 6- Muma-ileyhin bu babda diğer mektubu 7- karabağ tarafından da Ereğli han harbine iştirak edileceğine dair mektup Gam han tarafından 8- Karabağ hakimi İbrahim halil han ile Ereğli Hana karşı harbe iştirak edeceklerine dair Gam Han mührüyle mektup 9- Gürcü beyi Ereğli Han'a hemhudut olan bilcümle ehli İslam Gürcü ile olacak harbe iştiraka hazır olduklarına dair Ahmed mührüyle mektup. a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 03 0 1- Kusüs'ün islamlar tarafından zabtında Ruslara verilen kamame Kilisesi tasarrufunu tayiden sonraları ısdar olunan fermanlara rağmen Ermenilerin vaki mürafaalarına yebeyyün ve tasdik edilen esaslara göre halklarının muhafazısna ve tekrar vaki olacak iddea ve talşeplerin dikkate alınmasına dair. 2-Kudüs'te Kamame ve Beytüllahim kiliseleriyle manastırların Kudüs dahil ve haricindeki mülhakatlarının Rumlar tarafından tasarruflarına,Ermenilerin davalarıyla kendilerinden addetlikleri Habeş taifesini sabık halleri üzere Gürcü,Süryani ,kIBTİ,Sırp taifeleri gibi kendi yamaklarından addolunmasına dair. 3-Kudüs'teki kilise,manastır,ziyaretgah ve emlak arazilerinin Rum,Ermeni ve Efrenç taifelerinden kimlere ait ise o suretle tasaffuflarına birbirlerinin tasarruf haklarına riayet edip tecavüzden ictihap göstermelerine dair.
HATT-I HÜMEYUN 02 0 Baban Hanedan'ından Abdurrahman Paşa'nın İran'a ilticası üzerine kendisinin evamir-i sultaniyeye muti' bulunduğundan tekrar Süleymaniye Mutasarnflığı'nın kendisine itası rica ve tavsiyesine dair. İran Sadrazamı Feth Ali Han tarafından Bağdat Valisi Çerkeş Ali Paşa'ya yazılan mektup. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 02 0
HATT-I HÜMEYUN 02 0 Tiflis Hanı Ereğli Hanın izharı kabahat ile tebeiyyet eylediğine dair olan sureti ile birlikte ataya-yı seniyyenin Azerbaycan ve Dağıstan hanlarına gönderildiğine ve muma-ileyhin evlet-i Aliyye'ye sadakatte berdevam olduklrını bildirdiklerinden ve diğer hanların imzasıyla gönderdikleri sadakat arizalarının takdim olduğuna dair.
SADARET A.}d.0.436 0 436 Anapa tarafından Çerkes ve Abaza kabilelerine ve Murad Giray'ın adamlarına verilen atiyyeye dair tesrifat defteri. (Tesrifat Kalemi)
EVKAF EV.d...39425 0 39425 Defter-i Hakani Senedat Sandığı'ndan Evkaf-ı Hümayun hesabına vukubulan sarfiyat defteri.
HARİTALAR HRT.h..2055 0 2055 Kızılırmak'ın bir bölümü, Eğri Kale Akçaklı, Çerkezköy civarından geçen yolların haritası. a.g.y.tt, EHT, Fr.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..23108 0 23108 Rusya Devleti tabiyetinde iken terk-i tabiyet ile 9.Ca.1277'de Trabzon'dan Samsun'a gelen ve Konya'da tavattun etmek üzere bu kışlık Canik Çarşamba'da iskan edilen Nogay Yekşolu kabileleri ile 29.Te.1277'de gelen Besni Çerkez Dağıstan kabilelerinin iskan olunacak 722 nüfusu isim ve yaslarıyla erkek, kadın ve çocuk miktarını gösterir iskan defteri. a.g.tt
MAARİF NEZARETİ ML.MSF.d...10894 0 10894 Kudüs eyaletinin Nablus sancağında müstahdem Serneferat Çerkez Hasan Ağa ile maiyetinde görevli askerlerin maaş ve mahiye miktarıyla tayinat bahasını gösterir defter.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d...12538 0 12538 Kırım, Çerkezistan, Nogayistan, Dağıstan vs. yerlerden Devlet-i Aliyye'ye hicret edip iskan olunan muhacir ve memurların masrafları olarak maliye, bab-ı zabtiye, sehremaneti, eyalât ve elviye emvalinden verilen meblağın kayıt defteridir. a.g.tt.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d...15924 0 15924 Sivas sancağı dahilinde iskan edilen çerkez kabilelerinden Kabartay, Altıkesek, Merşan, Besleney ve Nogaylara tahsis edilen ev, öküz, tohumluk zahire ile sairenin miktar ve bahasını gösterir defter.
MALİYE NEZARETİ ML.VRD.d...3754 0 3754 Eskibaba, Kamana, Hamam vs. karyelerdeki Çerkez muhacirlerinden tahsil olunan saz rüsum ve öşrüne dair defter.
SERASKERLİK SRA.d..294 0 294 Berkofça kazasının Çerkez ahalisinden tertib olunan gönüllü asakir-i muvakkataya ait künye defteri.
HATT-I HÜMEYUN 0
İRADELER 0 ORJİNAL KAYIT NO : 19
HATT-I HÜMEYUN 0 Kafkasya'da ticaretle iştigal eden Kara Hasanzade Halid Fehmi Efendi'nin uhdesine rütbe-i salise ve biraderi Cafer Efendi'ye rütbe-i rabia tevcihi.
İRADELER 0 Sürmene ahalisinden Sohum'da mukim tüccardan Büyükzade Muharrem Efendi'ye rütbe-i salise tevcihi.
İRADELER 0
İRADELER 0
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI